САГААН ШҮХЭРТЭ ДЭЭДЭ ШАДАГША ЭХЭ ОРОШИБАЙ


НАМО БУДДА, ЯА!
НАМО ДХАРМА, ЯА!
НАМО САНГХА, ЯА!

Энэдхэгэй хэлээр: “Арьяа Татхагата Ушниша Ситата Патра Апардзита Маха прадая дигара парама сиддхи нама дхарани”. Түбэдэй хэлээр: “Пагба дабшин шанби зугдорнай жонби Дугар пожан шанжи митубпа шижави сун”. Монголой хэлээр: “Хутагта Түүншэлэн ерэһэнэй уснирһаа гараһан Сагаан Шүхэртэ бусадта илагдахагүй ехэтэ харюулагша дээдэ бүтэһэн нэрэтэй тарни”. Бурхан ба Бодисада ба хутагта Шраваг ба Пратикабуддада мүргэнэб! Илажа түгэс нэгшэһэн бусадта илагдахагүй уснирай хатанда мүргэнэб!

Иигэжэ минии соносоһон нэгэ сагта Илажа түгэс нүгшэһэн бурхан гушан гурбан тэнгэриин орон һайн номто тэнгэриин хураха газарта аяга тахимлигай ехэ хувараг ба бодисадын ехэ хувараг ба тэнгэриин эрхэтэ Хурмастатай хамта нэгэнтэ һуун бэлэй. Тэрэ сагта Илажа түгэс нүгшэһэн бурхан бэлдэһэн дэбисхэртэ имагта һууһанһаа, “Оройгоор үнэхөөр үзэхэ” нэрэтэй самадида тэгшэ оробо. Тэгшэ ороод, саашаа Илажа түгэс нүгшэһэнэй уснирай дундаһаа нюуса тарниин эдэ үгэнүүд гараба:

