САНГАРИЛ. УНШАЛГЫН НОМ

СОЛДЭБҮҮД

Далай ламын солдэб

Ганрии рабии гурбии шимхандир,

Пандан дэбаа малуй жумбиинэй,

Жанрайсиг ван жамсои,

Шабад срэтэи бардуу дэнжуржиг.

Бакуула рэмбуушэ багшын солдэб

Лодой самбой маджун шойжи дун,

Димбар шэнбии туб бии лундэг дан,

Зинлаа шогдуу уангар дандай нор,

Жинхай жибзэн ламар сулбаандуб

Лодой самбой гунсэл ойянбар,

Тублан шадаб ун жуй гуршэмбуй,

Донни шогьеы норбы раб бабаа,

Ганжар минаб солжор шабдан шог.

Еши лодой рэмбуушын солдэб

Жалвий данба жаннай жанги шар,

Хайбзун санбой зижон бэлвала,

Лавшэн задба намтар маддужун

Ело шогбрул галжар шавданшог.

ЭТИГЭЛ

Шогжуу дуйсумжии дэбшин

Шэгбаа тамжаджи овор журба

Шойжи пунбо донпраг жаджу

Заши жуннай пагбий гэндун

Таамжадши адаг динжан забадан

Жудбар жойбии балдан лама

Дамба намла жабсу шин оо


Лама ла жабсу шин оо

Санжей ла жабсу шин оо

Шой ла жабсу шин оо

Гэндун ла жабсу шин оо

Идам жилхоржи хацог хордан

Жайбаа намлаа жабсу шин оо

Балган дамбаа шойжонби срунма

Ешижи жандан дамба намлаа

Жабсу шин оо - 3 дахин

Санжи шойдон согжи шогном лаа

Жаншап бардуу дагний жабсу шии

Даггий жинсог жийваа дыдагги

Долаа паншир санжай дубар шог

=3 дахин=

Гоншог сумлаа дагжабши

Дигбаа тамжад сосоршаг

Добии гылаа жэйерэн

Санжай жаншап иджи сон

Санжай шойдон цогшог-лаа

Жаншуб бардуу дагжаб-ши

Раншан донни рабдуб-шир

Жаншаб сэмни жэдборжи

Жаншоб шогги сэмнии жэджинай

Жаншоб жодчог ид ён жадбаржи

Долаа паншир санжай дубаршог

=3 дахин=

Сэмжаан тамжад дугналдан

Дугналжи жудан бралбар журжиг

Сэмжаан тамжад дугнал мэдби,

Дэбаадан ми бралбар журжиг,

Сэмжаан тамжад нээрин шагдан,

Ниидэн бралби даннёмлаа

Найбар журжиг

= 3 дахин=

Ганги дэмжин брэлбаржун,

Гагбаа мэдбаа жэмэд-ба,

Шодбаа мэдбаа догмэд-ба,

Омбаа мэдбаа догмэд-ба,

Тадад донмин донжиг-мин,

Бройва нэрши шидан-ба,

Зогби санжай мранам-жи,

Дамбаа дэлаа шагсалло,

Нянтой шибаа цолнам гуншэй,

Ниджи нэршир тинзад ганиндан

Долаа панбар жэднам ламшэй,

Ниджи жигдэн дондуб задбаагон

Гандан яндаг дамбай тувнам,

Намбаа гундан нацог дисун-баа,

Нянтой жаншаб сэмби цогжой,

Санжай жинии юмдэлаа шагсалоо,

Догби дабаа намсажин,

Сабжин жаши гунаабаа,

Гундуу самбо одсэрдаг,

Гунай пролай шагсалоо,

Малуй сымжаан гунжы гонжуржин,

Дудэй бунжай мисад жомзадлаа,

Ойном малуй яндаг шэнжурби,

Жомдаан хоржай найдир шэгсуусол,

Жидэр дамбаа замжиний,

Лханам жэнии туйсолдар

Лхаий шуний дагбаа-ий,

Дэбшин дагии гутүйсол

Саши бойжи жугшин мэдомдам,

Рираб линши нидай жамбаа-дий,

Санжай шиндуу мигдээ пулба ии,

Догуун намдаг шинлаа жодбор-шог,

Ум сарваа дата гада идам гуру радна

Мандала хам нирья дайами.

ГАНДАН ЛХАБЖА

Гандан лхабжи гонжи туганай

Равгар шосар бунди чузинзэр

Чойжи жалбо гушэн лобсан даг

Срайдан жайба найдир шэгсусол

Дунжи намхар сэнти баддидэн

Жевзун лама жейнби зумгар жан

Дагло дадби соднам шинчог ду

Дамба жэчир галжар шугсу сол

Шейжи чонгун жалби лодой туг

Галсан наби жанжур лэгшад сун

Дагби балжи лһамэр зейбигу

Тонтой дамбай дондан ла чагцол

Ид-он чод-ён нацог мэдогдан

Дишим дугбой нан-сал дичабсог

Ойшам идбрул чёдбрин жамсоди

Соднам шинчог шёдлаа чёбарбул

Ганшиг тогмэд дуйнай сагба-и

Луйнаг иджи мигэ жижийдан

Шадбар донба сумжи митуншог

Ниннай жодба дагбой сосоршаг

Нигми дуйндир мантой дублаазон

Чойжод банби далжор донёджэд

Гомбо шэджи лавчен задбала

Дагжаг самба тагбай ирано

Жевзун лама дамба шэднамжи

Чогуй хала шэнзий чузинтик

Жидар цамби дулжи зинмала,

Лһундуб чойжи чарва вабдусол

Даггий жинэд сагби гэвади,

Дандан доба гунла гонпандан

Шадбар жевзун лобсан дагбаеы

Данби нинбо ринду салжэдшог

Ойдоб гунжуун туваан доржэшан

Мигмид зэби дэршэн жанрай-сэг

Димэд шэнбии вамбоо жамби-ян

Дүдбүн малуй жомзад санбиидаг

Ганжан хайбии зугжан зонхова

Лубсан дагби шаблаа солваандэв

Балдан зави лама ринпоче

Даггий нингар бадмар даншуглаа

Гадин чембо гоной жэйсундэ

Гусун тугжи ойдуб залдусол.

ЛАМААДАН

Ламаадан гомбо жамби янлаа шансаллоо

Ганги лодой дивни бринброл нидар

Намдок равсолва

Жинэд донгун жившин сигчир ниджи

Тугар лэгбамзин

Гандаг сридби зонрар мариг мүнтүм

Дугналжи сирби

Доцог гунла гуужиг дарзээ янлаг дүгжүү

Яндансүн

Бругдар чэрдог нёнмон нидлон

Лайжи жагдог долзаджин

Маариг мүнсэл дугнал нюггу жинид

Жодзад ролдином

Доднай дагжин сажуу тарсон

Ёндан лүйзог жалсрай түбигу

Жупраг жуудан жууний жамбрай

Даглоо мүнсэл жамьян чодлаадууд

ЛАМА ШОДБО

Чодни лама, чодни идам.

Чодни хандо, чойжондэ,

Дэнай сундэ жанчув барду,

Чодмин жавшан мицалвай,

Дидан бардо чимии тарьян

Тугжээ жагжуу сунзадла сридши

Жигдол ойдуб гунзол,

Данжии дог зад баржод срун.

