НОГООН ДАРА ЭХЫН ХОРИН НЭГЭН
МҮРГЭЛ ОРОШИБАЙ

Ногоон Дара эхын 8 дүрэ

1.

Поталын дээдэ ороной

Ногоон “Дам” үзэгһөө хубилаад,

Абидаар түрүүгээ шэмэһэн,

Гурбан сагай үйлэнүүдэй Эхэ,

Арьяа Дара нүхэр хамта заларан соёрхо!


2.

Тэнгэри ба асууриин титимые

Үльмын лёнхободо бүхылгээд,

Ядуурһан бүхэнһөө гэтэлгэгшэ Эхэ,

Арьяа Дара эхэдэ мүргэнэб!


3.

Намо Арьяа Дара, еэ,

Хутагта нюдөөр үзэгшэ эрхэтэ,

Нигүүлэсхын санда мүргэнэб!

“Ум” гэтэлгэгшэ хутагта Дара эхэдэ мүргэнэб!


4.

Гэтэлгэгшэ түргэн баатар Эхэ,

Нэгэ агшан сахилгаантай мэтэ нюдэтэй Эхэ,

Гурбан юртэмсын абаралай нюур лёнхобын

Тоорсог нээһэнһээ болоһон Эхэдэ мүргэнэб!


5.

Намарай һара хамагһаа

Дүүрэһэн зуун дабхар шарайтай Эхэ,

Мянган одоной суглаануудаар

Һайтар нээһэн маша бадарагша гэрэлтэй Эхэдэ мүргэнэб!


6.

Алтан хүхэ уһанһаа түрэһэн,

Лёнхобоор мутарань үнэхөөр шэмэгтэй Эхэ,

Үгэлигэ, хэшээнгы, бэрхэ хатуужал, амарлиһан,

Хүлисэнгы, даяан ябадалай Эхэдэ мүргэнэб!


7.

Түүншэлэн ерэһэнэй үшнирынь

Хизааргүй үнэхөөр Илангуугсанай ябадалай Эхэ,

Хосорлигүй барамидые олоһон

Илагуугсанай хүбүүдээр маша дулдыһан Эхэдэ мүргэнэб!


8.

“Дударе”, “Хум” үзэгөөр

Хүсэхэ ба зүг ба огторгойе дүүргэгшэ Эхэ,

Долоон юртэмсые үльмыгээрээ дараад,

Хосорлигүй ерүүлэн шадагша Эхэдэ мүргэнэб!


9.

Хурмаста, гал тэнгэри, Эсэрэн,

Хии тэнгэри элдэб зүйл эрхэтэндэ тахигдаһан Эхэ,

Бхуте, ветала, гандхаринууд ба ягшануудай

Суглануудаар үмэнэһөө магтуулһан Эхэдэ мүргэнэб!


10.

“Драд” гээд, “Пад” – аар,

Саадын оньһон аргые машата эбдэгшэ Эхэ,

Баруун хуряан, зүүн жииһэн үльмыгөөр даража,

Шатаамал гал хёморхо маша бадаргша Эхэдэ

мүргэнэб!


11.

“Дуре” – еэр ехэ аюултай,

Шулмаснуудай баатарнуудые үнэхөөр дарагша Эхэ,

Уһанһаа түрэһэн шарайнь ууртай түгэс үйлдэжэ,

Хамаг дайсаниие хосорлигүй алагша Эхэдэ мүргэнэб!


12.

Гурбан Эрдэниин бэлгын мутарай,

Хургаар зүрхэн тус үнэхөөр шэмэгтэй Эхэ,

Хосорлигүй зүгэй хүрдөөр шэмэһэн,

Өөрын гэрэлэй суглаануудые булгиха Эхэдэ мүргэнэб!


13.

Маша баясаха жабхалантай,

Титимэй гэрэлэй эрхи арьбадхаха Эхэдэ мүргэнэб!

Энеэхэ, маша энеэхэ “Дударе” – аар,

Шулмас ба юртэмсые эрхэдээ болгоһон Эхэдэ мүргэнэб!


14.

Газар, дэлхэйе сахигша суглаанууд,

Бүгэдые ерүүлэн шадагша Эхэ,

Ууртайе үйлдэжэ “Хум” – аар,

Хамаг ядуурһанһаа үнэхөөр гэтэлгэгшэ Эхэдэ мүргэнэб!


15.

Шэнэ һараар титимлэжэ шэмэһэн,

Шэмэг бүгэдые маша бадаруулагша Эхэ,

Үһэнэй дотор Абидаһаа,

Үргэлжэ машата гэрэлые һайтар гаргагша Эхэдэ мүргэнэб!


16.