“Бурханда мүргэнэб! Номдо мүргэнэб! Бурсан хуварагуудта мүргэнэб! Үнэхөөр туулаһан долоон хүлти Бурханда мүргэнэб! Бодисадын хувараг ба шравагай хуварагуудта мүргэнэб! Майдари тэрэ мэтэ хамаг бодисада махасаданарта мүргэнэб! Юртэмсын дайсаниие дараһануудта мүргэнэб! Үргэлжэтэ ороһонуудта мүргэнэб! Нэгэ дахин харин ерэгшэнүүдтэ мүргэнэб! Харин ерэгшэгүйдэ мүргэнэб! Юртэмсэдэ үнэхөөр оршоһонуудта мүргэнэб! Тэнгэриин аршануудта мүргэнэб! Ухаанай тарни баригша шэдиин арша туһалан шадагшануудта мүргэнэб! Ухаанай тарни баригша шэдитэнүүдтэ мүргэнэб! Эсэрэндэ мүргэнэб! Хурмастада мүргэнэб! Һайн түгэс догшон хатуужилые харюулагшын эзэнтэй хамтада мүргэнэб! Һайн түгэс хурисалгүйн хүбүүн табан ехэ мутараар мүргэгдэһэндэ мүргэнэб! Һайн түгэс ехэ хара гурбан дабхар балгасун эбдэгшэ үхээртэ оршон бишэрэгшэ эхэнэрэй суглаанаар мүргэгдэһэндэ мүргэнэб! Илажа түгэс нүгшэһэн, Түүншэлэн ерэһэнэй уг изагуурта мүргэнэб! Илажа түгэс нүгшэһэн лёнхобын уг изагуурта мүргэнэб! Илажа түгэс нүгшэһэн ошорой уг изагуурта мүргэнэб! Илажа түгэс нүгшэһэн эрдэниин уг изагуурта мүргэнэб! Илажа түгэс нүгшэһэн заанай уг изагуурта мүргэнэб! Илажа түгэс нүгшэһэн залуугын уг изагуурта мүргэнэб! Илажа түгэс нүгшэһэн лусын уг изагуурта мүргэнэб! Илажа түгэс нүгшэһэн, Түүншэлэн ерэһэн, Дайсаниие дараһан, Үнэхөөр туулаһан бата баатарай аймаг мэсэнүүдэй хаан бурханда мүргэнэб! Илажа түгэс нүгшэһэн, Түүншэлэн ерэһэн, Дайсаниие дараһан, Үнэхөөр туулаһан Абида бурханда мүргэнэб! Илажа түгэс нүгшэһэн, Түүншэлэн ерэһэн, Дайсаниие дараһан, Үнэхөөр туулаһан Акшоби бурханда мүргэнэб! Илажа түгэс нүгшэһэн, Түүншэлэн ерэһэн, Дайсаниие дараһан, Үнэхөөр туулаһан Отошын дээдэ биндурьяагын гэрэлэй хаан бурханда мүргэнэб! Илажа түгэс нүгшэһэн, Түүншэлэн ерэһэн, Дайниие дараһан, Үнэхөөр туулаһан бурхан Салын эрхэтэ хамаг сэсэг дэлгэрэһэндэ мүргэнэб! Илажа түгэс нүгшэһэн, Түүншэлэн ерэһэн, Дайсаниие дараһан, Үнэхөөр туулаһан Шаньяамуни бурханда мүргэнэб! Илажа түгэс нүгшэһэн, Түүншэлэн ерэһэн, Дайсаниие дараһан, Үнэхөөр туулаһан Эрдэниин охи хаан бурханда мүргэнэб! Илажа түгэс нүгшэһэн, Түүншэлэн ерэһэн, Дайсаниие дараһан, Үнэхөөр туулаһан Самантабхадра бурханда мүргэнэб! Илажа түгэс нүгшэһэн, Түүншэлэн ерэһэн, Дайсаниие дараһан, Үнэхөөр туулаһан Дэлгэр нюдэтэй удбалын үнэрэй охиин хаан бурханда мүргэнэб! Тэдэ нүхэдтэ мүргөөд, Илажа түгэс нүгшэһэн эхэ, Түүншэлэн ерэһэн уснирһаа гараһан Сагаан Шүхэртэ бусадта илагдахагүй гэдэргынь эрьюулэгшэ ехэ Эхэ энээгээр хамаг шүдхэрнүүдэй адые харюулагша, бусадай ухаанай тарни бүгэдые огтологшо, хамаг саг бэшын үхэлые харюулагша, амитаниие алаха ба хүлиһэн бүхэнһөө алдаруулагша, уурлаха ба муу зүүдэн ба муу ёро бүгэдые харюулагша, хоро үгэгшэ ба мангасай ада бүгэдые эбдэгшэ, наян мянган адануудые эбдэгшэ, хорин найман ябагша одониие баясхагша, найман ехэ гаригые айлгагша, хамаг дайсаниие харюулагша, догшон ба уурлаха ба хамаг муу зүүдэниие эбдэгшэ ба хоро ба мэсэ бүгэдэ ба гал, уһанһаа харюулагша, муу заяанай хамаг аюулһаа абарагша, бусадта илагдахагүй хатуу догшон, ехэ догшон Эхэ, ехэ хүшэтэй Эхэ, ехэ бадарагша Эхэ, ехэ сүр жабхалантай Эхэ, ехэ сагаан бадарһан эрхи сагаан тахилтай Эхэ, хутагтай абарагша Эхэ уур хилэнтэй, Илагуугсан ошор эрхи гэжэ алдаршаһан, лёнхобын эли бэлгээр ошорой бэлгэтэй, бусадта илагдахагүй эрхитэй, ошор хушуутай асари үзэсхэлэнтэй Эхэ, амарлиһан тэнгэринэртэ тахигдаһан Эхэ, амарлиһан алтан эрхитэй, ехэ сагаанаар бадарһан сагаан тахилтай Эхэ, хутагтай абарагша Эхэ ехэ хүшэтэй, ошор гэнжэтэй бэшэ үндэһэтэй, залуу ошор ухаан баригша Эхэ, Ошорвани изагууртай алтан эрхитэй, хүсэнэг үнгэтэй эрдэни Эхэ, гиигүүлэгшэ ошор усниртай гэжэ алдаршаһан, мутар ба тарнинуудай суглаан тэдэ бүгэдээр бидэнүүдтэй хамта ба хамаг амитаниие сахин соёрхо!

