МАГТААЛНУУД, ЗАЛЬБАРАЛНУУД

БОГДО ЗОНХОВЫН МАГТААЛ

Богдо Зонхово. Санжай-Цыбик Цыбиковэй бүтээл

1. Аяа настын орондо тогоологсон Зонхово

Амарлингын орондо тонилоош үды амитан

Андал үгы дагая Жэбзүүн дамбын шажани

Арга үгы хүрэе Сохо-ваадиин орондо

Ум маани бадмэ хум


2. Майдариин орондо тогоологсон Зонхово

Махабалын орондо тонилоош үды амитан

Магтахажуу дагая Жэбзүн Дамбын шажани

Магтал үгы хүрэе сохо-ваадиин орондо

Ум маани бадмэ хум


3. Энэдхэгүүн орондо тогоологсон Зонхово

Энэ хойто хоёрһоо тонилоош үды амитан

Эндэл үгы дагая Жэбзэн Дамбын шажани

Эрхэ бэшэ хүрэе сохо-ваадиин орондо

Ум маани бадмэ хум

4. Будалунгуун орондо тогоологсон Зонхово

Бусадайни орондо тонилоош үды амитан

Булгаханаа дагая Жэбзүн-Дамбын шажани

Бусал үгы хүрэе Сохо-ваадиин орондо

Ум маани бадмэ хум


5. Утайсангуун орондо тогоологсон Зонхово

Уйтхартын оршолонһоо тонилоош үды амитан

Улам улам дагая Жэбзүн-Дамбын шажанн

Зайлал үгы хүрэе Сохо-ваадиин орондо

Ум маани бадмэ хум


6. Жуу һасын орондо тогоологсон Зонхово

Замбуу түбүүн оронһоо тонилоош үды амитан

Зальбархажуу дагая Жэбзүн-Дамбын шажани

Зайлал үгы хүрэе Сохо-ваадиин орондо

Ум маани бадмэ хум


7. 3агар бадуун орондо тогоологсон Зонхово

Замбуу түбүүн оронһоо тонилоош үды амитан

Зальбархажуу дагая Жэбзун-Дамбьш шажани

Зайлал үгы хүрэе Сохо-ваадиин орондо

Ум маани бадмэ хум


8. Сүмбэр агуулын оройдо тогоологсон Зонхово

Дүрбэн түбиин орондо тонилоош үды амитан

Сүжэглэжүүдагая жэбзун-дамбын шажани

Зайлал үгы хүрэе сохо-ваадиин орондо

Ум маани бадмэ хум


9. Бурханай шажан дэлгэрээд

Бодогсон үльмы батадхажуу

Бусадуун үйлэ бүтээгээд

Боди хотог олохо мануу болтогой

Ум маани бадмэ хум


10. Энэ буян эгүүсхээд амитанай тусада

Бурхан болохо болтогой

Ум маани бадмэ хум

Богдо Зонхово

АРБАН ТАБАН БУРХАДАЙ МАГТААЛ

1. Амитан бүхэнэй оройн шэмэг бологогсон

Аригуун сайхан номуун хагаан алдартай

Содир тарниин шажан бүхэнии баригсан

Гэтэлгэгшэ Богдо-Зонховодоо мүргэмээб

Арьяа-баала ум маани бадмэ хум


2. Тэгүүншэлүн ерэгсэдүүн бэетэй

Түгэс хамаг номуун алдар гэгээнтэй

Тогоологсон шэгэмүни тана доро

Тододхогсон санал эеэр мүргэмээб

Арьяа-баала ум маани бадмэ хум


3. Бадма раагын улагаан сайхан үнгэтэй

Мотор дагаан эрдэниин хонхо баригсан

Үхэл үгы наһанай шэди үгэгшэ

Юсэн ехэ Аюшадаа мүргэмээб

Арьяа-баала ум маани бадмэ хум


4. Сосолол үгы юроолэн хүсэ түгэсэгсэн

Гайхамшагта Сохо-ваадиин орондо

Бодисадын шугалгаан дунда сагуугсан

Ударидагша Абида бурханда мүргэмээб

Арьяа-баала ум маани бадмэ хум


5. Амитан бүхэндөө энэрхы сэдьхэлтэй

Нэрэ зарлигни соносхогсон түдыбээр

Гурбан хорн үбшэн бүхэни арилгагша

Биндарияа гэрэлтэ Отошо бурхандаа мүргэмээб

Арьяа-баала ум маани бадмэ хум