ДУНШАГ

Сэмжан тамжад дүйдигбар

Лама ла жабсу шин оо

Санжей ла жабсу шин оо

Шой ла жабсу шин оо

Гэндун ла жабсу шин оо

Жомдан дай дэбшин шэгба

Да жимба яндаг бар зогби

Санжей бал жалва шагжа

Тув бала шагсалло,

Дэбшин шэгба доржо нинбо

Рабду жамбало шансало

Дэбшин шэгба Ринчэн одпрола шансало

Дэбшин шэгба Луу ванги

Жалбо ла шагсалло,

Дэбшин шэгба Баво дэла шагсалло,

Дэбишн шэгба Балжэла шагсалло,

Дэбшин шэгба Рэнчин мэ ла шагсалло,

Дэбшин шэгба Рэнчин да одла шагсалло,

Дэбшин шэгба Тонба донед ла шагсалло,

Дэбший шэгба Рэнчин даба ла шагсалло,

Дэбшин шэгба Дима мэдба ла шагсалло,

Дэбшин шэгба Бальжин ла шагсалло,

Дэбшин шэгба Санба ла шагсалло,

Дэбшин шэгба Санбай жинла шагсалло,

Дэбшин шэгба Шулһа ла шагсалло,

Дэбшин шэгба Шулһаи лһала шагсалло,

Дэбшин шэгба Балсан ла шагсалло,

Дэбшин шэгба Зандан ба ла шагсалло,

Дэбшин шэгба Сэвжид таяа шагсалло,

Дэбшин шэгба Од балла шагсалло,

Дэбшин шэгба Ню-ан мэдби балла шагсалло,

Дэбшин шэгба Срэдмиджи ула шагсалло,

Дэбшин шэгба Мэдог балла шагсалло,

Дэбшин шэгба Санби одсэр намбар

Ролбай онбар шенба ла шагсалло,

Дэбшин шэгба Бадми одсэр намбар

Ролбай онбар шегба ла шагсалло,

Дэбшин шэгба Норбал ла шагсалло,

Дэбшин шэгба Данбий бал ла шагсалло,

Дэбшин шэгба Цанбал шинду

Ёндог ла шагсалло,

Дэбшин шэгба Ванбои догги

Жалсанжи жалбола шагсалло,

Дэбшин шэгба Шиндуу намбар

Нонбий балла шагсалло,

Дэбшин шэгба Юллай шинду

Намбар жалбала шагсалло

Дэбшин шэгба Намбар нонба

Шэгбий балла шагсалло

Дэбшин шэгба Гуннай нанва

Годбий балла шагсалло

Дэбшин шэгба Рэнчин бадмай

Намбар нонбала шагсалло

Дэбшин шэгба Дажомба яндаг

Бар зогбий санжай римпоче

Бадмий данла рабду шугба

Санжай риванги жалбола шагсалло.

Намо дэдаг ла согба

Шогжуи жигдэнжи хам тамжадна

Дэбшин шэгба дажомба яндаг

Бар зогбий санжай жомдандай

Ган жинед жиг шугдэ цошин

Шейбий санжай жомдандай

Дэдаг тамжад дагла гонсусол

Дагги жева дидан

Жева тогмадан тама маши банай

Хорвана хорвий женай тамжад ду

Дигба мигэвий лайжи бадан

Жидду жалвадан жидбала жейсу

Ийран ва ам шодданжи горрам

Гэндун жи горрам

Шогжу гэндун жи гор прог бадан

Прогду жугбадан

Прогбала жейсу ийран ваам

Цамма машийба анлайжи бадан

Жидду залвадан

Жидбала жейсу ийран ваам

Ми гэва жуи лайжи лам

Яндаг бар ланбала шугбадан

Жугду залбадан

Жугбала жейсу ийран ваам

Лайжи дивба гангий дивнай

Даг сэмжаан нялвар шиваам

Дуддои жэнайсу шиваам

Идагжи юлду шиваам

Юлта ховду жэваам

Лалор жэваам

Лһацэ ринбо намсу жэваам

Ванбо мацанвар журваам

Дава логва зинбар журваам

Санжай жун вала нейбар

Мижид бар журбий лайжи

Дивба ганлагба дэдаг тамжад

Санжай жомдандай

Ешейсу журба жанду журба

Ванду журба цадмар журба

Шенбай сигба дэдагги

Жанар толло шагсо

Мишав бо мивэд до.

Лан шаджан жоджин

Домбар жид лагсо

Санжай жомдандай дэдаг

Тамжад дагла гонсу сол

Дагги жэва дидан

Жэва тогма дан

Тама маши банай хорвана

Хорбий жэнай шан дагду.

Жинвий тана дуддои жэнай су

Жэйбала сайхам жигзам залвий

Гэвий зава ганлаг бадан.

Дагги султим срунби

Гэвий зава ганлаг бадан

Дагги цанбар жодбала найбий

Гэбий зава гонлаг бадан.

Дагги сэмжан ёнсу минбар

Жибий гэбий зава ганлаг бадан

Дагги жанчуб шогду сэм

Жэдбий гэбий зава ганлаг бадан.

Дагги лана мэдвий ешейжи

Гэбий зава ганлаг ба дэдаг

Тамжад жигду дуйшин думдэ.

Домнай лана маши бадан.

Гонна маши бадан

Гонмий янгон ма

Ламий ян ламар ёнсу овай

Лана мэдвий яндагбар зогбий

Жанчуб ду ёнсу овар жио.

Жидар дайбий санжай

Жомдандай намжи ёнсу овадан

Жидар мажонбий санжай жамдандай

Намжи ёнсу овар журвадан

Жидар дадар шугбий

Санжай жомдандай

Намжи ёнсу овар задва дэвшэнду

Дагги жан ёнсу овар жио

Дигва тамжадлани сосор шагсо

Соднам тамжадлани гулшин

Солвандэв со.

Дагги лана мэдвий ешейжи

Шог дамба товбар журжиг.

Мишог жалва гандаг дадар шугбадан.

Гандаг дайба дагдан

Дэбшин ганма жон.

Ёндаг агба таяа жамсо дагун ла.

Талмо жалва жийдэ жабсу невар шин оо

Луйжи лайни намбасум

Агги намба шиданни

Ганян идни намсумбо

Миргэ жудан сосоршаг

Тогма мэднай дадибар

Миргэ жудан цаммэдна

Сэмни нёнмон банжурби

Дигба тамжад шагбаржи

Додгаг шидан димуг бангина

Луйдан агдан дэбшин идисижан

Дигба дагги исийба жигийба

Дэдаг тамжад дагги сосоршаг

Шагсал бадан шоджин шагбадан

Жейсу еран гулшин солваи

Гэва жунсад дагги жисагво

Тамжад зогби жаншап шенбор-оо

НОГООН ДАРА ЭХЭ

Бодала-и найшогнаа

Дам-иг жанхуу лайтуншин

Одбаг мэдби улаа-жан

Дуйсум санжай принлайама

Дулма хоржай шэгсуусоол

Лхадан лхамин жодбанжи

Шавни бадмо лаадуд-дэ

Помбаа гунлай долзод-маа

Дулма юмлаа шагсаллоо,

Ум жэбзунмаа пагмаа

Дуулмала шансалло

Шагсал дулма нюрмаа баамоо

Жанни гаджиг логдан дармаа

Жигдэн сумгон чужэ шаалжи

Гэсар жэбаа лайни жунмаа

Шагсол донгай дабаа гундуу

Гамбаа жанни зэгбии шаалмаа

Гармаа домпраг цогба намжи

Рабдуу шэбии ордаб баармаа

Шагсал цырен-оо шунэй жээжии

Бадма шагни намбар жанмаа

Жимба зунды гатуб шибаа.

Содба самдан жод юл ниидмаа

Шагсал дэбшэн шэгбии зугдор

Таян намбар жалбар жоодмаа

Малуй паарол шинбаа тообии

Жальби сарайжи шэнду дэнмаа

Шагсал дудаа рахум игээ

Додон шогдон намха гаанмаа

Жигдэн думбоо шавжии нандэй

Луйбаа мэдбэр гугбар нуймаа

Шагсал жажин мэлһаа цамбаа

Луйнһаа нацаг ваншуг шоодмаа

Жумбоо роолан дисаа наамдан

Ноджии цогжи дуннай додмаа.

Шагсал даджэй жадан паджии

Парол тулхор рабдуу жонмаа

Яйгум ёнжан шавжи нандэй

Мэбар тугбаа шиндуу бармаа

Шагсал дуурэ жигбаа шэнмоо

Дуджии бабуу намбар жонмаа

Шужэй шальнии тонир данзад

Дабоо тамжад малуй содмаа

Шагсал гоншог сумцон шагжай

Сормой тугар намбар жанмаа

Малуй шогжи хорлоо жамбии

Ранги оджи согном тугмаа

Шагсал рабдуу габаа жэдби

Уржан оджи прэмбаа бээлмаа

Шадба рабшад дудаараи

Дудэн жигдэн ваандуу задмаа

Шагсалсаши жомбии цогном

Тамжад гугбар нуймаа нидмаа

Тонир ёбаа игээ хумгии

Помбаа тамжад намбар дулмаа

Шагсал дабии думбуй уржан

Жанбаа тамжад шиндуу бармаа

Ральби тодна одбаг мэдлай

Дагбар шиндуу одраб задмаа

Шагсал гальбии тамий мэдар

Барби прэмби уйна наймаа

Яйжан ёнгум гунай горги

Даи унни намбар жонмаа

Шагсал саши ойлаа шаггии

Тилжии нунжин шавжи дунмаа

Тонир жанзад игээ хумгии

Римбаа думба намни гэмаа

Шагсал дэмаа гэмаа шимаа

Нюан дайши жод-юл нидмаа

Суухаа омдан яндаг дамбай

Дигба шэмбуу жомбаа нидмаа

Шагсал гунэй гораб габии

Да-и луйнии намбар гэмаа

Игээ жубии агнии годбии

Ригбаа хумлай дулмаа нидмаа

Шагсал дурэ шавни дабай

Хумгий намбии сабон нидмаа

Ри-раб манда раадан бигжэд

Жигдэн сумнам ева ниидмаа

Шагсал һаеы со-и намбии

Ридуг дагжан шагнаа намаа

Дараа нижол паджий игээ

Дугнам малуй баани сэлмаа

Шагсал һаеы цогном жалбоо

Һадан ми-ам жэеы дэнмаа

Гунэй гошаа габаа жиджи

Зодан милам амбаа сэлмаа

Шагсал нима дабаа жайбии

Жании болаа одраб солмаа

Хараа нижод дудаа раеы

Шиндуу дагбой римнад сэлмаа

Шагсал дэнид сумнам годбай

Шибии тудан яндаг данмаа

Дондан роолан ноджин цогном

Жомбаа дурэй рабшог нидмаа

Завии агжи додбаа диидан

Шагсан баани нишуу заажиг.