Ум сарва Татхагато Ушниша Ситатапатре хум друм һри шдом. Цзамбхана кари хум друм һри шдом. Стамбхана кари хум друм һри шдом. Моһана кари хум друм һри шдом. Ламбхана кари хум друм һри шдом. Паһана кари хум друм һри шдом. Парабиша бхакшана кари хум друм һри шдом. Сарва душтана прадуштана стамбхана кари хум друм һри шдом. Сарва якша ракшаса граһанам бидхам сана кари хум друм һри шдом. Сарва пара бидья цзадана кари хум друм һри шдом. Цзатура шидинам граһа саһасра нам бидхам сана кари хум друм һри шдом. Ашта бимшади нам накшатра нам прасадхана кари хум друм һри шдом. Ашта нам маһа граһа нам бидхам сана кари хум друм һри шдом. Ракша ракша мам сарва стам шза.

Илажа түгэс нүгшэһэн, Түүншэлэн ерэһэнэй уснирһаа гараһан Сагаан Шүхэртэ, ошор уснираар гэдэргынь эрьюулэгшэ ехэ Эхэ, мянган мутартай ехэ Эхэ, мянган түрүүтэй ехэ Эхэ, зуун мянган хүлти нүдэтэй ехэ Эхэ, хагасалгүй бадарһан бэлгэ тэмдэгтэй, агуу ехэ ошороор гурбан газарай мандалда би ба хамаг амитан һайн амгалан болтугай! Үнэхөөр үзэсхэлэн ошор Эхэ ба алтан гэрэл мэтэ нюдэтэй Эхэ, ошор ябадалтай сагаан Эхэ, лёнхобын нүдэтэй һаран гэрэл ба түүншэлэн түгэс согто Бурханай нюдэтэй, ошорто наран гэрэлтэйнь, түүншэлэн ошортой һаран баригша ухаан ба мутар ба тэдэ тарнинуудай суглаанаар би ба хамаг амитаниие бүхэнһөө сахин соёрхо!

Ум риши гана прашастана сарвава Татхагато Ушнина Ситатапатре хум друм. Цзамбхана кари хум друм. Стамбхана кари хум друм. Маха бидья самбхакшана кари хум друм. Пара бидья самбхакшана кари хум друм. Сарва душтанам стамбхана кари хум друм. Сарва якша ракшаса граһанам бидхам сана кари хум друм. Цзатура шиди нам маһа граһа сра нам бидхам сана кари хум друм. Ашта бимшади нам накшатра нам прасадхана кари хум друм. Ашта нам маһа граһа нам бидхам сана кари хум друм. Хум хум пат пат ракша ракша мам суухаа.

Илажа түгэс нүгшэһэн, Түүншэлэн ерэһэнэй уснирһаа гараһан Сагаан Шүхэртэ ошор уснираар гэдэргынь эрьюулэгшэ ехэ Эхэ, мянган мутартай ехэ Эхэ, мянган түрүүтэй ехэ Эхэ, зуун мянган хүлти нюдэтэй ехэ Эхэ, хагасалгүй бадарһан бэлгэ тэмдэгтэй, агуу ехэ ошороор гурбан газарай мандалда би ба хамаг амитаниие хаанай аюул ба хулгайн аюул ба галай аюул ба уһанай ба хорын аюул ба мэсын аюул ба саада сэрэгэй суглаанай аюул ба зудын аюул ба дайсанай аюул ба аянгын аюул ба саг бэшын үхэлэй аюул ба газар хүдэлхын аюул ба одон сумын унахын аюул ба хаанай саазын аюул ба тэнгэриин аюул ба лусын аюул ба сахилгаанай аюул ба огторгойдо ниидэгшын аюул ба догшон арьяатанай аюул ба тэнгэриин ада ба лусын ада ба асууриин ада ба хии тэнгэриин ада ба огторгойдо ниидэгшын ада ба үнэр эдигшын ада ба хүн бэшын ада ба ехэ могойн ада ба хоро үгэгшын ада ба мангасай ада ба биридэй ада ба мяха эдигшын ада ба шүдхэрнүүдэй ада ба гумбандиин ада ба гүйраншын ада ба бэеэр гүйраншын ада ба хатагшын ада ба мартуулагшын ада ба галзууруулагшын ада ба хара дарагшын ада ба дарагшын ада ба дакиниин ада ба хэзээдэ ябагшын ада ба үхэлэй эзэнэй ада ба шубуунай ада ба эхэнэрые баясхагшын ада ба бүхэндэ ябагшын ада ба үргэһэниие гаргагша адануудһаа намда һайн амгалан болтугай!