6. Барагуун мотордагаан бэлигүүн эльти далайгсан зэгүүн

Мотордагаан үдэбэлаа сэсэгүүн дэгээра барьямадуун дэбтэр

Номууни залагша табан бэетэ Манзашэрэдээ мүргэмээб

Арьяа-баала ум маани бадмэ хум


7. Шагжаа хиигээд түгэс мянган мотортой

Абида байн тэрэгүүн дэгээн залагсан

Амитандаа энэрхы сэдьхэлтэй

Арбан нэгэн нягууртадаа мүргэмэй

Арьяа-баала ум маани бадмэ хум


8. Хуби түгэс дүшэдэхиин орондо

Номуун баясхаланта таряалангуун эмэнэ

Сэсэг ээсэ мүндэлэжүү мандагсан

Этигэл Майдарын гэгээн танаа мүргэмээб

Арьяа-баала ум маани бадмэ хум


9. Эмэнэ зэгүүн будаалангын орондо

Эрдэнитэ сагаан номуун агын доторо

Элдэб зүйлүүн бошог эеэр сагуугсан

Хорин нэгэн Дара эхэдээ мүргэмээб

Арьяа-баала ум маани бадмэ хум


10. Гушан дүрбэн мотор эеэн дэлгэгсэн

Арбан зурган үльмы эеэн гэшхэгсэн

Аяа гайхамшагта хэмээн нэрэтэй

Адис титам ямандага мүргэмээб

Арьяа-баала ум маани бадмэ хум


11. Умара зэгүүн жангала жанзайн орондо

Хамаг номуун эзэн болон эрхэжэгсэн

Дайсан шолмосууд омог бүхэнии дарагша нигүүсын эзэн
Ошорваанидаа мүргэмээб

Арьяа-баала ум маани бадмэ хум


12. Барагуун мотораа дидэг эрхи баригсан

Зэгүүн мотораа лабладаа жада далайгсан

Дайсан тодхор тогоосон тобориг болгогсон

Зургаан моторто Махагалдаа мүргэмээб

Арьяа-баала ум маани бадмэ хум


13. Арбан найман аюус тамы сахигсан

Амитан бүхэнэй буян хилэнсэг илгагша аяа

Ехэ гэгээн толибарагша аягуумжагта

Эрлиг хаандаа мүргэмээб

Арьяа-баала ум маани бадмэ хум


14. Хула халзан лус эеэр хүлэгэлэгсэн

Хорто могой бээр хазаар хударга шэмэгсэн

Хурмахан загуураа гурбан юртэмсы эрьегшэ

Хүсэ ехэтэ үхин тэнгэридээ мүргэмээб

Арьяа-баала ум маани бадмэ хум


15. Иимэ ехэ мэшэмэлзэхын шарайтай

Эгээ шэгтэ ошор номуун зарлигтай

Эгээнигтэ хэшэг эеэн үгэгсэн

Эдүүн хагаан Бисмаан тэнгэридээ мүргэмээб

Арьяа-баала ум маани бадмэ хум


16. Энэ мэтээр магтан зальбарсанай хүсэбээр

Шажан эрдэни үни удаан дэлгэржэ

Амитан бүхэн амар жаргалан эдэлжэ

Эсэс түргэнаа бурхан болохо болтогой

Арьяа-баала ум маани бадмэ хум

БУРХАН БАГШЫН МАГТААЛ

1. Абаралта гурбан шухагта

Алгасал үгы зальбарал

Арга хуурмаг үгыгөөр

Амитан бүхэнии этигэмэй

Ум маани бадмэ хум


2. Үзэгүүлэгшэ бурхан бии

Үнэхөөр ёстой номууд бии

Үлэмжэ олон хубарагууд минуу

Үлэмжэ хамта абарха

Ум маани бадмэ хум


3. Үндэр агуулада шата бии

Үргэн далайда сала бии

Харанхы мунхагта бэлиг бии

Хабшал замбиида газарша бии

Ум маани бадмэ хум


4.Нисбаа нисуун салбар бии

Нилхас мунхаг ябадал бии

Нигэн дээрэ зальбаржа

Нигтал буянгаа хэшэелтэй

Ум маани бадмэ хум


5. Оршолон мүнхэ боса юм

Олдохоёо бэрхэ хүмүүн бии

Ологсон бэе хогоосон юм

Олзон ехэ буян бии

Ум маани бадмэ хум


6. Юртэмсэ мүнхэ буса юм

Юрын ушарал олон юм

Югоод ошохын урда тээ

Юрэдоол буянгаа хэшэелтэй