УМ ДАРИ ДУДААРИ ДҮРИ СУУХАА

Һаму лагы яндаг дамбай

Лудан гангы рабдан жодой

Сордан торон ламбар жанай

Дамбай мэжэд тамжит рабдар

Дигбаа тамжит рабдуу шиибай

Ондоо тамжат жумбаа нитаб

Жалбаа жибаа прагдун намжи

Нюрдуу бани гурбар журлаа

Дилай шибаа ниднии товжин

Санжай гомпон тартауг дедо

Дэеы дугнии дагбо шэмбо

Даннай баам шанян добаа

Сойбаа дании тумбаа ниджан

Дамбай рабдуу сэлбаа нитаб

Дондон рэмдон дугии сэрбии

Дугнал согни намбар баандай

Сэмжаан шамбаа намлаа-ян-оо

Нисум дунду омбар жоднаа

Будэд байнии бутоб шуршин

Нордон байнии норном нитов

Додбаа тамжад тобор журлаа

Гэгнэм мэджэн сосор жомжур

Жэбзун пагмаа дулмаадан

Шогжуу дуйсэм шугбааеы

Жалбаа сройжи тамжадлаа

Гунэй дамбай шагжин-оо

Мэдэг дугбэй мармайдии

Шалсай ролмоо ласогбаа

Ойшом еджии брулнойбул

Пагбии согном шэйсуусол

Тогма миднай дадибар

Миргэ жудан сам-мед аа

Сэмнии нён-мон баанжурбай

Дигбаа тамжад шагбаржии

Нянтой ранжал жанчупсэм

Сосоо жиибо ласогбай

Дуйсэм гэбаа жисэгбии

Содном лаании дагьеран

Сэмжаан намжии самбаадан

Лоеы жээбраг жидаабар

Шэшун тунмэн тэгбаа-и

Шойжии хорлоо гордуусол

Хорбаа жисрэд мадонбар

Нюан медаа тугжэн-еы

Дугнэл жамсар жимбааеы

Сэмжаан намлаа сигсуусол

Дагии содном жисагбаа

Тамжад жаншаб журжурнай

Римбор митог доваа-и

Дэмбии балдуу дагжуржиг

Жэбзун жомдаан даймаа тугжэнжан

Дагдан та-я сэмжаан тамжаджи

Дивнии жаншан согнии нюрзогнай

Зогбии санжай тобар задуусол

Дэмаа товжии сэрэб гундууян

Һадан мэеы дэбаа шогтобнай

Тамжад шимба дубар жедбаалаа

Баршад донгэг римдан надлаасог

Дуймин шибар журбаа насогдан

Мелан андан санмаа амбаадан

Жигбаа жадсог ниибар сэбаанам

Нюрдуу шишэн мэдбэр задуусол

Жигдэн-жигдэн лайнии дайбаа-еы

Дашии дэлэг пунсум цогбанам

Пэлшэн жайбии доннам малуйбаа

Бадмэд һунжии дубар задуусол

Дувлаа зоншин дамшай пелбаадан

Дагдуу шодуб шалшог тумбаадан

Донид дондог жансэм рэмбошии

Ярно дадар пэлшэн жайборзод

Жалбии жилхор саншан габаадар

Бадмаа дамбаа шиндуу зэйлайжи

Нанба таяй жалбай онсумдуу

Лундан баян дагги дэртовшог

Дагги сэрэб доной дубиилһаа

Дуйсум санжай гунжии прэнлаймаа

Онжан шалжиг шагнии нюршиимаа

Юмжур удбал намбии дашиишог

Жал-юм дулмаа шэдгуу жидаадан

Хордон гусээ саддан шинхамдан

Шэджии саншог самбо жидаабар,

Дидаа хонар дагсог журбаршог,

Шудлаа доджон солба дабиитуй,

Дагсог гандуу найбии сашогдэр,

Надан улпон тавзод шибаадан,

Шойдон дашии пэлбар задуусол

Жумдаан даймаа шоджибай

Дагги гэбаа жисагбаа

Дэнии жэгдэн малуйбаа

Дэбаа жандуу жэбаршог

Гуеы жомбан сандан бэжэддан

Сунгии жонбан галаа бингааян

Хугжы жомбан шэижа тадагсиг,

Даши балбар маеы дашиишог

Ум дари дудаари дүри суухаа.


САГААН ДАРА ЭХЭ

Ум хурваа лайдол дариимаа

Дудаа раеы жигжэд-дол

Дүри наваа намнайдол

Дулма юмла шагсалло

Бадмаа гарбо уйнай-ба

Дави сугжи дандэн-дүү

Доржэ жилдун жайзадмаа

Шогжин малаа шагсалло

Донгай дави догдаа-шин

Даваа лайни жавдэн-маа

Жанам тамжад енсү-зог

Үдбэл намлаа шагсалдод

Жудуг лолон лүйдан-дан

Зогсан жайгун дэисрай

Доджин гүнии шамбиюм

Пагмаа дулмаалаа шагсалло

Хорлоо гарбо одсэргар

Зэвжэд лани егээ-жад

Ёнсүү-гурбии намбаа-жан

Хорлоо жанла шагсалло

Шинхам тамжад ёнсуу догбалаа

Ринчин мэдэг мамбо жалдуу-дам

Дүйсум санжай тамжад жедбииюм

Юмжур дулмаа шудлаа шагсалло

Пагмаа дулмаа дулзад-юм

Едшин хорло цэпэлмаа

Һамуу шудлаа сулбаани

Даги цэи баршаддан

Надан дүгнал тамжад-лай

Нүйдэн шоджи жабдуу-сол

Шогдон түнмон ойдобгүн

Малуй даглаа намбар-зад

Пагмаа шодлаа даджэдбаа

Дэлаа дагдуу бүшэн-гон

Дагжан шодлаа сольдэв-жи

Түгжэ жагжу сүндүү-сол

Һамуу гүдог дади-дог

Гэгжин дульби шажаджан

Сүгсан ринчин жанжибрай

Зээби даржи мадегжан

Бадма даби дан-уйсу

Шавни доржи жилдүншүг

Шальжиг шагни зүмбагжон

Дүйсум санжай жэдбии-юм

Һамуу шодлаа дагдүү-дүд

Шудлаа багзам дудбаа-ди

Дагжаг жаншаб дуббалаа

Дүди найсун жаншаб-бар

Минтун-шогном шижуршиг

Түнжэн пүнсүм цогбар-шог

Едшин хорло шэдгүү жидаадан

Хордон гүцэ сад-дан шинхамдан

Шоджи саншаг самбоо жидаабар

Дэдаа хонар дагсаг журбаршаг

Шудлаа доджон сулбаа дайбитуй

Дагсаг гандуу найби сашогдэр

Над-дан үлпэн товзад шибаадан

Шойдон даши пэлбар заддуусол


Ум дари дудаари дүрии намаа аюу бүнэеэ аүстим гүрэ суухаа

НАЙМАН ГЭГЭЭН

Жагар гадуу

Пагба нанса нанзад шейжавии

Гзун гончог сумла шагсалло,

Санжай болбоо чилаа шагсалло,

Ло мии рунбаадан,

Гарма мии рунбаадан,

Замии рунбаадан

Дуйцон мии рунбаадан.

Данба намса дулга ди индэ

Аа да на маха да хаа нама

Жин тии лһаю суухаа:

Жугар мирун ба намжа дулга ди индэ:

Ум аа гаа нии аажилаа

Мандһаалии маей суухаа.