Үнгэ зүһэ эдигшэ ба умай эдигшэ ба шуһан эдигшэ ба тоһон эдигшэ ба мяхан эдигшэ ба өөхэн эдигшэ ба сэмгэн эдигшэ ба нярайлһаниие эдигшэ ба ами буляагша ба бөөлжэһэниие эдигшэ ба бааһан эдигшэ ба шээһэн уугша ба балин дээрэһээ бууһаниие уугша ба үлэһэниие эдигшэ ба нелмоһо уугша ба нюһан эдигшэ ба шара нюһа эдигшэ ба арюун бэшые эдигшэ ба балин эдигшэ ба эрхи эдигшэ ба үнэр эдигшэ ба хүжэ эдигшэ ба сэдьхэл буляалагша ба сэсэг эдигшэ ба үрэ эдигшэ ба таряан эдигшэ ба үгэлигэ түлишэ эдигшын адаһаа намайе сахин үйлдэгты! Тэдэ бүгэдээр үйлдэһэн ухаанай тарниие огтолно. Гадаһаар хадана. Даки ба дакиниин тарниин үйлдэһэн ухаанай тарниие огтолно. Гадаһаар хадана. Эсэрэнэй үйлдэһэн ухаанай тарниие огтолно. Гадаһаар хадана. Хурмастын үйлдэһэн ухаанай тарниие огтолно. Гадаһаар хадана. Хурисалгүй хүбүүнэй үйлдэһэн ухаанай тарниие огтолно. Гадаһаар хадана. Огторгойдо ниидэгшэтэй нэгэнтэ хамта үйлдэһэн ухаанай тарниие огтолно. Гадаһаар хадана. Ехэ харын үйлдэһэн ухаанай тарниие огтолно. Гадаһаар хадана. Мамогын суглаанай үйлдэһэн ухаанай тарниие огтолно. Гадаһаар хадана. Хүнэй габалтайгаар үйлдэһэн ухаанай тарниие огтолно. Гадаһаар хадана. Хаанай үйлдэһэн ба балын үйлдэһэн ба хамаг туһые бүтээгшын үйлдэһэн ухаанай тарниие огтолно. Гадаһаар хадана. Дүрбэн үхин дүүнэрэй үйлдэһэн ухаанай тарниие огтолно. Гадаһаар хадана. Бхингириди ба баясхан үйлдэгшэ эрхэтэ ба суглаанай эзэнтэй нэгэнтэ хамта үйлдэһэн ухаанай тарниие огтолно. Гадаһаар хадана. Нюсэгэн шраманерын үйлдэһэн ухаанай тарниие огтолно. Гадаһаар хадана. Хиргаһан үһэтэй шраманерын үйлдэһэн ухаанай тарниие огтолно. Гадаһаар хадана. Дайниие дараһанай үйлдэһэн ухаанай тарниие огтолно. Гадаһаар хадана. Хүсэл ташияалһаа хагасаһанай үйлдэһэн ухаанай тарниие огтолно. Гадаһаар хадана. Юртэмсын эрхэтэ нүхэртэй хамтын үйлдэһэн ухаанай тарниие огтолно. Гадаһаар хадана. Гартаа ошортой хамта үйлдэһэн ухаанай тарниие огтолно. Гадаһаар хадана. Элшэ ба эмэ элшэ ба богоол ба эмэ богоолын үйлдэһэн ухаанай тарниие огтолно. Гадаһаар хадана. Аршын суглаан бүгэдын үйлдэһэн ухаанай тарниие огтолно. Гадаһаар хадана. Тэнгэриин суглаан бүгэдын үйлдэһэн ухаанай тарниие огтолно. Гадаһаар хадана. Ниилэхэгүй эдеэнэй эзэнэй үйлдэһэн ухаанай тарниие огтолно. Гадаһаар хадана. Илажа түгэс нүгшэһэн, Түүншэлэн ерэһэнэй уснирһаа гараһан Сагаан Шүхэртэ бурхан ба бодисада бүгэдэ мүргэгдэһэндэ мүргэнэб! Би ба хамаг амитаниие сахин соёрхо!