Ум маани бадмэ хум


7. Сансар мүнхэ буса юм

Самагуун ябадал олон юм

Сайтар буянгаа үйлэдэжэ

Шамдал түргэн хэшэелтэй

Ум маани бадмэ хум


8.Мааниин зургаан үзэгые

Магтан урин уншабал

Магад халуун тамада

Хүргэл үгы абарха

Ум маани бадмэ хум


9. Хүсэтэ зургаан үзэгые

Хэшэеэл бологон уншабал

Хүйтэн халуун тамада

Хүргэн үгы абарха

Ум маани бадмэ хум


10.Ашата зургаан үзэгые

Аяглан шүлэглэн уншабал

Арбан найман тамада

Хүргэл үгы абарха

Ум маани бадмэ хум


11.Тарниин зургаан үзэгые

Татан урин уншабал

Табан халуун тамада

Хүргэл үгы абарха

Ум маани бадмэ хум


12. Хармалан зонхилон ташаянгүй

Хайрлагсан бүгэдэш хогоосон

Харисуу хойноо таматай юм

Хайхаржал буянгаа хэшэелтэй

Ум маани бадмэ хум


13. Зөөри зөөри гэхэдэш

Зоогоон хуряахын зоболонтой

Зүндөө үдэжэ баяжабашһаа

Зүдэрхын зоболонгой шанартай

Ум маани бадмэ хум


14.Сонин сайхан болобош һаа

Солонгын үнгэ хогоосон

Сонортом үнгэ хогоосон

Сонортом баяр түрэбэш һаа

Ум маани бадмэ хум


15. Сээжэдэм баяр болобошһаа

Сэсэгэй үнгэ хогоосон

Сэдьхэлдэш баяр түрэбэш һаа

Шэхэндэм дуулдаад хогоосон

Ум маани бадмэ хум


16. Ханилжа сагуунам гэхэдэш

Хахасан ошохын зоболонтой

Хайратай, хайратай гэхэдэ

Халагуун аминиин хогоосон

Ум маани бадмэ хум


17. Эрхим хайратай бэеынгэй

Эзэл үгыгөөр тальбиигаад

Эрлигэй газарта ошоходо

Эрдэмтэ лама газарша бии

Ум маани бадмэ хум


18. Хотогто арьяа-бааладаа

Хурмахан дары зальбарсан эеэр

Хилэнсэ нүгэл арилжа

Бурхан болохо болтогой

Ум маани бадмэ хум


19. Эхэ хамаг амитан

Зоболон ээсэ гэтэлгээд

Дэгээдэ боди хотогни

Олохо минуу болтогой

Ум маани бадмэ хум


20. Энэ буян эгүүсхээд

Мүнхэ шамай бүтээгээд

Амитанай тусада

Бурхан болохо болтогой

Ум маани бадмэ хум


УМ МУНИ МУНИ МАХА МУНИ ШАКЬЯ МУНИ СУУХАА

ДАРА ЭХЭ БУРХАНАЙ МАГТААЛ

1. Хамаг номуун шанарын

Хогоосоншуу бологоод

Үбэр иеэн дара-эхэ

Бэе бологон тодод бэ

Ум маани бадмэ хум


2. Аяа минуу эмэнэ

Бадма сарын дэгээрэ

Дам ээсэ хубилгаад

Гэтэлгэгшэ дара-эхэ

Ум маани бадмэ хум


3. Бэеын үнгэ хубилгаад

Сагаан сүмбэр агуула

Гултии нарануу гэрэл эеэр

Тододхогсон доро адли

Ум маани бадмэ хум


4. Сүрэ гэрэл бадаргаад

Амарлингуун дүрэтэй

Арбан зургаан насандаа

Эдир сагы баригсан

Ум маани бадмэ хум


5. Хоёр хүүхэн машиидаа

үзэсхэлэн тобогор

Залагуухан бэетэй

Мэшэеэгсэн шарайтай

Ум маани бадмэ хум


6.Үгсэн эеэр харагсан

Гэгээн долоогоо нятатай

Барагуун мотор удбалаа

Зэгүүн мотор удбалаа

Ум маани бадмэ хум


7. Сагаан субад эрхиниин

Эрдэни сүүн шэмэгтэй

Сагаан торгон додис-ба

Элдэб хибүүн хубсастай

Ум маани бадмэ хум


8. Сагаан гэрэл сасаргаад

Саран мандал түшэлгээд

Очир заблин сэлтэг эеэр

Бата сагуун соёрхаа

Ум маани бадмэ хум


9. Бодотоео бэлдэгээд

Сэдьхэл эеэр хубилгаад

