ДОЛООДУГААР БҮЛЭГ


789

Бөөһэн ба хюурһанһаа дээшэ

Буса амитанай амиие бү таһала.

Энэ наһандашье

Өөрын наһан ба буян барагдаха болохо.


790

Эдээр хэды шэнээн бага болбошье,

Эсэ үгэһэниие бү аба.

Энэ наһандаашье

Хүнэй һуудалһаа үхэһэнэй хүүд мэтэ гаргагдаха болохо.


791

Өөрын гэргэн мүн болбошье,

Хэмжээһээ үнгэртэр бү эдлэ.

Энэ наһандашнишье

Үбшэн ерэхэ ба буха, азарга мэтэ хүгшэрхэ болохо.


792

Буса хүниие хуурахаяа

Худал үгэ бү үгүүлэ.

Энэ наһандаашье үгүүлһэн үгэ бүгэдэдэ

Худал гэжэ һэжэг түрэхэ болохо.


793

Хүн бусадые һалгахаяа

Хоб үгэ бү хэлэ.

Энэ наһандашнишье нэгэ хэдэн хоног үнгэрхэ сагта

Элдэб хэрүүлдэ хүрлэгдэхэ.


794

Буса хүнүүдэй оньһондо хүрэдэг

Шэрүүн, үгэ бү үгүүлэ.

Энэ наһандаашье байлдаанда ороһон гү, али

Хоро эдиһэн мэтэ амар үгы болохо.


795

Хэзээшье хэрэг үгы шалиг үгэнүүдые

Бү үгүүлэ.

Энэ наһандаашье үйлэдбэри бүхэн ба

Шухала хэрэгүүдһээ алгасаха болохо.


796

Бусадай эд тиигээд зөөридэ шунажа,

Хомголзохын сэдьхэл бү үүсхэ.

Энэ наһандашнишье

Хүнүүд аймшагтай хулгайшан мэтэ һэримжэлхэ болохо.


797

Бусадай бэе тиигээд эд товарта

Хорлон һүнөөхын сэдьхэл бү үүсхэ.

Энэ наһандаашье амандаа хороной ууралтай

Шоно мэтэ болохо.


798

Үйлэ үриин жама ёһондо

Буруу үзэлэй сэдьхэл бү үүсхэ.

Энэ наһандаашье туурбиһан үйлын хизаар

Ёһошолон үлэ бүтэхэ.


799

Халуун, хүйтэн тамын зоболонгууд

Үгы байгаа бэшэ гү гэжэ бү һэжэглэ.

Энэ наһандашье гэм бүгэдэ

Хаанай засаг тэдыгээр гүйсэд үлэ хэһээгдэнэ.


800

Хүнэй бүхэли наһандаа ами таһалһанай үрые

Хонтош наһандаа амсаха би гэжэ һана.

Үхэхэ дээрээ олон амитанай

Ами таһалһанай үрэ яажа гүйсэд түлэхэб.


801

Хилэнсэ эдлэһэн заримуудай амгалан орошохо үзэгдэдэг тула

Хилэнсын үрэ үгы гэжэ бү һана.

Урдань хуряаһан буян баран үйлэдэгдэһэн,

Зулын унтарха дээрээ гэрэлтэй болодог мэтэ мүн.


802

Ном үйлэдэгшэ заримуудай зобохо үзэгдэдэгээр

Буянай үрэ үгы гэжэ бү сэдьхэ.

Хубсаһанда угаалай эмэй шэнгэһэн мэтэ,

Хилэнсын хирын арилха ёһон мүн.


803

Хэрбээ хойто юртэмсын

Үгы гээшэ һаа гэжэ бү һэжэглэгты.

Шунал ехэтэй тиигээд үһөөрхэлдэһэн заримуудай

Бог боложо бодохонь элитэ үзэгдэдэг.


804

Буса баһа хойто юртэмсэ

Үгы гэжэ бү һэжэглэгты.

Үхэхэ дээрэ гэрһээ газаа гарахые хүсэдэгшье,

Хойто юртэмсэдэ ошохын тэмдэг.


805

Энээгээршье урда хойто түрэлнүүд

Магад бии гэжэ дахинаа сэдьхэлдээ һанагты.

Няахашуулай хүүртэ тамга дараһаниинь

Тамгатай түрэһэн үзэгдэдэг.


806

Буса амитанда хорлоһоной үрые

Өөрөө амсахаб гэжэ һана.

Зориг дураараа алабашье,

Үрэ үгы байха болоо һаа, алагша тэрэнэй зол болохо аал.


807

Хүнүүдэй оюун тиигээд сог эрхэнь

Урда түрэлэй хойноһоо дагаха гэжэ һана.

Нэгэ эхэһээ түрэһэн аха дүүгэн оюун тиигээд

Амгалан зоболон ехэ багаараа элдэб үзэгдэдэг мүн.


808

Эдүгээгэй амгалан зоболонгуудынь

Урда түрэлэй үйлэдэ дулдыдаха гэжэ һана.