Ум асита аналарка прабха спхута бика Ситатапатре. Ум дзала дзала, кхада кхада, һана һана, даһа даһа, дара дара, бидара бидара, цзинда цзинда, бхинда бхинда, хум хум пат суухаа. Зүрхэн болоно. Һе һе пат. Һо һо пат. Амогхая пат. Апрадиһадая пат. Парадая пат. Парапрадая пат. Пратья дхи радая пад. Асура бидра банакарая пат. Пара бидра банакарая пад. Сарва дебе бхья пат. Сарва наге бхья пат. Сарва ракшасе бхья пат. Сарва бхуте бхья пат. Сарва прете бхья пат. Сарва бишадзе бхья пат. Сарва кумбханде бхья пат. Сарва путане бхья пат. Сарва капапутане бхья пат. Сарва сканде бхья пат. Сарва умаде бхья пад. Сарвава цзае бхья пад. Сарва апасмаре бхья пат. Сарва остараке бхья пад. Сарва дакини бхья пат. Сарва ревати бхья пат. Сарва ямае бхья пат. Сарва шакуни бхья пат. Сарва матре нандеке бхья пат. Сарва кампу кимани бхья пат. Сарва аламбаке бхья пад. Сарва катадане бхья пат. Сарва гандхарве бхья пат. Сарва асуре бхья пат. Сарва кинаре бхья пат. Сарва гаруде бхья пат. Сарва маһораге бхья пад. Сарва якше бхья пад. Сарва дурлам грите бхья пат. Сарва дупракшите бхья пат. Сарва дзаре бхья пат. Сарва бхае бхья пат. Сарва убадрабе бхья пат. Сарва упасарке бхья пат. Сарвава критья карма ника хорде бхья пат. Кирина бегате бхья пат. Цзицза прешака сарва душцза рдете бхья пат. Сарва нурбхукте бхья пат. Сарва тиртике бхья пат. Сарва шрамане бхья пат. Сарва патаки бхья пат. Сарва бидья дхаре бхья пат. Дза якара мадху кара сарвава арта садхи кебхоя бидье цзаре бхья пат. Цзатурбхо бхагини бхья пат. Ваджра гоомария ваджра куландхаре бидья цзаре бхья пат. Сарва маһапратьям гире бхья пат. Ваджра шамкалая пратьям гирарадзая пат. Маһакалая матри ганана маскритая пат. Прахмание пат. Вишнувие пат. Махешварие пат. Роодрие пат. Маһакалие пат. Цзамундие пат. Гоомарие пат. Параһие пат. Индрае пат. Агние пат. Ямае пат. Неерити пат. Варунае пат. Марутие пат. Соомае пат. Ишание пат. Кала дандие пат. Кала ратрие пат. Ямадандие пат. Ратрие пат. Капалие пат. Адхи мукти шмашана басиние пат. Ум шдом бандха бандха, ракша ракша мам суухаа.