Элдэб тахил үргэнэм

Номуун шэди үршиёог

Ум маани бадмэ хум


10. Гурбан сагуун бурхадни

Эгүүсхэгшэ дара-эхэ

Наснуу шиди үгэгшэ

Танаа магтан мүргэмэй

Ум маани бадмэ хум


11.Гал усан арсалан

Загин могой хулгана

Тэргүүншэнүү сэлтэг эеэн

Аюул ээсэ абараа

Ум маани бадмэ хум


12.Дурдагсануу тэды бээр

Харша зэдхэр арилгаад

үхэл үгы насануу

Шэди үгэн соёрхаа

Ум маани бадмэ хум


13. Зүрэхнүү минуу саранда

Сагаан дамуун хадагуур

Тарниин субад эрхиниин

Зүбшэгүүрэн эрьемээ

Ум маани бадмэ хум


14. Ум дари дудаари

Дүри суухайн урилга бээр

Минуу насануу буяниие

Дэлгэрүүлэн соёрхаа

Ум маани бадмэ хум


15. Энэ буян эгүүсхээд

Мүнхэ танаа бүтээгээд

Амитануу тусада

Бурхан болохо болтогой

Ум мани бадмэ хум


16. Эхэ хамаг амитан

Зоболон ээсэ гэтэлгээд

Дэгээдэ боди хотогни

Олохо манай болтогой

Ум маани бадмэ хум

ЭХЭ ЭСЭГЫН МАГТААЛ

Аа ба гаа ии хэмээн сурагагсан

Ашата лама багша минуу

Андал эндэл үгы яба гэжэ

Хэмээн сурагагсан эсэгэ минуу

Амтатай сайхан эдеэн эеэр

Тэжэеэгсэн эжы минуу

Абарагша бурханай хотог доро хүрэн

Түрэхэ болтогой тэдэ гурбуулан

Ум маани бадмэ хум


Хаа ба хаеш хэмээн сурагагсан

Ашата лама багша минуу

Хамаг магуу ябадал эеэр бү яба гэжэ

Хэмээн сурагагсан эсэгэ минуу

Харанхы һүни хайрал үгы татан

Татан хүхүүлэгшэ эжы минуу

Хаян-хирбэ бурханай хотог доро хүрэн

Түрэхэ болтогой тэдэ гурбуулан

Ум маани бадмэ хум


Ном эеэр шүтэ гэжэ хэмээн сурагагсан

Ашата лама багша минуу

Номтон сайхан ябадал эеэр яба гэжэ

Хэмээн сурагагсан эсэгэ минуу

Нойр эеэн хайрал үгы татан

Татан хүхүүлэгшэ эжы минуу

Ногоон дара-эхэ бурханай хотог доро

Хүрэн түрэхэ болтогой тэдэ гурбуулан

Ум маани бадмэ хум


Бурхан эеэр шүтэ гэжэ хэмээн

Сурагагсан

Ашата лама багша минуу

Бургуу мунхаг ябадал эеэр бү яба гэжэ

Хэмээн сурагагсан эсэгэ минуу

Бүгэдэ сайхан эдеэн эеэр

Тэжэеэгсэн эжы минуу

Бурханай хотог доро хүрэн

Түрэхэ болтогой тэдэ гурбуулан

Ум маани бадмэ хум


Шажан эеэр шүтэ гэжэ хэмээн

Сурагагсан ашата лама багша минуу

Сайхан ябадал эеэер яба гэжэ

Хэмээн сурагагсан эсэгэ минуу

Шара сайбар сүн эеэер

Тэжэеяхэн эжы минуу

Сагаан дара-эхэ бурханай хотог доро

Хүрэн түрэхэ болтогой тэдэ гурбуулан

Ум маани бадмэ хум


Эрдэм бэлиг эеэр сурагагсан

Ашата лама багша минуу

Элдэб магуу ябадал эеэр бяба гэжэ

Сурагагсан эсэгэ минуу

Элдэб сайхан эдеэн эеэр

Тэжэеэгсэн эжы минуу

Эрхэтэ бурханай хотог доро хүрэн

Түрэхэ болтогой тэдэ гурбуулан

Ум маани бадмэ хум


Бодогсон үльмы батадхаад

Амитанай тусада бурхан болохонь

Болтогой

Ум маани бадмэ хум

ОМ САМБАРА САМБАРА ВИМАНА САРА МАХА ЗАБА ХУМ,
ОМ СМАРЕ СМАРЕ ВИМАНА СОККАРЕ
СОККАРЕ МАХА ЗАБА ХУМ

АРЬЯА-БААЛЫН МАГТААЛ

1. Тэрэгүүн дэгээн титэмтэй

Тэгшэ мянган мотортой

Арьяа-баала нэрэтэй