Галабай эсэгэй гал мэтэ,

Бадарангы эрихын дунда оршоһон Эхэ,

Баруун жиин, зүүн хуряан, хамагһаа хүреэлхые таалаад,

Дайсанай сэрэгые үнэхөөр дарагша Эхэдэ мүргэнэб!


17.

Газар дэлхэйн талые мутарай

Альгаар сохёод, хүлөөр нюдэгшэ Эхэ,

Ууртайе үйлдэжэ “Хум” үзэгөөр,

Долоон зэргэнүүдые эбдэгшэ Эхэдэ мүргэнэб!


18.

Амарлиһан жаргалантай Эхэ,

Гасаланһаа нүгшэжэ, амгалан орондо ябагша Эхэ,

“Суухаа”, “Ум” ба үнэхөөр түгэлдэрөөр,

Ехэ нүгэлые дарагша Эхэдэ мүргэнэб!


19.

Хамагһаа хүреэлхые таалаад,

Дайсанай бэеые үнэхөөр эбдэгшэ Эхэ,

Арбан үзэгтэй тарни зохёоһон,

Ухаанай “Хум” – аар гэтэлгэгшэ Эхэдэ мүргэнэб!


20.

“Дуре” хүлөө дэлдэһээр,

“Хум” дүриин үрэтэй Эхэ,

Сүмбэр уула, Мандхара, Кайлас,

Гурбан юртэмсэнүүдые хүдэлгэгшэ Эхэдэ мүргэнэб!


21.

Тэнгэриин нуурын дүритэй,

Хүрэһэн тэмдэгые мутарта бариһан Эхэ,

“Дара” хоёр хэлээд, “Пад” үзэгөөр,

Хоронуудые хосорлигүй арилгагша Эхэдэ мүргэнэб!


22.

Тэнгэриин суглаанай хаан,

Тэнгэри, хинаряар дулдыһан Эхэ,

Хамагһаа хуяглахые таалаха согоороо,

Тэмсэл ба муу зуудэниие арилгагша Эхэдэ мүргэнэб!”


23.

Наран ба һаран дэлгэрһэн,

Хоёр нюдэн маша тодорһон гэрэлтэй Эхэ,

“Лхара” хоёр хэлээд, “Дударе” – аар,

Машата хатуу хэжэг үбшэнһөө арилгагша Эхэдэ мүргэнэб!


24.

Гурбан мүн шанарнуудые зохёоһон,

Амарлиһан хүшэн ба үнэхөөр түгэс Эхэ,

Ада ба ветала, ягшануудай суглаануудые,

Дарагша “Дуре” – еэр маша дээдэ Эхэдэ мүргэнэб!


25.

Үндэһэн тарниин энэ магтаал ба

Хорин нэгэн мүргэлөөр,

Үхин тэнгэридэ үнэхөөр түгэс,

Оюун түгэлдэр хэн нэгэн маша һүзэглэн уншабал,

Үдэшэ ба үүр гиихэдэ бодожо,

Дурдаһаар аюул үгы бүгэдые һайтар үгэнэ.


26.

Нүгэл бүгэдые амарлюулжа,

Хамаг муу ябадалые даража орхино.

Долоон голди Илагуугсанууд,

Түргэнөөр абишаг үгэхэ болоно.


27.

Энээнһээ ехые мүн олоод,

Бурханай боди хутаг хүрэтэр ошоно.

Тэрээгээр ехэ хатуу хоро,

Бата оршоһон гү, али бусадшье амитан.


28.

Мүн эдиһэн ба ууһанииешье

Дурдаһаар мүн һайтар арилгаха болоно.

Ада ба хэжэг үбшэн, хороор нэрбэгдэһэн зоболоной

суглааниие үнэхөөр тэбшээд,

Бэшэ амитануудташье,

Хоёр, гурбан, долоон дахин элитэ уншабал,

Хүбүүн хүсэгшэнь хүбүүниие олоод,

Эдые хүсэгшэнь эдинүүүдые мүн оложо,

Хүсэхэ бүгэдые олохо болоод,

Тодхорнууд үгыгөөр өөрэ өөрэ дараха болоно.


Гэрэл зураг: Александр Князев

Ивалгын Буддын шажанай Дамба Даржа Заяаевай нэрэмжэтэ “Даши Чойнхорлин” Ехэ һургуулиин монгол бэшэгэй багша Лобсан Чойнзин (Сотников И. В.) түбэдһөө монгол бэшэг ба кириллдэ 17 жаранай модон хүхэ тахяа жэлын зунай эсэс харагшан хонин һарын 30 үдэртэ оршуулба. Энэ үйлдэһэн буянаар хамаг амитан хамагһаа түргэнөөр Бурханай боди хутаг олохо болтугай!


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>