Аа хаа хаа жии ша ха

Нагша дхажай суухаа.

Да доо мирунбаадан,

Гунлаа мирунбаадан.

Жи до мирунбаадан

Дуй лаа мирунбаадан

Динамжи дулга ди индэ.

Ум аа гаа нии,

Нии гаа нии аажилаа

Мандһалии маей суухаа.

Жамдаандай дагла дагбар самган

Шагжай мрайбала надба су дагнай.

Санжай балбоо чии шалнай гсунбии

Риг-аг ди тойбаа замжии

Мгобо цалба дунду гайбар журоо.

Ум тум хум хум пад

Цанбии нанбаадан

Жаа жин жии надбаадан.

Денамжи дулга ди индэ.

Ум жи ша маеэ суухаа.

Ум аа гаа нии,

Нии гаа нии аажилаа

Мандһаалии маеэ суухаа

Ченбоо нодбаа лаа

Ди-ий дулгал ди индэ,

Ум друм друм му суухаа

Ум аа гаа нии,

Нии гаа нии аажилаа

Мандхаалии маеэ суухаа

Ум зии дии

Мии мунзу пагша сам мго

Маха ягша бодхи-бодхи

Паридиро хум хум пад

Бһама ум яа ма ма ма

Ми ииая яама яадуеэ

Ма тии таа яа тала хум пад пад:

Ум аа гаа нии

Нии гаа нии аажилаа

Мандһаалии маей суухаа:

Тай анбадан мирунба

Намжий дэеи дулгал ди индэ.

Аа на ру ша ду

Сарва ша ду

Сарва яа яа ша га дза пад:

Ум аагаа нии,

Нии гаа нии аажилаа

Мандһаалии маеи суухаа

Намо гзун аг ди дайбаа замжии

Дагчаг хордан жацбаа намжи

Надбаа тамжад дагбар журжиг

Тай анбаа тамжад догжиг

Милам анбаа тамжад догжиг

Гег донбаа тамжад догжиг

Дудбун тамжад догжиг

ДАШИ ЗЭГБЭ

Жагар гадду арьяа мангала

Гуда нама махаяна сутра

Бод гадду пагба даши-зэгба

Шежава тэгба шинбои до

Санжай дан жанчув сэмба

Тамжад ла шагсалло

Зомдандай риво шогги най

Даши мэдог доржа зэгби

Повран саглур хан

Ринчэн бунби ти

Гэсар бадми тамжад дан

Лэгби ёндан балдан галсан

Соднам няндаг лонжод цэрин надмэд

Сог даши жи тамжадду

Вардудба дашиба тамжад

Пунсум согбар журжиг дамиши ба

Тамжад ши шинсэл вар журжиг

Даши лһасог тамжад ла шансалло

Даши бар жэдбин ан

Саяд ятэ дана бһэ зана ей,

Бһэ зана ей.

Уггэ, уггэ сустэ давадэ

Умугхи брасу раду сусти сусш брум брум

Брум брахагша.

Муни муни гуранэ гурани ахэ мухэ мурагэ

Мурагэ амади гураная

Сусти сусти сусти

Гулэ мулэ гэшэ гэшэ

Зурана зурана бирамалэ суухаа

Гоншог сумла жав шинан санби

Даши халун янги даши санай

Жумбала согбай дашиба тамжад

Вавбар дэлэг сужуржиг

Намо буддая намо дармая намо сангая

Намсааваржи даши шог

Шидэн огги даши риг наи

Дашила согба тамжад дэлэгшог

Ом будда яду ом базар яду

Ом бадма яду ом радна яду ом гарма яду

Дагжаг ёндаг хордан жайбасог

Даший дэйжан дэндир дэлэгшог

Ом сусти дад ята ом гадэ гадэ

Бара сан гадэ боди суухаа

Жалсрид надун нейви ринчэн нацог

Ган ийн ба тамжад дэлэгщог ом вишиди

Радна вишиди самуд гаади суухаа

Ом варьяа сулэ бһама тамзэ

Маразэ дара нанзэ суухаа

Сугхам найригла согбай

Даши тамжад дэлэгшог

Ом сарва аюрзана радна хамуги брум брум

Брум хум хум хум сустэ

Гусунтуг ёндан принлай нинсан дуйдугду

Даший лһунжи дувбар журжиг

Ом сам гара сам гара нирган зида ом сусти

Даши зэгвэ досун зогсо.

ДОРЖО ЖОДБО

Арьяа базар седага праджня

Парамида намо махаяна судра.

Бод гадду

Пагба шейрабжи паралдуу чинба

Дордэ жодби нинбо.

Санжай жансэм тамжадла шагсалло.

Рабжор шоджи масан еыгэ санбар заддусол.

Шэйжаба доджи рабдуужин журжиг.

Гончог сумла дагги жабсу-дуд.

Рабжар дэшэг гунла шагсалло.

Намо бһага вуадэ празаня парамидаеы

Ом надада ди да, илиши, илиши,

Милиши, милиши, бһинаян, бһинаян,

Намо бһага вуадэ, брадхям брадэ

Ириди, ириди, мириди, мириди,

Шуриди, шуриди, ушури, ушури,

Бһу уюеы, бһу уюеы суухаа.

Гарма рирав мармайдан,

Жума дабу чубурдан,

Милам логдан бриндабу.

Дуйзой шойнам дэдар даа.

Жалба диеы нюрдугон.

Тугжэ жанграй сиг ванги.

Дэшэ рабжар шэншогги.

Сэмжан нялхам жодшин ду.

Доржэ жодби нинбоди

Лонжиг дайбай доржэжодю

Тигу донпраг логданням

Нюрлум тонби жэйбаршог

Дэбжанду зуйдэ жэй

Дэһар долдэ заддусол.

ДҮНШҮҮР МААНИ

1. Нэгэ нэгэн боди сада,

Нэгэ нэгэн бурхад ба нэгэ нэгэн,

Нэгэ арбан Арьяа-баала

Ум маарээ бадмаа нирдии шарэ хум,

Ум маани бадмэ хум.


2. Нэгэ арбан боди сада,

Нэгэ арбан бурхад ба нэгэ арбан,

Нэгэ загуун Арьяа-баала

Ум маарээ бадмаа нирдии шарэ хум,

Ум маани бадмэ хум.


3. Арбан арбан боди сада,

Арбан арбан бурхад ба арбан арбан,

Арбан загуун арьяа- баала

Ум маарээ бадмаа нирдии шарэ хум,

Ум маани бадмэ хум.


4. Нэгэ загуун боди сада,

Нэгэ загуун бурхад ба нэгэ загуун,

Нэгэ мянган Арьяа-баала

Ум маарээ бадмаа нирдии шарэ хум

Ум маани бадмэ хум.


5. Арбан загун боди сада,

Арбан загуун бурхад ба арбан загуун,

Арбан мянган Арьяа-баала,

Ум маарээ бадмаа нирдии шарэ хум,

Ум маани бадмэ хум.


6. Нэгэ мянган боди сада,

Нэгэ мянган бурхад ба нэгэ мянган,

Нэгэ түмэн Арьяа-баала,

Ум маарээ бадмаа нирдии шарэ хум

Ум маани бадмэ хум.


7. Арбан мянган боди сада,

Арбан мянган бурхад ба арбан мянган,

Арбан түмэн Арьяа-баала,

Ум маарээ бадмаа нирдии шарэ хум

Ум маани бадмэ хум.


8. Нэгэ түмэн боди сада,

Нэгэ түмэн бурхад ба нэгэ түмэн,

Нэгэ бүм Арьяа-баала,

Ум маарээ бадмаа нирдии шарэ хум,

Ум маани бадмэ хум.


9. Арбан түмэн боди сада,

Арбан түмэн бурхад ба арбан түмэн,

Арбан бүм Арьяа-баала,

Ум маарээ бадмаа нирдии шарэ хум,

Ум маани бадмэ хум.


10. Нэгэ бүм боди сада,

Нэгэ бүм бурхад ба нэгэ бүм,

Нэгэ сая Арьяа-баала,

Ум маарээ бадмаа нирдии шарэ хум,

Ум маани бадмэ хум.


11. Арбан бүн боди сада,

Арбан бүм бурхад ба арбан бүм,

Арбан сая Арьяа-баала,

Ум маарээ бадмаа нирдии шарэ хум,

Ум маани бадмэ хум.


12. Нэгэ сая боди сада,

Нэгэ сая бурхад ба нэгэ сая,

Нэгэ живаа Арьяа-баала,

Ум маарээ бадмаа нирдии шарэ хум,

Ум маани бадмэ хум.