Арбан нэгэн нягууртай

Алиган бүреэ нюдэтэй

Амитаниие үшэеэгшэ

Ум маани бадмэ хум


2. Шанар сайтай залаатай

Шэгэмүүнин ухаатай

Аршаанай усатай

Арсаланай хюлгэтэй

Ум маани бадмэ хум


3. Утай сангуун уулатай

Боди модон оронтой

Гүндэ самба сэсэгтэй

Гүн сайхан усатай

Ум маани бадмэ хум


4. Табан зүгүүн сүмэтэй

Тахил буреэ шүтөөнтэй

Танцаг ламын шижинтэй

Түгэс жаргалангай орон бии

Ум маани бадмэ хум


5. Хойто зүгэй сүмэдэ

үхин тэнгэриин шүтөөнтэй

Урдын зориг тэндэ бии

Эрдэниин шүтөөн эндэ бии

Ум маани бадмэ хум


6. Тодог зүгүүн сүмэдэ

Хотогтын юсэн аюша

Хорогсон бүхы амитании

Абарагша этигэл

Ум маани бадмэ хум


7. Энэдхэгүүн орондо

Тогоологсон Зонхово

Энэ сагай амитании

Абарагша этигэл

Ум маани бадмэ хум


8. Хотогтын орондо

Хубилагсан Зонхово

Хооргсон бүхы амитанай

Абарагша этигэл

Ум маани бадмэ хум


9. Дагуурита дуганда

Дун бүреэ татажуу

Түмэн хубараг сугалажуу

Этигэлэн номолбой

Ум маани бадмэ хум


10. Шэнгэн дуута хонхо бии

Шанар сайта зула бии

Сагай хэмээнэй ерхын урдатай

Сайтар маани уншалтай

Ум маани бадмэ хум


11.Утхан дуута дамаари бии

үнэр сайта хүжэ бии

үхэлэй хэмээнэй ерхын урдатэй

үдэтэр маани уншалтай

Ум маани бадмэ хум


12. Сурахада хилбар бии

Тонилходо тэрэгүүн бии

Зорилгожуу уншалтай

Зургаан үзэг маани бии

Ум маани бадмэ хум

ХҮҮГЭН ХОТОГТЫН МАГТААЛ

Рхим шагжаа Ямандага

Эрдэниин Хүүгэн Хотогто

Эхэ хамаг амитани

Эндэгүүрэл үгы үршэе

Арьяа баала

Ум маани бадмэ хум


Этигэл хара Махагала

Элитэ дошхон хубилгаа эеэр

Элдэб зүйлүүн шолмос эеэр

Тогоосон тобориг болгомой

Арьяа баала

Ум маани бадмэ хум


Загуурдиин ганса модые

Зүрхэ барин шагааха

Зүйл бүриин шолмосы

Тогоосон тобориг болгомой

Арьяа баала

Ум маани бадмэ хум


Оршолонгуун ёсондо

Отошо мэргэн боошо бии

Усалхатын аюул ээсэ

Ошорваани захира

Арьяа баала

Ум маани бадмэ хум


Эзэн хагаан ээсэ зарлигтай

Эрхим хара боошо бии

Эндэгүүрхын аюул ээсэ

Эрэгзэн-гомбо захира

Арьяа баала

Ум маани бадмэ хум


Бадарагсан галуун дунда

Бадма хаян-хирбэ бии

Баршад түйдхэр нүгэлни

Дагы түргэн арилга

Арьяа баала

Ум маани бадмэ хум


Шул улаан хадада

Шусан зээрдэ моритой

Түмэн албан түлхисэтэй

Улагаан баншан Жамсаран

Арьяа баала

Ум маани бадмэ хум


Алтан гадасан агуулы

Абалажа намная

Арбан шойжон нүхэд минуу

Дары түргэн һаажала

Арьяа баала

Ум маани бадмэ хум


Тангариглажа шүтэеэн

Тансаг хара Махагала

Табан илгуугсан бэетэй

Михар-жалбуу юузминуу

Арьяа баала

Ум маани бадмэ хум


Дайсани минуу дарагсан

Даянис Жалма Үхин-сагаан тэнгэри

Сэлжэ юһэн тэнгэринэр

Хуяглажа мордоё

Арьяа баала

Ум маани бадмэ хум


Бээжэн гэжэ хотые

Бэхилхэжэ баригыша

Бэе мэндэ сагуужа

Эзэн боложо болтогой

Арьяа баала

Ум маани бадмэ хум


Хасаг иэргын архинда