Али хэн амитанууд намда хорлохо сэдьхэлтэй түгэсэһэнүүд ба хатуу догшон сэдьхэлтэй түгэсэһэнүүд ба хилэнсэтэй ба хилэнсэтэй сэдьхэлтэй түгэсэһэнүүд ба хёморхо ба хёморхо сэдьхэлтэй түгэсэһэнүүд ба уурлаха ба уурлаха сэдьхэлтэй түгэсэһэнүүд асархы сэдьхэлтэй түгэлдэр болоод, би ба хамаг амитаниие сахин соёрхо! Зуун жэл амидарха болтугай! Зуун намарые үзэхэ болтугай! Хоро үгэгшэ ба алибаа аданууд үнгэ эдигшэнүүд ба сүр жабхалангые буляагшанууд ба умай эдигшэнүүд ба шуһан уугшанууд ба тоһон эдигшэнүүд ба мяхан эдигшэнүүд ба өөхэн эдигшэнүүд ба сэмгэн эдигшэнүүд ба нярайлһаниие эдигшэнүүд ба ами буляагшанууд ба үлэһэниие эдигшэнүүд ба балин эдигшэнүүд ба эрхи эдигшэнүүд ба үнэр эдигшэнүүд ба хүжэ эдигшэнүүд ба сэсэг эдигшэнүүд ба үрэ эдигшэнүүд ба таряан эдигшэнүүд ба үгэлигэ эдигшэнүүд ба үгэрэ эдигшэнүүд ба бааһан эдигшэнүүд ба шээһэн уугшанууд ба нёлмоһон уугшанууд ба бөөлжэһэниие эдигшэнүүд ба нюһан эдигшэнүүд ба шара нюһан эдигшэнүүд ба арюун бэшые эдигшэнүүд ба балин дээрэһээ бууһаниие уугшанууд ба нүгэлэй сэдьхэлтэй түгэсэһэнүүд ба хорын сэдьхэлтэй түгэсэһэнүүд ба хатуу догшон сэдьхэлтэй түгэсэһэнүүд ба хёморхо сэдьхэлтэй түгэсэһэнүүд ба уурлаха сэдьхэлтэй түгэсэһэнүүд ба тэнгэриин аданууд ба лусын аданууд ба асууриин аданууд ба хоро үгэгшын аданууд ба мангасай аданууд ба шүдхэрнүүдэй аданууд ба бирэдэй аданууд ба мяха эдигшын аданууд ба гусмандин аданууд ба гуйраншын аданууд ба бэеэр гуйраншын аданууд ба хатаагшын аданууд ба галзууруулагшын аданууд ба хилэнсые дарагшын аданууд ба мартуулагшын аданууд ба дарагшын аданууд ба дакиниин аданууд ба хэзээдэ ябагшын аданууд ба үхэлэй эзэнэй аданууд ба шубуунай аданууд ба эхэнэрые баясхагшын аданууд ба бүхэндэ ябагшын аданууд ба ралтиин аданууд ба үргэһэниие гаргагшын адануудһаа намайе сахин соёрхо! Зуун жэл амидарха болтугай! Зуун намарые үзэхэ болтугай! Нэгэ үдэр һүниин хэжэг үбшэн ба хоёр үдэр һүниин хэжэг үбшэн ба наһатын хэжэг үбшэн ба тэстэшэгүй хэжэг үбшэн ба шүдхэрнүүдэй хэжэг үбшэн ба хииһээ болоһон хэжэг үбшэн ба һүзэгһөө болоһон хэжэг үбшэн ба тархиин үбшые арилган соёрхо! Үрөөлэ бэеын үбшэн ба дурлахагүй үбшэн ба нюдэнэй үбшэн ба хамарай үбшэн ба аминай үбшэн ба хоолойн үбшэн ба зүрхэнэй үбшэн ба хүхэнэй үбшэн ба шэхэнэй үбшэн ба шүдэнэй үбшэн ба буйлын үбшэн ба толгойн үбшэн ба хабиргын үбшэн ба арын үбшэн ба хээлиин үбшэн ба бэлхүүсэнэй үбшэн ба дабсагай үбшэн ба гоёын үбшэн ба шэлбын үбшэн ба гарын үбшэн ба хүлын үбшэн ба гэшүүнэй үбшэн ба үенүүдэй үбшые һайтар арилган соёрхо! Сагаан Шүхэртэ ошор уснираар гэдэргэнь эрьюулэгшэ ехэ Эхэ, арбан хоёр бээрын дотор инагша шүдхэр ба ветала ба дакини ба хоро үгэгшэ ба мангас ба хэжэг үбшэн ба нэмэрсэ ба загатнха ба гүбдүрүү ба бэлгэ нэбтэрхэ ба хулгана яра ба нюдэтэй яра ба гал хабдар ба нойтон хамуу ба боом ба хатааха үбшэн ба сошохо ба һэртэй ханяаха ба амисхал амаргүй ба дурадхал үгы ба эдын хоро ба найруулһан хоро ба хараал ба гал ба уһан ба хэжэг үбшэн ба шулмас ба хүлеэсэ (уяа) ба дайсан ба хорлол ба саг бэшын үхэл ба зүгы ба дримапуга ба дрилада ба хилэнсэтэ ба могой ба һолонго ба арсалан ба бара ба баабгай ба шара үтэгэ ба буга гүрөөһэн ба матар тэрэ мэтын амитануудһаа сахин соёрхо! Тэдэ бүгэдын үйлдэһэн ухаанай тарниие хүлинэ. Бусадай хамаг ухаанай тарниие хүлинэ. Забһарые хүлинэ.

