ХУТАГТА ОШОРООР АСАРИ
ОГТОЛОГШО ТАРНИ ОРОШИБАЙ

Зураг: Николай Дудко

Энэдхэгэй хэлээр: “Ваджра бидарана нама дхарани”. Түбэдэй хэлээр: “Дорже намбар жомба шижави сун”. Монголой хэлээр: “Ошороор үнэхөөр эбдэгшэ тарни”. Хамаг Бурхан ба Бодисаданарта мүргэнэб!

Иигэжэ минии соносоһон нэгэ сагта, иалажа түгэс нүгшэһэн ошорто һайтар оршоод, Бурханай хүшөөр Ошорванинн хамаг үйлые ошороор адислаад, ошорой самадида тэгшэ оршобо. Тэндэһээ Ошорвани бурханай хүшэн ба Бурханай адис ба хамаг Бодисадын адисаар догшон ошорһоо гараһан ошорой тарни хэлэбэ. Таһалхагүй, эбдэрхэгүй, үнэн, шиирэг, бата, хамагта түридхэлгүй, хамагта илагдахагүй, хамаг амитаниие айлгагша, хамаг амитаниие эбдэгшэ, хамаг ухаанай тарниие огтологшо, хамаг ухаанай тарниие дарагша, хамаг адын үйлые эбдэгшэ, бусадай хамаг үйлые эбдэгшэ, хамаг адые сүйдхэгшэ, хамаг адаһаа үнэхөөр тонилгогшо, хамаг шүдхэрнүүдые бүхылгэгшэ, ухаанай тарниин үйлэ бүгэдые үйлэдэгшэ, бүтэһэнгүйнүүдые бүтээгшэ, бүтэһэнүүдые барашагүй болгогшо, хамаг хүсэһэниие һайтар үгэгшэ, хамаг амитаниие сахигша, амарлюулан дэлгэрүүлэгшэ, хамаг амитаниие айлгагша, хамаг амитаниие баларуулагша, хамаг амитаниие мунхаруулагшэ энэ ехэ нюуса тарниие Бурханай хүшөөр Ошорвани һайтар хэлэбэ: “Намо ратна трая, я. Намо шзанда Ваджрапание. Маһа якша сена падае. Дадьята, ум друда друда, дродая, дродая, спхута спхута, спхутае, спхутае, гхорна гхорна, гхорна пае, гхорна пае. Сарва сата нам бодха бодха, самбхотае самбхотае, траса траса, трасае трасае, бхарма бхарма, самбхармае самбхармае. Сарва бхутани, готе готе, самготае, самготае. Сарва шадру нам, гхата гхата, самгхатае, самгхатае. Сарва бидьям ваджра ваджра спхутае, ваджра ваджра гатае, ваджра ваджра мата, ваджра ваджра мада, ваджра ваджра ваджра аддха санила ваджра, суваджрае суухаа. Һепхулу нирупхулу нигрихна гулу, мили, цзулу, гхуну, пхулу, гуру гуру, ваджра бидзая суухаа. Гили гила, еэ, суухаа. Гата гата, мата мата, рата рата, модана прамоданае суухаа. Цзарани шзара, һара һара, сара сара, марая ваджра бидаранае суухаа. Цзиндха цзиндха, биндха биндха, маһа ваджра гили гилае суухаа. Биндха биндха, гродха гродха маһа гили гилае суухаа. Цзуру цзуру, цзанда гили гилае суухаа. Трасая трасая маһа ваджра гили гилае суухаа. Һара, һара Ваджра Дхарае суухаа. Праһара, праһара, ваджра прабха цзанае суухаа. Мати стира ваджра, шруди стира ваджра, прати стира ваджра, маһа ваджра, апрадиһата ваджра, амогта ваджра, э һе һи, шигхрам Ваджра Дхарае суухаа. Дхара дхара, дхири дхири, дхуру дхуру. Сарва ваджра гулам авардая суухаа. Сарва бигхна шадру намарае пат. Нама саманта Ваджрапани сарва балам авардая суухаа. Маһа балегадаве, дадале, адзале, мандала мае, ади ваджра, маһа балебига рана рана адзита, цзала цзала, диди диди, пангиле, даһа даһа, дедзовади, дили дили, бандха бандха, маһа бале, сарва ваджра огуша цзалае суухаа. Намо ратна драя, я. Нама шзанда Ваджрапание. Маһа якша сена патае. Дадьята ум һара һара ваджра, мата мата ваджра, дхуна дхуна ваджра, һана һана ваджра, даһа даһа ваджра, падза падза ваджра, дхара дхара ваджра, дхарае дхарае ваджра, даруна даруна ваджра, цзинда цзинда ваджра, биндха биндха ваджра хум пат. Нама шзанда ваджра грохае. Һулу һулу, дишта дишта, бандха бандха, һана һана, амрите хум пат”.

Хамаг хилэнсэ болбосороод, хамаг зоболон үгы боложо, хамаг дандарай үндэһэншье, хамаг согоорнь һайтар шэмэһэн, эрхэтэн эбдэрһэн амитан ба наһан бараһан ба наһан эбдэрһэн ба хэн хотоло түгэсэһэнгүй оршоһон ба тэнгэринүүдэй муудхагдаһан зүг ба инаг үзэсхэлэн амитан уурлаһан ба бирман тэрэ мэтэдэ хүнөөгдэһэн ба эсэрэг тэсэрэг зохигдохогүй ба эд таваараар хашагдаһанай хоро ба гашуудажа мухардахын хоро ба айһан ба үгытэй ядуу ба гариг ба одоной хараалда хабшагдаһан ба барагдашагүй адаар нэрбэгдэһэн ба гашуун зоболонһоо болоһон, нүгэлтэй муу зүүдэниие үзэхэдэшье, тэрээндэ һайтар угааһаар арилна. Дээдэ сударые сонсобол, алибаа сэдьхэл буянай сэдьхэлтэй болоод, арюун торгоор һайтар шэмээд, гүн нарин Бурханай вишай, энэ сударые сонсобол, энэ сударай сүр жабхалангаар, хамаг амитанай барагдашагүй үбшэнүүдшье тэдэ бүгэдэ амарлихые үзэнэ. Наһан ба баянууд арьбидха, хамаг нүгэл хилэнсэһээ үнэхөөр тонилхо. Эрдэни саган гичи, үлзытэй үбһэ ба эрдэни арюун зандан хамта болор ба ошор сэсэг ба алтан гү, али мүнгэн хумхые уһаар дүүргэжэ, арюун торгоор оройгоод, хорин нэгэ дахин гү, али зуун найма дахин “Ваджра бидараные” урибал, хаан үргэлжэтэ угаагдаха болоно. Илажа түгэс нүгшэһэн тиигэжэ зарлиг соёрхоод, Ошорваниин номлоһониие элитэ магтаба. Энэ тарниин судар Ваджра Дхара ехэ гэтэлгэгшэ Таранатха шүүн машата арюудхажа найруулба.


Ивалгын Буддын шажанай Дамба Даржа Заяаевай нэрэмжэтэ “Даши Чойнхорлин” Ехэ һургуулиин монгол бэшэгэй Багша Лобсан Чойнзин (Сотников И. В.) 17 жаранай модон хүхэ тахяа жэлын зунай эсэс харагшан хонин һарын 30-да түбэдһөө монгол бэшэг ба кириллдэ оршуулба. Буян болтугай!


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>