Согтохын эндэл үгылби

Хаан шолмос дайсанда

Абтахын аюул үгылби

Арьяа-баала

Ум маани бадмэ хум


Галзуу түргэн гүйдэлтэй

Гал улаан хулганы

Ганса хуу бии бээр

Гаруун дотор баримай

Арьяа баала

Ум маани бадмэ хум


Галтайхан хүмүүниин

Галзуу ёгозориин дүрэтэй

Арлигсан хүмүүниин

Арьяа-баалын дүрэтэй

Арьяа баала

Ум маани бадмэ хум


Арбан найман тамые

Дары түргэн арилган

Адис түдлэн соёрхаа

Арьяа баала

Ум маани бадмэ хум


Эрхим шагжаа Ямандага

Эрдэниин Хүүгэн Хотогто

Шүлэг болгон хэблэмэй

Арьяа баала

Ум маани бадмэ хум


Жаргалтайхан хүмүүниин

Дагуун болгон донгосог

Зоболонтойхон хүмүүниин

Маани болгон магтаяа

Арьяа баала

Ум маани бадмэ хум

ДАРА ЭХЫН ЗАЛЬБАРАЛ

Лэгбрээ бальжии-дагбо сэржиинал

Һаеы ламаа ландон балжиидин

Бадмайн ненсог һабжай зүгжэнжии

Шабад гуйшод дулмайн шаблаадүд

Түгжии шинбоо түгжиин намролжи

Дүйсум жалбии шинзээ нүйбаанам

Рабзээ принглай лһамой гурданнай

Бамбаа гунжоб дулмайн шаблаадүд

Енриг намдаг бадмайн дандэннаа

Маргад догжан шалжиг шагниимаа

Лансоо арабжай ёнгумшав

Табшей сунбрэл малаа шагсалло

Нүбүүр арабжай сагмэд дэбиндээр

Шалрай дабаа жайбии зумгаржан

Шиибии нямдан түгжии жанянмаа

Сэндэн нагжи зэйма шодландүд

Юуеы жоншин ялгаа жамдаабии

Жамнен шаг еэ шогжин шагжаани

Хайнам ойдоб шогги гадонлаа

Дондуу бода шодлаа шагсалло

Шагъён гоншог сүмсон жабжинжи

Жигбаа жаапраг тонбии жибонам

Мажаг аеы нюрдуу жабооши

Салбар сонбаа шудлаа шагсалло

Шагни үдбэл омбой самбаани

Догон сэрэдбии дэлаа машагбар

Тарбаа шэнбой дондуу шүгшигжэй

Зонбии жаги гулдаа шодландуд

Бадмаа раагай дондон одобагмид

Нямшаг дүдзээ ганбии һүмсэднам

Шимэд ойдоб залбой жиборжан

Дагги шибдаг жомбаа шодландүд

Согнии тории собой дүжэджи

Шалмад һаеы еджэн норбуунам

Зээжи жигдүү дүйбин едпрогжан

Гүнжи жанбаа шудлаа шагсалло

Маргад рийбой жасон жонбаашин

Гүдод һарзай гойжи гашаажан

Прашин дэнлаа зэйбии гэдговни

Банза лигайн шамтав зинлаадуд

Енна нянан мэдбии рдсоржан

Шибии нямдан сэрдог нинодпро

Еннаа аралжиг намхай зэйбапрог

Тошаг жидба зэйбаа дэлаадуд

Дугдан лудан зээбии гарлаахай

Дуггар ар-яб бирван линбуусог

Арабжан шодзай зэмбин һамайсог

Намхаа гонбай шодлаа шагсалло,

Балмо лэгжод мадан риижэйсог

Едон шимэд бүмоо дондаггы

Шодун бранмо замьян товгаагаа

Зээдуг һамайн гулаа шагсалло,

Түгжэй шүзин жайбии лонейнай

Сүн-нян сан-ян бэрэнжии ардажан

Дүлжээ зинмар янлаг жадшойшар

Гүндүү бэбхай малаа шагсалло

Шейжаа гунсиг ёндон жамсогдэр

Жибшэн малуй зодбар сүеннүй

Лодой тогмид довжуун абиинтуг

Шинраб тадшин малаа шагсалло

Шибаа нейжан түтжей шанвангы

Дүгнэл жамсор жинбии дованам

Түгжии шагги нюрдуу дэнзадмаа

Зэйваа таршин малаа шагсалло

Шижээ вандан дагбай принлайнам

Жамсой лабшин дүйлаи мидаавар