Дадьята. Ум анале, кхасаме кхасаме, бере бере, сооме сооме, шанде шанде, данде данде, бишаде бишаде, бире бире, деби Ваджрадхари, бандха бандхани, Ваджрапани пат. Ум хум хум друм шдом пат суухаа. Хум друм бандха пат. Намайе сахигты суухаа. Ум Ваджрапани бандха бандха ваджра башена ма ма сарва душтам биная кам хум пад пад суухаа. Шухала зүрхэн болоно. Хэн Түүншэлэн ерэһэнэй уснирһаа гараһан Сагаан Шүхэртэ бусадһаа илагдахагүй гэдэргынь эрьюулэгшэ ухаанай тарниин энэ хатаниие уйһан гү, али бүд гү, али модоной хальһанда бэшээд, бэе гү, али хүзүүндэ зүүхэ гү, али уншабал, тэрэ хэзээдэ амидарха үедэ мэсэдэ хүртэхэ үгы, хородо хүртэхэ үгы, галда хүртэхэ үгы, уһанда хүртэхэ үгы, эдын хородо хүртэхэ үгы, найруулһан хородо хүртэхэ үгы, заһалда хүртэхэ үгы, саг бэшын үхэлөөр үхэхэгүй болоно.

Хамаг ада ба тодхор ба буруу ударидагша баясаха болоно. Зуун наян дүрбэн мянган наюуд хүлти ошорой изагуурта бүтэһэн Үхин тэнгэринүүдшье тэрээндэ үргэлжэтэ зохилдон сахиха ба абарха юа нюун үйлдээд, тэдэнүүдэй сэдьхэлдэ ерэхэ ба баясахашье болоно. Наян дүрбэн мянган ехэ галабай түрэлөө мэдэхэ болоно. Жаран дүрбэн ошорой эмэ элшэшье үргэлжэтэ огто тэдхэхэ болоно. Хэзээшье ягша ба бирид, мяха эдигшэ ба гуйранша ба бэеэр гуйраншада түрэхэгүй болоно. Тоолошогүй саглашагүй Ганга мүрэнэй хумахиин тоото Илажа түгэс нүгшэһэн бурхан ба бодисаданар сахиха ба абарха ба нюун зохёожо, тэдээнэй сэдьхэлдэ ерэхэ ба баясахашье болоно. Хамаг Түүншэлэн ерэһэнэй уснирһаа гараһан Сагаан Шүхэртэ гэхэ бусадта илагдахагүй гэдэгынь эрьюулэгшэ ухаанай тарниин энэ хатаниие барибал, арюун болоно. Баригдаһангүй баригдаха болоно. Табан забһаргүйе үйлдэһэн арилха болоно. Урдын үйлын нүгэл хилэнсэшье хосорлигүй барагдаха болоно. Шадажа үйлдэһэнгүйшье шадан үйлдэхэ болоно. Арюун бэшэшье арюун болоно. Баригдаһангүй баригдаха болоно. Табан забһаргүйе үйлдэһэн арилха болоно. Урдын үйлын нүгэл хилэнсэшье хосорлигүй барагдаха болоно. Изагууртанай хүбүүн гү, али изагууртанай үхин хүбүүн хүсэгшэ ямараар Түүншэлэн ерэһэнэй уснирһаа гараһан Сагаан Шүхэртэ гэдэргынь эрьюулэгшэ ухаанай тарниин энэ хатаниие барибал гү, али уншабал, хүбүүн хүсэгшэ тэрээгээр хүбүүниие