13. Арбан сая боди сада,

Арбан сая бурхад ба арбан сая,

Арбан живаа Арьяа-баала,

Ум маарээ бадмаа нирдии шарэ хум,

Ум маани бадмэ хум.


14. Нэгэ живаа боди сада,

Нэгэ живаа бурхад ба нэгэ живаа,

Нэгэ дүншүүр Арьяа-баала,

Ум маарээ бадмаа нирдии шарэ хум,

Ум маани бадмэ хум.


15. Арбан живаа боди сада,

Арбан живаа бурхад ба арбан живаа,

Арбан дүншүүр Арьяа-баала,

Ум маарээ бадмаа нирдии шарэ хум,

Ум маани бадмэ хум.


16. Нэгэ дүншүүр боди сада,

Нэгэ дүншүүр бурхан ба нэгэ дүншүүр,

Арбан дүншүүр Арьяа-баала,

Ум маарээ бадмаа нирдии шарэ хум,

Ум маани бадмэ хум.


17. Арбан дүншүүр боди сада,

Арбан дүншүүр бурхад ба арбан дүншүүр

Загуун дүншүүр Арьяа-баала,

Ум маарээ бадмаа нирдии шарэ хум,

Ум маани бадмэ хум.

САНЖАД МОНЛОМ

Пагба жамбал монломжи жалба

Шугсоо

Пагба жамбалшоннур журбаало

Шагсалоо

Жинид судаг шогжуу жнгдэнна

Дуйсум шэгба ми-и сэнгэгун

Даги малуй дэдаг тамжадла

Луйдан аг-ид дамби шагжин-о

Самбу жодби монлам додагги

Жалба тамжад иджи онсумдуу

Чингии дулнид луйраб дудбаи

Жалба гунла рабду шагсалоо

Дулжиг дэннаа дулнид сажайннам

Санжай срайжи уйнаа шугбаадаг

Дэдар шойжи еннам малуйба

Тамжад жалба даги гамбармой

Дэдаг агбаа мисад жамцонам

Янжи янлаг жамцо дагунжи

Жалба гунжи ендон рабжоджин

Дэбар шэгбэ тамжид дагиидог

Мэдог дамба прэмба дамбаадан

Сэлнян намдан жугбаа дугшогдан

Мармэ шогдан дугбой дамба-и

Жалба дэдаг лани шодбаржи

Навса дамба намдан дишогдан

Шэмаа пурма риран нямбадан

Годбаа шадбар пагби шогунжи

Жалбаа дэдаг лаании шодбаржи

Шодбаа ганам ламэд жашэбаа

Дэдаг жалбаа тамжод лаянмой

Самбуу жодлаа дадбии довдагги

Жалбаа гунлаа шагсол шодбаржи

Додшак шэдан димуг вангина

Луйдан агдан дэбшин иджижан

Дигба даги жи-ва жишиба

Дэдаг тамжад даги сосоршаг

Шогжуу жалваа гундан санжайсрай

Ранжал намдан лобдан миловдан

Дова гунжи соднам ганлаян

Дидаг гунжи жэйсу дагай-ран

Ганнам шогжуу жигдан донмайдаг

Жаншап римбар санжай машагнэ

Гомбо дэдаг даги тамжадлаа

Хорло лана мэдба горбаргул

Нюан дадон ганшин дэдоглаа

Доба гунла паншин дэвишир

Галба шинги дулнид шугбар-ян

Даги талмо рабжар солбаржи

Шагсал баадан шоджин шагбадан

Жэйсуу иран гулшин солбаи

Гэба жунсад даги жисагбаа

Тамжад даги жаншаб шэмбаран-оо

Дайби санжай намдан шогжуи

Жигдэн дагна ганшуг шоджуржиг

Ган-ян мажон дэдаг равнюрбар

Самзог жаншуб римбар санжайжон

Шогжуу галэй шинам жинэдбаа

Дэдаг жашэр ёнсу дагжуржиг

Жаншуб шинбаан дүншэг жалбаадан

Санжай срайжи рабдуу гамбаршог

Шогжуу сэмжаан гагнам жинэдбаа

Дэдаг дагдуу надмэт дэжуржиг

Доба гунжи шойжи доннамни

Тумбар журжиг рэваан дубаршог

Жаншуб жодбаа дагни дагжоджин

Дова гунду шимпо жэвана

Дагду дагни равду жумбаршог

Жалваа гунжи жэйсу ловжурдэ

Самбуу жодбаа ёнсу зогжэджин

Сультим жодва димэд ёндагва

Дагдуу маням жонмэд жодбаршог

Лхаи гадан луудан ноджингад

Дулбум дагдан ми-и гаднамдан

Добаа гунжи даннам жизамбар

Тамжад гадду дагги шойдандоо

Дэшин паарол шинлаа равзондээ

Жаншуб сэмни нам-ян жэдмижур

Дигбаа ганнам дивбар журбадаг

Дэдаг малуй ёнсу жанбаршог

Лайдан ненмон дуджи лайнамнай

Долшин жигдэн доваа намсууян

Жидэр бадма шүйми шагбаашин

Нида намхар тогваа мэдаржод

Шингы шодан шогнам жизамбар

Ансон дугнал рабду шибаржэд

Дэва дагла доба гун-годжин

Дова тамжад лаани памбаржад

Жаншуб жодбаа ёнсуу зогжэджин

Сэмжан даги жодан тумбаржуг

Самбо жодба дагни рабдонжин

Ма-он галбаа гундуу жоджуржиг

Даги жодан сумбар ганжодва

Дэдаг данни дагдуу догбаршог

Луйдан агнам данни сэмжижан

Жодба агдан монлам жигдужад

Дагла памбар додби догбоган

Самбо жодба рабду донжидба

Дэдаг дан-ян дагду прадбаршог

Дэдаг даги нам-ян идмин-жун

Санжай срайжий горбии гомбоном

Онсум дагдуу даги жалбада

Маон галва гундуу мижобар

Дэдаг лааян жодва жачэржи

Жалбаа намжи дамби шойзинжин

Жаншуб жодбаа гундуу намбаржад

Самбо жодба намбар жодбааян

Маон галбаа гүндүү жадбаржи

Сридба тамжад дууен хорваана

Содном еши дагни мисаднид

Тавдан шираб динзин намтардан

Ёндон гунжи мисад зоджуржиг

Дулжиг дэнна дулнид шиннамдэ

Шиндэр самжи мишаб санжайнам

Санжай срайжи уйнаа шугбала

Жанщуб жудба жоджин дабаржи

Дэдар малуй тамжад шогсууян

Дазан шонлаа дуйсум цаднэджи

Саежай жамсо шиинам жамцоодан

Галба жамсор жоджин рабдуужуг

Сунжиг янлаг жамсо дагаджи

Жалба гун-ян янлаг намдагба

Дова гунжи самба жибшин-ян

Санжай сунла дагду жугбаржи

Дуйсэм шагвии жалбаа тамжад-даг

Хорлой цулнам рабдуу горбаий

Дэдаг гииян суньян мисадлаа

Ло-ии довий дагжан рабдужуг

Мааон галбаа тамжад жугбар-ян

Ганжиг жигги дагжан жугбаржи

Ган-ян галба дүйсүм цаддэдаг

Гаджиг шашей жинии шугбаржад

Дуйсум шэгбаа мии сэнгэган

Дэдаг гаджиг жиглаа даги даа

Дагдуу дэдаг гини жод юуллаа

Жумар журбии намтар добжижуг

Ган-ян дуйсум даги шингодбаа

Дэдаг дулжиг дэнду омбардуб

Дэдар малуй шогнам тамжад-ду

Жалбаа даги шин-нам годлаа-жуг

Ган-ян мажон жигдэн дон-мэ- нам

Дэдаг римбар цанжа хорлогор

Нюаан дайбаа рабдуу шигаадон

Гомбоо гунжи дундуу дагшин-о

Гундуу нюрбии зумпрул довнамдан

Гунай го-и тэгбии довнамдан

Гундуу ёндон жодби довнамдан

Гундуу шаб-ба даггидов

Гүүнэй гэви соднам довнамдан

Шагбаа мэдбар журбии ешейдов

Шираб тавдан динзан довдагги

Жаншуб довнам яндаг дубаржэд

Лайжи довнам ёнсуу дагжэджин

Нен-мон довнам гундуу жомбаржэд

Дуджи довнам довмэд рабжэджин

Самбоо жодбии довии зогборжи

Шин-нам жамсоо намбар дагжэджин

Сэнжаан жамсоо дагнии намбардол

Шойном жамсоо рабдуу тонжэджин

Еши жамсоо рабдуу догбаржэд

Жодбаа жамсоо намбар дагжэджин

Монлам жамсоо рабдуу зогбаржид

Санжай жамсоо рабдуу шоджиджин

Галбаа жамсоо мижо жадбаржи

Ган-ян дуйсум шэгбаа жалбай

Жаншуб жодби монлам жибрагнам

Самбожодбай жаншуб санжайнай

Дэгуун малуй даги зогбаржи

Жалбаа гунжи срайжи тубобаа

Ганги минии гундуу саншэйжаа

Хайбаа дээдан сумбар жадбиишэр

Гэваа дидаг тамжад рабдун-о

Луйдан агдан еджайн намдагжин

Жодбаа намдаг шиннам ёндагбар

Оваа самбоо хайбаа жидаабаа

Дэдар дагжан дыдан сумбаршог

Гунэй гэбаа самбоо жодбиишир

Жамбал жинии монлам жадборжи

Мааон галваа гундуу мижообар

Да-ии жоваа малуй зогбаржи

Жодбаа дагнии сад-ет мажуршиг