Һүндуб жүнмии шадбар жугзадмаа

Задбаа таршин малаа шагсалло,

Жигшэн дугнал жадан жүмбээндон

Нёнмон шэжаа дивбин жигбаанам

Шэдшаб дамби модлаа жовзадмаа

Нуйбаа таршин малаа шагсалло

Дэдар жобоной шоджи луйжаннам

Надриг донгэг дүймин шибаадан

Милам андан самбаа амбаасог

Жигбаа гунлай нюрдуу жабдуусол

Жигсог даби риисул найжээдээ

Шанлай шогдуу зинбай сэмхэншин

Паарал шадуу содбиин баршимжан

Аржал сэнгээн жигбаа жабдуусол

Данши жагжуу номбой мадуул-шин

Додёон нёошуу тумбой томбиинтүй

Лугбиин ланшуг нодсой шиибаазиг

Димуг ламбойн жигба жамдуусол

Сулмин еджин лүнги гулбаалай

Нежод дүдбэрэн тигбиин лонжилна

Гэбиин нагсал сэрэгбиин нүйбаажан

Шидэн мэеын жигбаа жабдуусол

Маариг тирбий һүншүү оншижин

Шанжор пүнсог тонсэй мисод-бар

Дүгбии дүгги нюрдүү шабжэд-бии

Парагдог бүрэлжи жигбаа жабдуу сол

Дүлшуг манбии боргон жигрун дан

Дагшад нянан танлаа рабжуушин

Пандээ дондан гонбаа гүнжом-би

Даан гүнбойн жигбаа жабдуусол

Мисад сэрэдбиин зонхан раавааруу

Лүйжан ран-уан мэдбар шайжэджин

Сэрэдбиин гожаг егай шүдба-еы

Сэрна жагдог жигба жабдусол

Шиндүү галгаа сэрэдбиин жүншог-шэр

Лайлүүн дагбойн жэндан ниваалай

Жиргаа наши барлон рабтүг-би

Дошог шүбойн жигбаа жабдуу сол

Гүндүү момбиин халаа рабжуу-шии

Ээбаа дондүү нирлаа һагбар-сэ

Тарбии сроглаа голбии дугбагжан

Тэсом шасай жигбаа жабдуу сол

Шодлаа доджин сулбаан даби-туй

Дамшой дубиин галжэн шибаадан

Сэдэн содном балдан жорбаа-сог

Тунбиин жэннам ешэн дубор-зод

Шиншог дэбаа жандэр доваа гун

Дэнбаан одбаг мэдбой жиисун-най

Габаа жаапараг жадбаа мэдбэр-ен

Нюрдүү санжай саалаа эрээжүүр-жиг

Дагжан дагдүү сэрав даамбаа-дан

Жанщаб сэмдан намьян мибарал-ши

Жалсарай жодбаа лабшэ н солвалаа

Зондуй шубой жуншэ н дэ мбаршог

Арандан дүблаа намьян мирээшин

Шандон вашиг дүвлаа шолваа-дан

Жандан оншей мараахай содбаа сог

Шандон жэдбиин жэннам санбар шог

Раджам шиндүү жалбиин дамшой гуд

Жайбар жэдлаа намьян мишүм-шин

Дагдуу сэмжаан гундон дүбии-шир

Жальвии гонпан дэлэг товжур-жиг

АРЬЯА-БААЛЫН ЗАЛЬБАРАЛ

Санжай тамжад дүбии гү

Доржии шангии обоони

Гоншог сумжии забаадай

Намай намлаа шагсало,

Ум маани бадмэ хум (2 дахин )


Будалангуун орондо

Бүм наранай гэрэлтэй

Жалхартаа заларагсан

Арьяа-баала бурхан

Ум маани бадмэ хум (2 дахин )


Бурхан бүгэдын хубилгаан

Боди сада бэетэй,

Бошог номые номлогсон

Арьяа-баала бурхан

Ум маани бадмэ хум (2 дахин)


Арбан зүгүүн бурхадуун

Нигүүлэсхын хубилгаан

Аюус тамын амитании

Абарагша этигэл

Ум маани бадмэ хум (2 дахин)

Гурбан сагуун бурхадуун

Нигүүлэсхын хубилгаан

Гутамшагта амитании

Абарагша этигэл

Ум маани бадмэ хум (2 дахин)


Мянган бурхадуун хубилгаан

Маха садын бэетэй

Мааниин номые номологсон

Арьяа-баала бурхан

Ум маани бадмэ хум (2 дахин)


