СЭЭЖЭЛДЭХЭ МААНИ ТАРНИНУУД

“Ум намо манзашэрэ-е, нама сушри-е, нама уттамшри-е суухаа” гэһэн тарниие эртэ үглөөгүүр бурханай урда 3 дахин уншаад, һунажа мүргэбэл, мүргэлэй буян 1000 дахин ехэ болон үрэжэхэ. Мүргэхэ бүхэнэйнгөө урда тээ тарниие уншабал, бүри һайн. Хэрбэеэ үдэр бүри иигэжэ 108 дахин мүргэжэ байбал, хүнэй бэеын олон үбшэнгүүд эдэгэдэг, зоболон гасалан зайладаг. Тиихэ аргагүй зон үдэр бүри эртэ үглөөгүүр бурханай урда энэ тарниие уншаад, 3 дахин һунан мүргэжэ байбал, ехэ һайн.

Бурхан багшын мани

“Ум маани бадмай хум”

Тус маани уншажа ябабал, эхэ зургаан зүйл хамаг амитанай буян хэшэг арьбажажа, үбшэнэй, хии хорлолой хойшолонгууд, үдэрэй тодхор, ухаан бодолой мунхаг зайлажа, уур сухалай, хэлэ аманай нүгэл арилгана. Хэрзэгы дошхон сэдьхэлһээ гараһан нүгэл, лусадай хорлол усадхагдана. Мүн лэ халуун, хүйтэн үбшэнһөө, атаа мэеэнэй, шолмосой болон эрлигэй хорлолһоо, гэнтын тодхорой үхэлһөө, гай зоболонһоо абардаг.

Эрхиин тарни

“Ум рузира маани бра варда яа хум”

Энэ тарниие долоо дахин уншаһанай удаа эрхиеэ үлеэгээд, ямар нэгэн тарни тоолобол, олон зуугаад мянга болон үрэжэхэ.

Бүнжилнама бурханай зүрхэн тарни

“Ум раднаа намаа суухаа, ум садуу бадна сүдүна, давата базар базар маха базар, сарваа ваяада хана базана суухаа”

Үри хүүгэдээ элүүр энхэ байлгаха, үхибүүдтэй болохо зорилготой зондо туһалдаг.

Сээр бүхэниие арилгадаг

“Ум агаани нигаани ажиилаа мандаали маей суухаа”.

Үдэрэй, гарагай, зүгэй, зурхайн һуудалай муу бүхэнэй сээр арилгажа, һанаһан хэрэг бүтэмжэтэй болгодог.

Гомбо бурханай зүрхэн тарни

“Ум базар маха гала гүндри даяа хум пад”

Хүндэ, малда тохёолдохо гай баршадһаа абаржа. зоболонһоо зайсуулна.

Майдари бурханай зүрхэн тарни

“Ум мээдри мам суухаа”

Ерээдүй сагай абарагша бурхан хамаг амитаниие муу сагай зоболонһоо аршалдаг.

Сагаан шүхэртын тарни

“Дада ята ум анале анале, хасме хасме, бэрэ бэрэ, соомэ соомэ, шанде шанде, данде данде, бихаде бихаде, бира бира, дэви базар дари банда банда ни базар бани пад, ум хум хум друм ходам пад суухаа, хум друм банда пад, дагла сүрэн шиг суухаа. Ум базар бани банда банда, базар баше на мам сарва душдам бинаяа гам хум хум пад суухаа”.

Хэлэ аманай харюулга

«Ум раахаа даатаа хүн хүн пад пад»

Хэлэ аманай бузар харюулдаг.

Янжилһама бурханай зүрхэн тарни

“Ум саваара сувади хирма суухаа”

Урлалай, соёлой талаар алдаршуулжа, абьяас бэлиг дэлгэрүүлхэ хүсэтэй.

Зүүдэнэй тарнинууд

1. «Дэчир дэнжэн рэгва, дэний да ан даваа таадог жодвар жид».

2. «Ум мази, мази самаадий суухаа».

3. «Ум жили, жили, баали, баали басу вани, басу вани баха ха, баха ха, базар ваани суухаа».

4. «Чанцал Лха ей цогном жамбу, Лхадан мэлан жияа дима, Гүни гочий гэва минжий Зодан милам амбаа сэлмаа. (7 дахин)

5. Ум дарэ дударэ дүрэ, можан дарэ суухаа. (21 дахин)


Муу зүүдэ зүүдэлбэл, уншаха тарнинууд.


“Шэдитэ тарниин санһаа”
гэһэн номһоо абтаба.
Улаан-Баатар, 2003 он


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>