ХУТАГТА ХАРА ХЭЛЭ АМА ЯЛЫЕ АМАРЛЮУЛАГША
НЭРЭТЭЙ ЕХЭ ХҮЛГЭН СУДАР ОРОШИБАЙ

Гэрэл зураг: Александр Власов


НАМО БУДДА, ЯА!
НАМО ДХАРМА, ЯА!
НАМО САНГХА, ЯА!

Энэдхэгэй хэлээр: “Арьяа гатум дхарма даба еэ нама махаяна сутра”. Түбэдэй хэлээр: “Пагба хамчу нагбо шибар жадба шижави тегба ченбо до”. Монголой хэлээр: “Хутагта хара хэлэ ама ялые амарлюулагша нэрэтэй ехэ хүлгэн судар”. Бурхан ба Бодисаданарта мүргэнэб! Иигэжэ минии соносоһон нэгэ сагта, Илажа түгэс нүгшэһэн бурхан Косала уласта олон нүхэдтэ ном үзүүлбэ. Тэрэ сагта гэрын эзэн Түгэс Үзэсхэлэн нэрэтэй нүхэдтэй хамта сугларжа һууһан дэбисхэрһээ бодоод, Илажа түгэс нүгшэһэндэ иигэжэ үшэбэ: “Гайхамшаг Багша Илажа түгэс нүгшэһэн, бидэ энэ орондо байһануудта хаанай саазалха ба бусад ороной хүнтэй тэмсэхэ ба эгээл түрэлхитэн гэм уудалха ба дайсануудай хэрүүл тэмсэлэй олон аюунууд болоходо, Илажа түгэс нүгшэһэн намайе тэдэ аюулһаа сахин соёрхо!”

Илажа түгэс нүгшэһэн зарлиг болобо: “Гэрын эзэн, хэлэ аманай аюулһаа буу айгты! Хара хэлэ ама амарлюулагша нэрэтэй судар бии бэлэй. Тэрээниие би шамда һайтар гэгшэ үзүүлхэб. Дээдэ Гурбан Эрдэнидэ мүргэнэб! Табан изагуурай Илажа түгэс нүгшэһэн бурханда мүргэнэб! Ум намо Бхагавате Араһате, самьяксам Буддхая. Дадьята ум муни муни маха муни ракша, сарва пуштим гуру сарва Татхагате адхиштана адхиштате, мама сарва ракша суухаа. Ум кхатум ракша. Ум хэлэ ама алагты. Тра ракша. Ум ниварасана ракша, һара һара ракша ракша суухаа.

Гэрын эзэн Түгэс Үзэсхэлэн ши энэ тарни тахигты, уригты, үзүүлэгты. Хаанай саазалха ба тэмсэхэ ба маргаха ба гэмые уудалха тэрэ мэтэ хамаг муу эсэргүүсэхые харюулан бусааха болоно. Энэ ухаанай тарниие хэлэнэб. Дадьята ум Ваджрапани ма ма ракша ракша. Ум бхойя харюу болтугай! Хэлэ ама марая пат. Самая ду ракша хум хум пат пат суухаа. Би нүхэдтэй хамтада дээдын шулмас мэхэлхэ ба эсэгын уршаг шүдхэр ба дайсан ба түрэл саданай үри түлөөһэ ба жэлэй муу тодхор ба һарын тодхор ба үлзы бэшэ ба арадай тэмсэхэ ба хаанай саазалха ба гэмые уудалха ба хэрүүл тэмсэл ба муу сэдьхэлтэн ба муу һанаатанай нүхэр ба муу зүүдэн ба ада бүгэдые харюулан бусааха болоно. Хилэнтэнүүдые номгодхон соёрхо! Хэлэ ама ба балин заһал ба харша зарга ба хэжэг үбшэн ба хамаг муу ёро амарлижа шантим гуруе суухаа! Изагууртанай хүбүүн хара хэлэ амые амарлюуулагша нэрэтэй энэ тарнииень хамаг Түүншэлэн ерэһэн адислаба. Би баһа тэрэ мэтэ номлооб. Энээниие һайтар баряад, үргэлжэтэ уншагты. Хамаг аюулые арилгаха болоно. Хэлэ ама ба хамаг муу ёрые харюулан бусааха болоно. Үбшэн ба ада ба шүдхэр ба жэлэй тодхор ба һарын тодхор ба зүн бүгэдэ амарлиха болоно”.

Тэндэһээ бодисада Манзушри һууринһаа бодоод, Иалажа түгэс нүгшэһэндэ иигэжэ үшэбэ: “Энэ номын зүйлын нэрэнь юун болоноб? Энээниие хэр зэргэ барихаб?” Зарлиг болобо: “Манзушри, энэ хара хэлэ амые амарлюулагша нэрэтэйе баригты” Тэндэһээ Манзушри: “Һайн! һайн! Илажа түгэс нэгшэһэн энэ гүн нарин сударай аймагые номлохо ба уншаха тэрэ хүниие би сахихаб! Абархаб! Хэлэхэдэнь шэрүүн үгын хүшөөр үйлдэхэб”. Зарлиг болобо: “Ямар нэгэ бусадтай хэлэ ама тэмэхын сагта, энэ сударые долоо дахин уншаад, хутагта Манзушриие бисалгаад ошоходо, саадануудай тэмсэл бүгэдые дараха болоно. Өөрын үгэ шударга болоно. Хэлэхэдэнь бусадай маша хэтэрхэй болоно”. Илажа түгэс нэгшэһэн тиигэжэ зарлиг болоходо, гэрын эзэн Түгэс Үзэсхэлэн ба хамаг нүхэд ба тэнгэри ба хүн ба хүн бэшэ ба гандхари хамтын юртэмсэдэхи дахан баясаба. Илажа түгэс нүгшэһэнэй зарлигые элитэ магтаба. “Хутагта хара хэлэ амые амарлюулагша нэрэтэй ехэ хүлгэн судар түгэсэбэ.


Ивалгын Буддын шажанай Дамба Даржа Заяаевай нэрэмжэтэ “Даши Чойнхорлин” Ехэ һургуулиин монгол бэшэгэй багша Лобсан Чойнзин (Сотников И. В.) 17 жаранай модон тахяа жэлэй зунай эсэс харагшан хонин һарын 30-ай үдэртэ түбэдһөө монгол бэшэг ба кириллдэ оршулба. Буян болтугай!


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>