ЭТИГЭЛ ЯБУУЛХА ЁҺОН ОРОШИБАЙ

Гэрэл зураг: Александр Князев

Би тэрэ эхэ болоһон огторгойн хизаартай сасуу хамаг амитан арбан зүгэй, гурбан сагай хамаг Түүншэлэн ерэһэнэй бэе, зарлиг, сэдьхэл, эрдэм, үйлэнүүдэй мүн шанар болоһон наян дүрбэн мянган номын согсонууд гарахын орон, хамаг хутагта хуварагуудай агуу эзэн, ашата изагууртай үндэһэн түгэс согто дээдэ Ламануудта этигэнэб! Бурханда этигэнэб! Номдо этигэнэб! Бурсан хуварагуудта этигэнэб! Идам мандалын Бурханай суглаан нүхэртэй хамтануудта этигэнэб! Согто этигэл дээдэ номые тэдхэгшэ сахюусан бэлгэ бэлигэй нюдэтэй түгэсэһэнүүдтэ этигэнэб! (Гурба дахин хэлэ).

Бурхан, ном ба суглаанай дээдэнүүдтэ, боди хүрэтэр би этигэнэб! Минии үгэлигэ тэрэ мэтэ үйлдэһэн эдэ буянаар, хамаг амитанай туһын тула Бурхан болохо болтугай! (Гурба дахин хэлэ).

Гурбан Эрдэнидэ би этигэнэб! Хамаг хилэнсые өөрэ өөрэ наманшалнаб! Амитанай буянда дахан баясанаб! Бурханай бодиие сэдьхэлээр баринаб! Бурхан, ном ба суглаанай дээдэдэ, боди хүрэтэр би этигэнэб! Өөр бусадай туһые һайтар бүтээхын тула, боди сэдьхэлые үүсхэн үйлдэнэб! Дээдэ боди сэдьхэлые үүсхэн үйлдэжэ, хамаг амитаниие би зошондо уринаб! Дээдэ боди ябадалые сэдьхэлдэ зохистой эдлэн үйлдэжэ, хамаг амитанай туһын тула, Бурхан болохо болтугай! (Гурба дахин хэлэ).

Хамаг амитан жаргалан ба жаргалангай шалтагаантай түгэсэхэ болтугай! Хамаг амитан зоболон ба зоболонгой шалтагаанһаа хагасаха болтугай! Хамаг амитан зоболон үгы жаргаланһаа хагасахагүй болтугай! Хамаг амитан ойро холо, уур, ташияал хоерһоо хагасаһан тэгшэдэ оршохо болтугай! (Гурба дахин хэлэ).

Алинаар шүтэн барилдаһанһаа болоһон түрэхэ үгы, түридхэ үгы, мүнхэ үгы, таһарха үгы, ошохо үгы, ерэхэ үгы, тусбури удхатай бэшэ, нэгэ удхатай бэшэ, туурбил шухала амарлиһан нирвааниие үзүүлһэн туулаһан Бурхан хэлэһэнэй дээдэ тэрээндэ мүргэнэб! Амарлингые эригшэ шравагууд бүхэниие мэдэхээр шухала амарлиһанда хүтэлэгшэ али мүн ба амитанда туһалан үйлдэгшэнүүд мүрые мэдэхээр юртэмсын туһые бүтээгшэ али, алинтай үнэхөөр түгэсэһэн шадагшанууд магад түгэлдэр элдэб зүйл энээниие номлоһон шраваг, бодисадын суглаантай хамта Бурханай эхэ тэрээндэ мүргэнэб! Һэжэгэй торые үнэхөөр арилгаад, гүн ба агуу ехэ бэеые түгэсэһэн Самантабхадрын гэрэлнүүд бүхэнһөө сасарһанда мүргэнэб!

Хосорлигүй хамаг амитанай этигэл болоод, шулмасай аймаг сэрэг хамтые тэстэшэгүй дарагша, бодонуудые хосорлигүй үнэхөөр айлдагша Илажа түгэс нүгшэһэн бурхан нүхэр хамта энэ орондо заларан соёрхо! Ямар мэтэ мэндэлһэн дарыгаа, тэнгэринүүдээр угаал үргэһэн мэтэ тэнгэриин арюун уһаар түүншэлэн Илажа түгэс нүгшэһэнэй бэедэ угаал үргэнэб! Газар дэлхэйе хүжэнүүдээр сүршөөд, сэсэг дэлгэжэ, Сүмбэр уула, дүрбэн тибые, наран, һараар шэмэһэн энээниие Бурханай орондо зорин үргэһөөр, хамаг амитан маша арюун орондо эдлэн ябаха болтугай! Ум сарва Татхагата идам гуру ратна мандала хамнирьяа даяами.

Ивалгын Буддын шажанай Дамба Даржа Заяевай нэрэмжэтэ “Даши Чойнхорлин” Ехэ һургуулиин монгол бэшэгэй багша Лобсан Чойнзин (Сотников И. В.) 17 жаранай модон хүхэ тахяа жэлын зунай эсэс харагшан хонин һарын 30 үдэртэ түбэдһөө монгол бэшэг ба кириллдэ оршуулба. Буян болтугай!


Гэрэл зураг: Александр Князев


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>