ХАРААЛ ХАРЮУЛХА ТАРНИНУУД

Гэрэл зураг: Наталья Уланова

Бар, туулай жэлтэндэ — муу хараалда хүртэхэдөө, нюдэн үбдэдэг, шүрбэһэн татадаг, нюдэниинь уһатажа байдаг.

Харюулха тарни: “Ума мама адо садо ен суухаа”.

Заһаха аргань: вторнигой гү, али воскресениин үдэр 23.40 — 01.40 сагай хоорондо 40-50 дахин тарни уншажа, 3 дахин шиирада шэбшээд, баруун зүг руу абаашажа хаяха.


Морин, могой жэлтэн муу хараалда хүртэхэдөө, зүрхэнэй сохидол муудажа, бэень хүлэрдэг.

Харюулха тарни: “Ум мама ранеран ен суухаа”.

Заһаха аргань: Субботын үдэр 13.40 — 15.40 сагай хоорондо 60-70 дахин тарни уншажа, элһэндэ үлеэгээд, хойто зүг руу гурба дахин сасаха.


Үхэр, луу, хонин, нохой жэлтэн хараалда хүртэхэдөө, аман соонь шарха гарадаг, булшархайнууд хабдажа, шүлһэн гоожодог.

Харюулха тарни: “Ум мама ламлан ен суухаа”.

Заһаха арга: Пятницын үдэр 17.40 — 19.40 сагай хоорондо 80-90 дахин тарни уншажа, түмэртэ 3 дахин шэбшээд, зүүн зүг руу 3 дахин сасан хаяха.


Бишэн, тахяа жэлтэн хараалда хүртэхэдөө, хамар бүтэдэг, бэеынь арһанай зүһэ муудажа, үһэниинь унадаг, сээжэнь хэршэгэнэдэг.

Харюулха тарнинь: “Ум мама ям-ян ен суухаа”.

Заһаха арга: понедельник гү, али средагай үдэр 21.40 — 23.40 сагай хоорондо 100-110 дахин тарни уншажа, гуламтынгаа шорой ба тогооной хөөдэ шэбшээд, урда зүг руу 3 дахин сасаха.


Хулгана, гахай жэлтэн хараалда хүртэхэдөө, шэхэн үбдэдэг, яһан, үе мүсэ шархирха, шээһэн дуһаха, гоожохо.

Харюулха тарни: “Ум мама хам-хан ен суухаа”.

Заһаха аргань: четвергын үглөөгүүр 5.40 — 7.40 сагай хоорондо 20-30 дахин тарни уншаад, модондо шэбшэжэ үлеэгээд, табан зүг руу гурба дахин сасаха.


“Шэдитэ тарниин сан”
Улаан-Баатар, 2003 он


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>