Ендон намжан-садсун мэдбаршог

Жодбаа садмэд баалаа найнайжан

Дэдаг брулба тамжад салбаржи

Намхай тартуг журбаа жизамбар

Сэмжаан малуй таер дэбшэндээ

Жизам лайдан нен-мон таржурбаа

Дагы монлам таен дэзанмоо

Ган-ян шогжуу шин-нам таебаа

Риншэн жандай жалбаа намлаа-пул

Лхадан ми-ии дэваа цогнамжан

Шингии дулнид галбар пулбабай

Ганги оби жалбоо дитонай

Жаншуб шогии жейсуу рабмойшин

Ланжиг замьян дадба жэдваани

Соднам дамби шогдуу дижур-ро

Ганги санжод монлом дидав-бай

Дэни ансон тамжад бамбаржур

Дэни догбоо амбаа бамбаин намбаа

Та-яа дэ-ян дэнюртон

Дэдаг нэдба рав-нид дэбэрсо

Мицэ дэрьян дэдак лэгбар-он

Гундуу самбо дэян жидаабар

Дыдаг римбор митог дэбшинжур

Цамэд абоо даги дигбаанам

Ган-ги мишэй ваанги жайбаадаг

Дэ-ии самбоо жодбаа дижоднаа

Нюрдуу малуй енсуу жамбаржуг

Еши данни сугдан цанамдан

Ригдан хадог намдан дамбаржуг

Дудан мудэг мамбой дэмитув

Жигдэн сумбоо гунан шодбаржуг

Жаншуп шин-бан дунду дэнюрдоо

Сон-най сэмжаан паншир дэрдугдээ

Жаншуб санжай хорлоо-рабдоогор

Дуднам дээдан жайбаа тамжад-дул

Ганян самбоо жодбии монламдии

Шамбаа дан-ни дондам логнаян

Дэйи намбар мимбаи санжайшэн

Жаншуб шоглаа сомни маажэджиг

Жамбал бабоо жидэр шэмбаадан

Гундуу самбоо дэ-ян дэбшиндээ

Дэдаг гунжи жэйсуу дагловшир

Гэбаа дидаг тамжад рабдун-о

Дуйсум шэгбии жалбаа тамжиджи

Оваа ганлаа шогдуу агбаадээ

Даги гэви заваа дигуунжан

Самбоо жодшир рабдуу оборжи

Дагнии шибии дуйжэд журбаанаа

Дивба тамжад дагни ширсалдэй

Онсум намбаа та-яа дэтон-най

Дэваа жанжи шиндэр рабдуу-доо

Дэрсон найни монлам дидагжан

Тамжад малуй онду журбаршог

Дэдаг малуй дагги ёнсуган

Жигдэн жиисрид сэмжаан памбаржи

Жальби жилхор саншин гаваадэр

Бадмоо дамбаа шиндуу зэйлайжэ

Намбаа тайя жалби онсумдуу

Лундан ба-ен даги дэртовшог

Дэрнии даги лундан рабтовнай

Брулба мамбоо жэбаа прагжа-и

Лой-довжи шогжуу намсуу-ян

Сэмжаан намлаа памба мамбожид

Самбоо жодби монлам давба-и

Гэваа жунсан даги жисагбаа

Дэнии дови монлам гэваанам

Гаджиг жигии тамжад жорбаршог

Самбоо жодбии монлам ойва-и

Соднам дамбаа та-яй гантавдэй

Доваа дугнал шуубор жидбаанам

Одбаг мэнди найраб тобаршог

Монлам жалбоо дидаг шогизоо

Та-яй добаа гунлаа панжэджин

Гундуу самбой жамбии шундувдээ

Ансон жуднам малуй домбаршог

ШАМБАЛЫН ЮРӨӨЛ

Балдан дамбо санжай ринлугшэ

Шамба лаи донду жайзад-баа

Жэбзун ламаа шэдлаа сольдоб-жы

Дагы дэнби дубор-зод

Жамсэм дуйнхор согжи дагдэн-жин

Дамби шойном шогду жайбии-са

Жаншог галаа бааши жаби-д

Жажин хансан лайжан шейһаг-ба

Побран шогни багсаджунии-сад

Душир һамшин ринчин думээ-жан

Жиба прогни гужии донги-гор

Жидмай салжог һаа юул лайһаг-би

Данбой санжай жилхор шэшун-нии

Томби модлаа ойдоб шогзол-би

Жууни ринчин ринтан бралай-дуб

Дэн яён идьон сошинни

Норбу ганшин багсад жунийба

Минам норшуг шойжи дуйндиуй

Лама шогшэд дэндуй найсунби

Лони дунжа замшиг зогбани

Ригдан дагбар журнай лалонбун

Жомнай зогдан шинду задбидуй

Онжи шалшай дамжа маелвар

Дагжан хоржи тогмар жэзин зод

Жебзун лама дамба шогшид нид

Лунги шугжан дои даршивнай

Шагги дунтун жиби лорнуннай

Ээбар жомцэл дагжан жэйсусун

Магбун жэва хадог нацогба

Ланшин ригжэд шандыг шибумдан

Сэржи шинда цондан бунвушун

Жигрун магсог уйсу равшугнай

Ранги живи лола нунзад жин

Дарнай дэваа шэнбои булани

Хану манда нонбои цонжи нун

Дагьо ласог лһашин жунижи

Лһамин ласог тамжад заджоджин

Ламбо шэи ламбо намбар жом

Дои даи намсод жэджин

Сэржи шиндай шинда шэмар жэд

Сажон намжи сажон дулбар жэд

Лалои жунни рабду жаджайнай

Данбои санжэйжи цоншой сулгун

Жэбар задцэ дагжан жэйсусун

Дэдар лони мамбар шойдан най

Дои лои хорда ниваи нишу

Нишу нийнин баво бамои

Ролмон дажай хорни бумпрагжай

Дэдуй ламлай огмин найсуни

Ланжод зоггу онду задбицэ

Дагжан санжай гонпан товбарзод

Жэбзун лама шогшэд маондуй

Галава ид он хорлошэ

Дагбор журнай лалои жунжодцэ

Дагжан хоржи тогмар жэйжин зод

ЗАГУУРДИИН ЮРӨӨЛ

Нама гурэ манза гухияа

Дуйсэм дэшэг шойдон согжай-ла

Жаншуб нимбой бардуу жабсуу-шы

Дишиг бордой жиглаа далдуу-сол

Нидгаа жигбар лабии динсан-дир

Хэнин жидуг дамгий габ-ен-бай

Донмэд сэдии жабай ми енбар

Дончэн нинбо лэнбар жинжий-лов

Дуйбаа бралчин сагбаа малуй-зад

Томбой таагут жейби тамаа-ши

Шибар масад намши шамэд-би

Лонмэд жудла жэйбар жинжии-лоб

Сүнзин намдог түлбии дончэр-дү

Мизан жүнши жүмии пүнбоо-дан

Намшей бралги шижэн насог-би

Наджод дугнал шибар жинжии-лоб

Жэйбар жамбии лүйжийгойдүй-лүй

Жигрүүн шинжэйдабоо ондүү-жүр

Дүгсум цонжи ран-срог жодбии-цэ

Миргээ түлнан шибар жинжии-лоб

Манбай боршин римдоо догдуумэд

Нен-нам сондуу рэбии рээтаг-шад

Ран-нид жижаа долмэд журбии-цэ

Ламайн дамаг данбар жинжии-лоб

Сэрнай сагбии сайнор шүлдүү-луй

Зээшин дүнбии нендан дамбрал-жай

Нямний найсуу жигбур добии-цэ

Габрой дэндан жинжии-лоб

Сашуу мээлун жунбаа римжи-тим

Лүйжы добшор ханаа гамшин-зээ

Додүй бүгзэг арандаа жимбии-сээ

Гэсэм довдан жебар жинжии-лоб

Жигдан тулнан насог шадбар-дү

Мигжу дүваа хадайн нан-ваашар

Раншин жаджуй шоибаа гагбии-сээ

Шимэд найлуг догбар жинжии-лоб

Рлунхам намшэй тимбар зомбаа-наа

Шибүүг жуншад ний-нан рагбаа-тим

Мармай бардай нанбаа шарбии-сээ

Даншей шугдаг жейбар жиншин-лоб

Наншэд товсүм амаа-шэмар-тим

Дан-нии мүнбай шавдай нямшар-сээ

Хордой донбар догбии налжор-жий

Ран-ноо рангий шейбар жинжии лоб

Нертов тамжад донбар тимбаа-лай

Гүндог брайбаа гүнши лонжэ-жи

Жэнбрэл дон-нам дабуй нямшар-сээ

Отсал мабуу продбар жинжии-лоб

Доншы дүйсүү лог-гы жейдоо-би

Самбии мээ-ей рибон жаншуй-дээ

Һанжей дээдон жарби ешей-лаа

Звезиг нямбар-жогбар жинжии-лоб

Дэлай лансэй шибии отсал-жи

Рлүнсэм замлай санбэй балбар-ва

Бордоо лонжод зогбии гүршэн-най

Жумий динзин зогбор жинжии-лоб

Пралдуу дагбай жеши бардо-ии

Галдээ лайжий бардо дуб журна

Дугмал дэнбар мэдбии сүлдог-най

Тугнан дагбар шарбар жинжии-лоб

Жумваа логбии даши жигнан-сум

Монээ дагнам насог шарбии-сээ

Шинан салваа жүрбии налжор-жий

Намдаг шиндүү жойбар жинжии-лоб

Хажод ригбаа зинбии дэншог-гам

Санжод ловсүм данбай лүйсун-дээ

Римнии ламжи догбаа таршин-най

Гүсум нюрду тобор жинжии-лоб.

Ум зула зула празула суухаа.

