СЭДЬХЭЛШЭЛЭН ХҮРДЭТЭ
САГААН ДАРА ЭХЫН МАГТААЛ ОРОШИБАЙ

Зураг: Николай Дудко

1.

Хутагтай Эхэ шинии нэрын тэдые сонсоһооршье,

Үхэлэй эзэнэй шулмасай сэрэгүүдые дараад,

Үхэл үгы наһанай шэдиие үршөөн соёрхогшо Эхэ,

Сэдьхэлшэлэн хүрдэтын үльмыдэ мүргэнэб!


2.

“Ум” оршолонһоо гэтэлгэгшэ Дара Эхэ,

“Дударе” – аар найман аюулһаа абарагша,

Үбшэнүүдһээ тонилгогшо,

Гэтэлгэгшэ Эхэдэ мүргэнэб!


3.

Сагаан лёнхобын дунда оршоһон,

Һарын дүрсын дэбисхэр дээрэ,

Ошор забилал хамта зохёоһон Эхэ,

Дээдые үгэгшэ Эхэдэ мүргэнэб!


4.

Арилһан намарай һарын үнгэ мэтэ ба

Арандаа һарын түшэлгэтэй Эхэ

Шэмэгүүд бүгэдые огто түгэсэһэн,

Удбал бариһан Эхэдэ мүргэнэб!


5.

Арбан зургаан наһанай бэетэй түгэлдэр,

Хамаг туулаһан Бурхан тэрээнэй хүбүүн,

Хүсэһэниие үгэгшэ бэе бариһан Эхэ,

Хутагтай Дара Эхэ шамда мүргэнэб!


6.

Сагаан хүрдэн, сагаан гэрэл сасарһан,

Найман хиисэндэнь найман үзэг,

Огто эрьелдэхын хэлбэртэй,

Хүрдэтэй Эхэдэ мүргэнэб!


7.

Таряалангай орон бүгэдэ огто арилһанда,

Эрдэниин олон сэсэгые жэгдэрүүлэн табигша,

Гурбан сагай Бурхан бүгэдые үүсхэгшэ Эхэ,

Эхэ болоһон, гэтэлгэгшэ Эхэ шамда мүргэнэб!


8.

Хутагтай Дара Эхэ, гэтэлгэгшэ Эхэ,

Сэдьхэлшэлэн хүрдэтэ наһые арьбидхагша Эхэ,

Үхин тэнгэри шамда зальбарбал,

Минии наһанай зэтгэр ба

Үбшэн ба зоболон бүхэнһөө,

Шадал түгэлдэр ши абаран соёрхо!

Дээдэ ба юрын шэди бүхэниие,

Хосорлигүй намда хайрлан зохёо!


9.

Хутагтай Эхэ шамда һүзэглэн шүтэбэл,

Тэрээндэ үргэлжэтэ хүбүүншэлэн таалаад,

Бишье шамда зальбарбал,

Нигүүлэсхын гохоор барин соёрхо!


10.

Үхин тэнгэриин бэеын үнгэ һара мэтэ үнгэтэй,

Гунхалзаха ба номгон дүри байдалтай,

Үнгэтэй һайхан эрдэниин шэмэгээр шэмэһэн,

Үзэсхэлэнтэй хиб торгон шантабгай,

Лёнхобо, һарын дунда һууһан,

Хоёр үльмыгээ ошор забилалаар зохёоһон,

Нэгэ нюур, хоёр мутаргай энеэжэ,

Гурбан сагай Бурхадые үүсхэгшэ Эхэ,

Үхин тэнгэри шамда үргэлжэтэ һүгэдэнэб!


11.

Үсөөхэн тэды шамайе магтаһаар,

Бидэ боди хутаг бүтээхэдэ,

Энэ сагһаа эхилэн боди хутаг хүрэтэр,

Зохилдохо нүхэсэл хотоло түгэсэхэ болтугай!

Зохилдохогүй зүгүүд амарлиха болтугай!


12.

Сэдьхэлшэлэн хүрдэтэ шинии бэе ямар мэтэ ба

Нүхэртэй бэе, наһан ба газар дэлхэй ба

Шинии дээдэ һайн бэлгэ ямар мэтэ байбал,

Бидэ тэрэ мэтэ имагта болохо болтугай!


13.

Шамайе магтаад, зальбарһанай хүшөөр

Бидэ хаана оршоһон тэрэ орондо

Үбшэн ба үгытэй ядуу, хэрүүл тэмсэл амарлиха ба

Ном ба улзы хутагые арьбидхан соёрхо!


Ивалгын Буддын шажанай Дамба Даржа Заяаевай нэрэмжэтэ “Даши Чойнхорлин” Ехэ һургуулиин монгол бэшэгэй багша Лобсан Чойнзин (Сотников И. В.) түбэдһөө монгол бэшэг ба кириллдэ оршуулба. Энэ үйлдэһэн буянаар хамаг амитан үбшэн үгы, ута наһалжа, түргэнөөр Бурханай боди хутаг олохо болтугай!


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>