ТУШИТЫН ЗУУН ТЭНГЭРИТЭ ГЭЖЭ
АЛДАРШАҺАН ГУРУ ЙОГА ОРОШИБАЙ

1.

Түгэс баясхаланта зуун тэнгэриин этигэл Майдариин зүрхэнһөө

Маша сагаан шэнэ тараг согсолһон мэтэ үүлэнэй үзүүртэ,

Номын хаан хамагые айлдагша Сумати Кирти Шри

Хүбүүнтэй хамта энэ орондо заларан соёрхо!


2.

Үмэнэ огторгойдо арсаланта шэрээ лёнхобо дээрэ,

Гэтэлгэгшэ Лама баясан энеэжэ,

Минии оюун һүзэгэй дээдэ орон болон,

Шажан дэлгүүлхын тула зуун галабта һуун соёрхо!


3.

Мэдэгдэхын хэмжээ бүхэниие хэмжэхэ оюун ухаан сэдьхэлтэй,

Һайн хубитанай шэхэнэй шэмэг болоһон, һайн номлолой зарлигтай,

Алдарай согоор эб элирхэй үзэсхэлэнгын бэетэй

Үзэхэ, соносохо, дурдахын удха түгэсэһэндэ мүргэнэб!


4.

Сэдьхэлдэ зохистой тахилай орон элдэб зүйл сэсэг ба

Анхилуун үнэртэй хүжэ, зула, үнэртэй уһан тэрэ мэтэ

Бодотой бэлдэжэ, сэдьхэлээр хубилгаһан тахилай үүлэнэй энэ далайе

Буянай дээдэ орон, шамда тахил үргэнэб!


5.

Түрүүлэшэгүй ямар нэгэ сагһаа хуряаһан,

Бэе, хэлэн, сэдьхэлэй хэды шэнээн үйлдэһэн нүгэл ба

Илангаяа гурбан санваарай зохилдохогүй зүг бүхэниие

Зүрхэнһөө хатуугаар гэмшэжэ өөрэ өөрэ наманшалнаб!


6.

Сэмүүн энэ сагта олониие соносон бүтээлдэ хэшээгээд,

Балмад найман номые тэбшэжэ,

Сүлөө ушаралай туһые сэдьхэлдээ үйлдээд,

Абарал шинии агуу ехэ зохёолдо

Бидэ дээдэ һанаагаар дахан баясанаб!


7.

Гэтэлгэгшэ дээдэ Лама шинии

Номын бэеын огторгойдо энэрхын үүлэн бүрхэһэн,

Хэр мэтэ зохистой номгодхохын алтан дэлхэйдэ

Өөрөө бүтэһэн номын хурые буулган соёрхо!


8.

Минии хэды шэнээн хуряаһан энэ буянаар

Шажан ба амитан бүхэндэ дүүрэн туһалха ба

Илангаяа гэтэлгэгшэ Сумати Кирти Шриин

Шажанай зүрхэн үни удаан гиигүүлхэ болтугай!


9.

Шэди бүхэниие гаргажа шадагша Ошордара,

Зорилдохогүй үршөөхын ехэ сан Хоншим бодисада,

Хирэ үгы айлдагшын эрхэтэ Манзушри,

Шулмасай сэсэргые хосорлигүй дарагша Ошорваани,

Саһанай мэргэдэй оройн шэмэг богдо Зонхобо, Сумати

Кирти Шриин үльмыдэ зальбарнаб! Гэжэ олон дахин унша.


10.

Түгэс согто үндэһэн Лама дээдэ эрдэни,

Минии зүрхэнэй лёнхобо дээрэ оршожо,

Ехэ баясхалангай ашата үүдэнһээ дахан баряад,

Бэе, зарлиг, сэдьхэлэй шэдиие үршөөн соёрхо!


11.

Мүнөөнһөө эхилээд, түрэл тутам бүхэндэ би,

Шинии үльмын лёнхободо бишэрэн тахижа ба

Шинии зарлигые соносоод, гурбан үүдэнэй хамаг үйлээр,

Имагта шамайе баясхан шадахые адисла!


12.

Олзо хүндэлэл имагта хүсэхэ энэ наһанай үзэгдэл ба

Өөрын амгалан хүсэхэ нирваанай сэдьхэл тэбшээд,

Амитанай туһа сэдьхэхэ дээдэ боди сэдьхэлһээ

Хэзээшье хагасахагүйе адисла!


13.

Нарин ба мэргэн нягта мэдэхэ оюун ухаанай,

Изагуурай мүр дахаха Илагуугсанай һайн зарлигай удхые

Хосорлигүй дотороо багтаагаад, амитанай

Мунхагай ехэ харанхые арилган шадахые адисла!


14.

Магад олон дандарай аймагай удхаха лаб олзо олоод,

Һайн мүрэй эсэстэ хүрэхэ хоёр зэргын гүй нарин удхые,

Гадаада, дотоодо харша нүхэсэл бүгэдэ мэхэ үгы,

Нэгэ үзүүртэй сэдьхэлээр абахые адисла!


15.

Тобшолбол: Илангуугсанай дээдэ ном ниитэ бүгэдэ ба

Илангаяа дээрэгүй Ошорто хүлгэн,

Илангуугсанай таалал ямаршалан һайтар баряад,

Амитанай ударидагша болохые адисла!


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>