ҺАГБИН-МОНЛОМ

Нама анза ширэ сахи-яа

Гоншог сумлаа шагал-ло

Түгнии дагнит ламаа-дан

Гоншог сумдаан идам-һаа

Һаеи дансран соншэй-жан

Һагбии монлом дубар-шог

Мижүүр юлбий жиибаа-дан

Бамбоо санжин найлаа-дад

Дэбшэн лайта малог-бии

Ранжар аадан данбар-шог

Санжай жондон дамшай-сун

Дамбаа найдан дэжии-шүг

Шангир дагдуу нинзээ-бии

Шанжар аадан данбар-шог

Нинбаа ёндог дуд-до-дан

Сэрин лалор лугдаа-дон

Санжай жиидин гугбаа-дээ

Михам жадлай тарбар-шог

Дадбаа даннии дамбаа-дан

Тойдон сультим шираб-дан

Тэлёод осоо шээбаа-дээ

Пагнар дүндэн домбар-шог

Сэрэн надмин дэжэдлаа

Сүгдэн галбаа сандан-рэг

Нордон шиираб дагдан-дун

Ёндон дүндэн данбар-шог

Дэнод сүмдаан жүдээ-шии

Шадзад түлбаа миинаа-бии

Түгжии жүншод мэдбаа-еы

Ламаа намдан жалбар-шог

Дээсүн соотор жамсэм-дан

Ригзии агжии лабжаа-нам

Жиидар найшин срүнбаа-дан

Гоной говдүү пэлбар-шог

Сандан жэрмэд догбаа-дан

Надан сундуу жугбаа-дан

Дээдэн ланаа мэдбаа-еы

Дибнии багшагдагбар-шог

Додбаа шүншиин шогшээ-дан

Жаншаб сэмдаан дамбаа-еы

Логбии сообаа гунбан-най

Шойжий обой собор-шог

Гоншог даажам памаа-сод

Түмбии гэндүн женжэд-дэн

Дэбшэн шигбии гутаг-жин

Самэд алай тарбар-шог

Шодон шигдан жансэм-сод

Гэлэн манам сүнжин-жин

Лобон шоджин шойнор-гүү

Нээбаа алай тарбар-шог

Сэдгүү зундан додлог-жод

Проомаа сигжууагшал-мраа

Набсэм нодсэм логбар-даа

Мигээ жүүлээ тарбар-шог

Нармэд робсаа сабаа-дан

Дүмэд шиидан дүбэр-шүн

Дүйжам тигнал янсоо-дээ

Саньян жадлай тарбар-шог

Шүбүүр жандан шүбүүр-дол

Саатам аашуу жээһэд-дон

Үдбол бадмаа ширгай-дээ

Даньял жадлай тарбар-шог

Нисээ нихар роониг-дам

Мизам дандан мэмүүр-ооб

Шүбоо ровмэд шалмаа-рии

Дээдэг найлаа тарбар-шог

Шидиб жандан нандиб-жан

Сайгом нигий диббаа-жан

Мизээ хорлоо жанлаа-сог

Ёдог найлай тарбар-шог

Жиннаа найдан хаатор-дан

Лэнгүүг жиглаа жигсаа-дан

Саджан галдун жэдбаа-дээ

Дүдэй найлай тарбар-шог

Һалаа поо пүнбаа-дан

Һамаа ёнлаа табзор-дан

Милаа жиргаа нашии-сог

Дүгнал гунлай тарбар-шог

Жанбии янжии шээраб-дан

Жанрай сигжии түгжээ-дан

Шагнаа доржии түдэб-жии

Дэбаа жандуу жиибар-шог

Шарии бүеы лобаа-дан

Монгол бүеы жүмпрүл-дан

Гунгаа бүеы тойбаа-еы

Дэбаа жандуу жэбар-шог

Лүдэб нинбоо шэнбаа-дан

Сараа һаеы дагбаа-дан

Бираа биеы нүйтүү-еы

Дэбаа жандүү жээбар-шог

Гоншог сүмжии дэмбаа-дан

Санжай жаншаб жинлоб-дан

Согнии ёнзог аатан-дан

Шойнид дэнбэй дубор-шог

Гэбии далаа рабшан-най

Монлом срайжии халоо-жур

Зандүй загжии нюргул-най

Тарбии линдүү додбар-шог

Баандаг таршан санжай-дан

Лүндэн дагбии дамбии-шай

Сабжии жансэм гэндүн-дээ

Гоншог сүмжы дашии-шог

ДИВААЖАНАЙ ЮРӨӨЛ

Монлам таеы ёнсуу зогбии-туй

Шогжур шугбии санжай тамжад-жы

Ёндон агбии прэнваа жодбии-шин

Диваа жандуу зүдээ жэбар-шог

Ганни зобуу одбаг мэдгон-дан

Жанрайн сигваан түшэн тоблаа-сог

Санжээ жансэм багмэт шүгбии-шэн

Диваа жандуу зүйдээ жэбар-шог

Лагтил дарням ринчен сашии-дэн

Тамжад сэржы дабай шавжүр-жин

Онсор бадмоо манбой ганбии-жин

Диваа жандуу зүйдээ жэбэр-шог

Бадмо рээрэ зэмоо даглаа-ян

Багмэд отпрой отсор насог-жы

Дэшэг брулваа багмэт жэдбии-шин

Диваа жандуу зүйдээ жэбэр-шог

Жоншир насог ринчен дунлай-дүб

Хадог ев-лэг зэшин данаа-дүг

Нямбии даа-ян шогжур догбии-шин

Диваа жандуу зүндээ жэбэр-шог

Жасог наман дэшэг брулбии-жаа

Насог дагад нянби догжэт-жин

Гунжы гомбоо жэсүү дамбии-шин

Диваа жандуу зүндээ жэбэр-шог

Шүлун нямгай дрэмшог намдан-дан

Жальбии ёндон багмэд дасог-гүн

Дагдуужудмии шадбар догбии-шин

Диваа жандуу зүйдээ жэбэр-шог

Сэржы догжон һаеы тамжад-жы

Насог гой жон ринчин жанжыб-рай

Дамшай годы багмид жүбии-шэн

Диваа жандуу зүйдээ жэбэр-шог

Сайдан гойдан малшаа ман-нам-дан

Шойгой һүнсэд ринчэн ханбаа-сог

Идлаа самбаа замжи жүнбии-шин

Диваа жандуу зүйдээ жэбэр-шог

Дүгдан жалсан ласог шодбии-сог

Идлаа самбаа замжи жидод-гүн

Гомбой монлам довжи жүнбии-шин

Диваа жандуу зүйдээ жэбэр-шог

Һаеы мигдан һаеы наваа-дан

Онжы найдан лодой хайбаа-шог

Зүнпрүл довнам нюрдуб товбии-шин

Диваа жандуу зүндээ жэбэр-шог

Шибии сэнаа санжай жэваапраг

Гүбжүү заагүй онду лундон-най

Санжай донги жэбии шагжан-ба

Диваа жандуу зүйдээ жэвар-шог

Дагсог сэмжан шивии дүйжи-сээ

Дэншог шойжи жалбо одбаг-мэд

Гэлон жаапраг согжи ёнгор-дэ

Зэвий дагги дүндүү жоржүр-жиг

Диваа жандуу зуйдэ жэйвар-шог

Гонбо хоржай дагги тоннай-жан

Сэмжаан гадод багмэд жэдбаа-дан

Данбаа миням гаджиг динид-ла

Диваа жандуу зүйдээ жэбэр-шог

Жигдэн ваануг жалвии жинлав-дан

Шойжи жун-най монлам түдов-дан

