САГААН ШҮХЭРТЫН ХАРЮУЛГА

Зураг: Николай Дудко

Илажа түгэс нүгшэһэн Сагаан Шүхэртэ бурханай суглаанууд,

Агууехэ шунахагүй болоод,

Нигүүлэсхы юрөөлэй бата бэхи хүшөөр,

Минии зальбарал табиһаар,

Бурханай шажан дэлгэрхэ ба

Хамаг амитан амгалан болтугай!

Үндэһэн барилдаһан үгэлигын эзэн нүхэр хамтын,

Аюумшагтай ехэ гай харюулан соёрхо!

Муу зүүдэнэй муу бэлгэ тэмдэгые харюула!

Ушартай муу шүтэн барилдаһаниие харюула!

Дайсан, шүдхэрэй муу һанаа найруулһаниие харюула!

Наян нэгэн үндэһэтэй муу ёрые харюула!

Гурбан зуун жаран халдабарита үбшые харюула!

Дүрбэн зуун дүрбэн үбшэнэй изагуурые харюула!

Магад найман саг бэшын үхэлые харюула!

Дээрын шулмас мэхэлһэниие харюула!

Доорын буг бодоһон үхээрые харюула!

Хагасаһан дайсан малтахые харюула!

Үбгэ, эсэгын үхээрын буг бодоһониие харюула!

Хүндэ үбшэн үгэхые харюула!

Малда гарза болохые харюула!

Огторгойн гамшаг сасахые харюула!

Газарай табан хоро доошонь харюула!

Муу мэнгэ, хүлилые харюула!

Тодхор ба гутамшаг буг бодоһониие харюула!


Гэжэ ушнир Сагаан Шүхэртые магтахань Лобсан Дандибал Домзан Шираб Жалцан тэрэ мэтэ дурдаха нюурта найруулһан ба харюулгын ехэ бүтээлэй үйлын ошороор зохёобо.


Сайбар одоһон ушнир эли бэшэһээ

Шухала мэндэлһэн Илагуугсан бүгэдын Эхэ, Сагаан Шүхэртэ Эхэ,

Бэлгэ тэмдэг тэдыхэниие дуудаһан ухаанай тарниин галааршье

Шулмасай аймагые шатаажа амгалан болохо үлэмжэ бурхан,

Гэгээн сагаан эдир наһан һайтар түгэсэһэн залуу нүхэрэй

Зүрхэнһөө бүтэһэн бусадта илагдахагүй Эхэ,

Хүн ба хүн бэшэ болоһонһоо гараһан

Хамаг харша нүхэсэлые амарюулжа һайн суглааниие хосорлигүй соёрхожо,

Илангаяа саада догшон һанаа найруулһаар

Гурбан үүдые дараха ба харгис хараалые хүлихэ тэрэ мэтэ,

Шухала хүнөөлдэ шадагдахагүй тула харюулгын үйлэнүүдээр

Бидэниие хэзээдэ сахин соёрхо!


Гэжэ энээниие саадын түрэлхитэнэй догшон муу ухаанай тарни найруулһан хараалые дараха тэрэ мэтэ эрхим болоһон шухала хүнөөлэй бэлгэ тэмдэгые амарлюулхын хүсэл соёрхол шүхэр магтаал тэрэ мэтэ хойно аманай уншалга үйлдэхэ шалтагаан Шакьиин аяга тахимлиг Лобсан Галсан Жамса найруулба. Сарва мангалам!


Ивалгын Буддын шажанай Дамба Даржа Заяаевай нэрэмжэтэ “Даши Чойнхорлиин” Ехэ һургуулиин монгол бэшэгэй багша Лобсан Чойнзиин (Сотников И. В.). 17 жаранай модон тахяа жэлэй зунай эсэс харагшан хонин һарын 30-ай үдэртэ түбэдһөө монгол бэшэг ба кириллдэ оршуулба. Буян болтугай!


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>