олоод, наһан ба буян ба хүшэнииешье һайтар олохо болоно. Эндэһээ үхэн егүүдхэжэ, Сукхавадиин орондо түрэхэ болоно. Хүнэй үбшэн ба адагуусанай үбшэн ба гамшаг үбшэн ба хүнөөл ба хорлол ба халдаха үбшэн ба хёморол бүгэдэ саада сэрэгэй суглаан ерэхэ бүгэдэдэ Түүншэлэн ерэһэнэй уснирһаа гараһан Сагаан Шүхэртэ гэгдэхэ бусадта илагдахагүй гэдэргынь эрьюулэгшэ ухаанай тарниин энэ хатаниие дуазын үзүүртэ уяжа, ехэ тахилай орон ехэтэ үйлдэхэ, хамаг балгасунай үүдэн гү, али айл гэр гү, али балгасунште гү, али тараһан айл гү, али шилтэгээн гү, али хиидын орондо байгуулха болоно. Хутагтай бусадта илагдахагүй гэдэргынь эрьюулэгшэ ухаанай тарниин энэ хатаниие табиглан ехэтэ үйлдээд, байгуулбал байгуулһан дарыда байлдаан амарлиха болоно. Гамшаг үбшэн ба хүнөөл ба хорлол ба халдаха үбшэн ба хёморхо саадын сэрэгэй суглаан ерэхэ бүгэдэ машата амарлиха болоно.

Дадьята ум шдом бандха бандха, ма ма ракша ракша суухаа. Ум шдом бандха бандха ваджра ма ма ракша ракша Ваджрапани хум пат суухаа. Ум сарвава Татхагато ушниша анале, авалоките цзурнаде дзораси. Ум дзала дзала, дхака дхака, дара дара, бидара бидара, цзинда цзинда, бхинда бхинда хум хум пат пат суухаа. Ум сарва Татхагато ушниша хум пат суухаа. Дадьята ум анале анале, кхасаме кхасаме, беера беера, сооме сооме, сарва Буддха адхиштана адхиштате. Сарва Татхагато Ушниша Ситатапатре хум пат. Хум ма ма хум ни суухаа.

Хизааргүй лусын хаан ба лабай сахигша лусын хаан ба ехэ лусын хаадууд саг сагтаа хур оруулха болоно. Саг сагтаа үүлые хуряаха ба саг сагтаа дуун дуурисаха болоно. Шухала хүнөөл бүхэндэ Бурханиие йогодо үйлдэжэ гурбан дахин уригты. Бурхан ба Бодисада ба тэнгэри ба хүн ба асуури ба үнэр эдигшэ хамта юртэмсэдэхи дахан баясаад, Илажа түгэс нүгшэһэнэй зарлигые элитэ магтаба. Хутагтай Түүншэлэн ерэһэнэй уснирһаа гараһан Сагаан Шүхэртэ бусадта илагдахагүй гэдэргынь эрьюулэгшэ ехэ Эхэ түгэсэбэ. Илагуусанай түшэмэл бодисадын бэе аласта оршуулхаһаа хойно сагта Качен пандита ба лозава жодагта Качен аршаан болохо ороной сүмын хуушан сударта шүтэһэнһөө арюунаар үйлдэхэ болоно.

Нютагай субарга. Баянгол, Баргажанай аймаг


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>