Одбаг мэджии жинлав шэнбо-ии

Диваа жандуу зүйдэ жэйвар-шог

Гэваа гансаг шэнбой жинлаб-дан

Отсал шагжа шэнбой жинлав-дан

Гоншог сүмжи дэнвии жинлав-жии

Монлам дидаг нюрду дүвар-шог

Ум дүри-дүри заяа мүхээ суухаа

Ум маани бадмэ хум- 7 дахин уншаха

Дэрни нинсам жармаа-таг

Догбии жинхам дэдаг-гы

Бадмээ нимбаа сэмбэруу-лээ

Зүйдээ жыбаа лэмбэр-шог

Сүндан динзан ласаг-би

Ёндон тамжад тонжур-жэг

Шогжуу санжай тамжад-жи

Ганун жэг-гы дубор-шог

Тойсам гомбар жэдбии тумбар-дуб

Жэнии найдан дагдан сэдэи-ни .

Собии ёжод жалбаа тамжад-гүн

Тогбаа мэдбии дэлэг дүбор-шог

Шагжай ванбо дэнбаа одбаг-мэд

Мипам жамьян сандаг жанграйн-сиг

Дэшэг хоржай дэмбрэл милуу-ван

Дэнбай монлам дидаг нюрдүв-шог

Жалвии жилхор саншин гаваадэр

Бадмоо дамбаа шэндүү зэйлайжэй

На-ан тааеы жалвии онсумдүү

Лундан бааян дагги дэртоб-шог

МАЙДАРАЙ ЮРӨӨЛ

Жамбии шойлаа туйсом жэдбаа-ла

Түнжэн добор жэдбии лызан лам

Жэбзэн жэмбаа гомбой шабдан-дү

Тэгшэн шойжы баалаа жодборшог

Нямшагдоржы донжы рыбой-бар

Жамган ниджэд банбар шарбии-сээ

Дагдии лодой бадмаа хашы-най

Галсан дүмбии согном сэмжэд-шог

Дэсээ жалбаа жэмбаа рабдүү-жы

Шаг-еы даг-еы галаа шагжин-дү

Ламид жаншаб шогдуу лондон-най

Догуун дондуу анжай нэртэб-шог

Жаншаб дүбии сыраб гүндүү-ян

Дүйсон жалбаа соэжы тамжад-жай

Лабшан жодбаа жэнид жайбаа-гүн

Жэгдүү дүйнээ сүлшин дамбор-шог

Лэгшэд рыбой дабии тунгы-гай

Намзад срээжы юбаа лаадан-най

Лабсам норбой догы рабсан-бии

Дамби-жалсан шогжор согбор-шог

Бандай жун найдамба дэршэн-жээ

Данзан жибу тамжад гоохон-сам

Лүйзан гүнлаа дыжит жумбии-най

Санжы дамбаа дагдуу жойжор-жуг

Дагдуу жэмбаа намсум гомбии-туй

Дүдээ жэмби бүнгы жэмбаа-дан

Догон жэмбии добжы жонзоднай

Жалбаа жанбаа гомбой дашы-шог

Санжай гүсэм ниибии жанлоб-дан

Шойнид мижор дэмбии жанлаб-дан

Гэндэн мижор дэмбии жанлоб-жо

Жыдэр ува монлом дүбдир-жиг

Дэдэр жайбии содном багмад-жы

Нилбаа ёдэг дүндүү һамаа-еы

Лайн-ан лэмбаа дагдуу баанжы-най

Жалбаа жамбии шабдун жой-бор-шог

Эмаа һүоо ум аа пани пани суухаа.

БАЗАРСАДА

Ум базарсада самаяа ману балаяа,

Базарсада диноваа, диштаа,

Дридо мэбэваа, сүдохаё мэбэваа,

Субоохаё мэбэваа, анурагдо мэбэваа,

Сарваа сидиимэ браяса,

Сарваа гармаа сузаамэ,

Зидам шриям гүрүхум,

Хаа хаа хаа хаа, хоо,

Бһагаваан сарваа дата гада,

Базар маамэ мунзаа,

Базар баваа маха самаяа,

Садуу аа хум пад.

ДАША

Жалба малуй жэдби явжуржан

Жалсрай цулжи шинхам равжамсу

Жолви чойзин түгжэд дэнбитуй

Лубсан жолви дамба жойжуршиг

Онцэ ванбо догги жон-ару

Домжай цэнэ ниндов ченбойшей

Сражай жалвай агшод дэнбитуй

Лубсан жолви дамба шойжуршиг

Дажод занми жудба бэлбичир

Тувби дунду шэлгар прэнбабул

Чойдун наншин ландан дэнбитуй

Лубсан жолви дамба шойжуршиг

Дава намдаг дагчад талайдол

Гомба намдаг енмуг мунбасан

Жодба намдаг жалви гашиндув

Лубсан жолви дамба шойжуршиг

Манду тойба жачэр залбайхай

Тойдэн жившин жудла жарбайзун

Гунжан дандо онду обайсан

Лубсан жолви дамба шойжуршиг

Дан-эй сунраб малуй галмэдду

Гансаг жигги нямлэн дамбару

Эйба нэдби нижод тадаг-гаг

Лубсан жолви дамба шойжуршиг

Лунгой дэнод сумжи чанняндан

Догди дамба лавсум нямландэ

Хайшин дувби намтар маддужун

Лубсан жолви дамба шойжуршиг

Чиру нянтэй жодбэй шишиндул

Нанду римни налжор дэндандан

До-аг ламсан галмэд догсучир

Лубсан жолви дамба шойжуршиг

Жуи тэгбар шадби донбанид

Брайбу тавжи дувби дэчэндан

Нямжор чойпун жаджи нинбожуу

Лубсан жлби дамба шойжуршиг

Жэйбу сумжи ламжи срунмизо

Нюрзад гондан намсрай лайшинсог

Дансрун дамжан жамсо тудовжи

Лубсан жолви дамба шойжуршиг

Дорна балдан лами гуцэдан

Хайбзун данзин дамбай сэдэнган

Данби жиндаг антан дарбаи

Лубсан жолви дамба шойжуршиг

Маджун намтар задми тимтандан

Ловшэн жалсрай жодби ниддовчэ

Баддон чогги римний намжорхан

Лубсан жолви дамба шойжуршиг

Дэдон сумдан жуддэ намбаши

Дамби чогду сигби шаддувжи

Тувдай чогдуй гунду жизадби

Лубсан дагби балжи дашишог

Чойжи жолбо зонхави

Чойцул намбар пэлбала

Гэгжи цанма шивадан

Тунжэн малуй цанбаршог

Дагдан шанжи дүйсумдан

Брэлби цогний ладэннай

Жалба лубсан дагбаи

Данба юнрнн баржуржиг.

МЭГЗЭМ

Мигмэд зэби дэршэн жанрой-сиг

Димэд шэнбии вамбоо жомби-ян

Дүдбүн маалуй жомзад санбиидаг

Ганжан хайбии зугжан зонхова

Лубсан дагби шавлаа солваандэв


Ахамад редактор Б.Д.Дондоков,
Чимит-Доржо лама, Дондог лама, С. И. Суворов,
Россиин Буддын шажанай заншалта сангхын
Улаан-Үдэ хотын Дээдэ-Онгостойн «Хамбын Хүрэ» дасан


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>