Гушан табуун бурхадуун

Нигүүлэсхын хубилгаан

Гурбан хорын үбшэни

Арилгагша этигэл

Ум маани бадмэ хум (2 дахин)


Зэгүүн дээдэ мотортоо

Удбалаа сэсэгүүдые

Баригсандаа мүргэмэй

Ум маани бадмэ хум (2 дахин)


Зэгүүн дунда мотортоо

Тэнсэл үгы эрдэни,

Тэгшэ номон сомые

Баригсандаа мүргэмэй

Ум маанм бадмэ хум (2 дахин)


Зэгүүн доодо мотортоо

Үхэл үгы аршаяанаар

Дэгүүргэгсэн бүмбые

Баригсандаа мүргэмэй

Ум маани бадмэ хум (2 дахин)


Жамьян мэдэг жалсантай

Лабари бадан сэлнинээ

Арьяа-баалын гэгээндэ

Тахил болгон үргэе

Ум маани бадмэ хум (2 дахин)


Ринчин дүмбиин шажантай

Эрдэниин гэгээн зулые

Арьяа-баалын гэгээндэ

Тахил болгон үргэе

Ум маани бадмэ хум (2 дахин)


Аригуун мэдэг гүргэмтэй

Альгам тахил бэлдэжүү

Арьяа-баалын гэгээндэ

Тахил болгон үргэе

Ум маани бадмэ хум (2 дахин)


Абида бурхан титимтэй

Арбан нэгэн нягууртай

Аригуун мянган мотортой

Арьяа-баала бурхан

Ум маани бадмэ хум (2 дахин)


Тэгүүн шэлэн зүрхэн

Түс тэнсэл үгы самандии

Бисалгаан мотор эеэр

Хабсарагсандаа мүргэмэй

Ум маани бадмэ хум (2 дахин)


Алтан хүрдын зурагтай

Аригуун хоёр үльмыгоо

Амитануу тасада

Гэшхэгсэндэй мүргэмэй

Ум маани бадмэ хум (2 дахин)


Арбан хара нүгэлөө

Арилгажуу зальбарья

Алад хойто түрэлдоо

Сохо-баадии зориё

Ум маани бадмэ хум (2 дахин)


Боди сада ехэ нигүүлэсхын хотогто,

Нюдэ бээр үзэгүүлэгсын

Эрхэтэ доро мүргэмэй

Ум маани бадмэ хум (2 дахин)


Этигэмээби магуу заяатануу

Эгүүдэни

Хаагаад тонилхын

Дэгээдэ боди хотогтын шата

Босхоод тогосогсон бурхадуун

Гэгээн луугаа залгуулан аела.

Арьяа-баала

Ум маани бадмэ хум (2 дахин)

АРБАН ЗУРГААН БУРХАДАЙ ЗАЛЬБАРАЛ
ЯВ ГАНЖАД ДОДВА

Ум жумдаан бабу ванчигла чанцол хум хум пад.

Ум галбаа чембу мэдан нямбии эд хум хум пад

Ум ралби жодбан мэсад бадан дан хум хум пад.

Ум чева намбар зогбишал хум хум пад.

Ум домпраг чагни варби од сэржан хум хум пад.

Ум дасна шагдан дундай хаа дамзэн хум хум пад.

Ум даги вагби наса зэнбаажан хум хум пад –

Ум гучин дудха тэгтар задлаа дуд хум хум пад.


Эрэ хүндэ уншадаг

ЮМ ГАНЖАД ДОДВА

Ум жумжаан даймаа доржи пагмула чанцол хум хум пад.

Ум пагма рэгшэ ванчуг хомсүмжии митүб хум хум пад.

Ум жумбуу жигбаа тамжад доржи чембужом хум хум пад.

Ум доржи даншуг шанжи митүб ванжиджин хум хум пад.

Ум думо-томо сугжи цанба гэн барзад хум хум пад.

Ум дуднам дагжин генба шанжи чоглайжал хум хум пад.

Ум мугжэд, рэнжид, монжэд гунлай намбаржал хум хум пад.

Ум доржи пагму жорчин додван маладуд хум хум пад.


Эхэнэр хүндэ уншадаг

Үбшэн хүндэ уншабал – эм болоно, нүгшэһэн хүндэ юрөөл болоно (диваажанда сэхэ ошохо).


Ахамад редактор Б.Д.Дондоков,
Чимит-Доржо лама, Дондог лама, С. И. Суворов,
Россиин Буддын шажанай заншалта сангхын
Улаан-Үдэ хотын Дээдэ-Онгостойн «Хамбын Хүрэ» дасан


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>