Гүрэһэн тэдыһээ зободогшье

Юунэй шалтагаанһаа гараһые һанагты.


809

Эдеэн ба эдэй олзо ашаг үзэбэшье,

Хилэнсэтэ үйлэ бү үйлэд.

Нэгэ хэдэн үдэрэй эдеэнэй хүлһэн шангай түлөө

Тамын галай түб дунда хэн нэгэн харайха аал.


810

Үйлэдэхын сагта сэдьхэлдэ зохнд болбошье,

Хилэнсэ, нүгэлэй үйлэ бү үйлэдэ.

Баясаһаар, энеэһээр байжа үйлэдэһэн үйлын үрые

Гэншэһээр ба бархирһаар байжа амсаха гэжэ номнодог.


811

Түр зуурын амгаланай тулада

Ашадын амгаланай амин һудалые бү таһалагты.

Гэмшэһээр үхэн егүүдэжэ,

Бархирһаар байжа галдуулха болохо.


812

Олон хүн хилэнсэ үйлэдэнэ гэжэ,

Шалтажа хилэнсэ бү үйлэдэ.

Бум хүн хилэнсэ үйлэдэбэшье,

Үрэдэнь тус тустаа тамада галдуулха.


813

Эртын хүнүүдэй журам гээд,

Хилэнсэ бү үйлэдэ.

Хилэнсые тамада галдуулха –

Тэрэшье баһа урдын журам мүн.


814

Үргэлжэ буянда хэшээжэ байна би гэжэ

Омогшожо хилэнсэ бү үйлэд.

Сог олбори ехэ болобошье, хаанай заршамтай нэгэнтэ

харшалаа һаа,

Хуулиин засаг магад бууха.


815

Хилэнсэнүүд багашье болог,

Энэ хадаа бага гэжэ бү баһамжала.

Бага болбошье, тэрэнь мүнгэнэй түрэсын нэмэри мэтэ

Үдэр бүри арьбажаха.


816

Гансахан энэ наһанай эдеэнэй тула

Хилэнсэтэ нүгэлтэй үйлэ бү үйлэд.

Хэды шэнээн үгытэй ядуу болобошье,

Үхэһэн хойнонь эдынь үлдэхэ үзэгдэдэг.


817

Хэрэг үгы бусадай эдеэнэй тула

Хилэнсэ нүгэлэй үйлэ бү үйлэд.

Тэрэнэй үрын зоболонгоор

Өөрөө үни удаан гансаараа нэрбэгдэхэ болохо.


818

Энэ хадаа олон хүнэй

Хамтын хилэнсэ гэжэ бү баһамжала.

Зуун ба мянгаараа хамтаржа нэгэхэн амитаниие алабашье,

Тус бүри хилэнсын үйлэ бодотые гүйсэд хуряаха.


819

Хүбүүн, бүлэнэр ба ураг саданай

Эдеэнэй туладашье хилэнсэ бү үйлэд.

Тэдэнэр булта хурмахан зуурада

Замда ушарһан аяншан, мүн бэлэй.


820

Нэгэндэ туһалхын тулада

Нэгыень хэзээшье бү ала.

Тэрэ хадаа ахые тэжээхын тулада

Дүүень нюдэлжэ алаһан мэтэ мүн.


821

Бүхэниие энхэрэн хайрлаха

Бурханиие тахихын туладашье амитаниие бү алагты.

Хүбүүень алаад, мяха шуһаарнь

Эсэгыень тахиһан мэтэ болохо.


822

Буян үйлэдэхэ гэлэй гэжэ

Тэрэнэй тулада мал бү алагты.

Аригуун буян үйлэдэхые үнэхөөр хүсөө һаа,

Хилэнсэтэй холисолдуулан үгы бүтээгээ һаа, һайн гээшэ.


823

Өөрынгөө малнуудые алажа эдихэдээ

Хилэнсэ үгы гэжэ бү сэдьхэгты.

Түшэмэд өөрынгөө эрхэдэ байһан

Албатануудые алагшадшье хилэнсэ үгы болохо.


824

Малнуудые хүнэй эдихын түлөө

Бурхан үйлэдэһэн гэжэ бү сэдьхэ.

Хүниие эдигшэ мангасай эдеэнэй тула

Бурхан хүниие бүтээһэн болохо.


825

Тэрэшэлэн энээхэн амитан бүгэдые

Бурхан бүтээһэн гэжэ бү сэдьхэ.

Амитанай түрэхэ, үхэхые бурхан үйлэдэдэг гээшэ һаа,

Мал таргалуулан тэжээдэг иргашан мэтэ болохо.


826

Би хадаа санаар тангариг эсэ абаһанби гэжэ

Алаха тэрэгүүтэндэ баатарлиг зүрхэ бү үүсхэ.

Хилэнсэ, нүгэл гээшэнь

Санаартанай тусхайта ёһон бэшэ гээшэ.


827

Өөрөө үйлэдэхые сээрлэхын баша гаргажа,

Бусадта алуулхые бү захира.

Бусадта даалгажа алуулхын сагта

Тэрэшни юунэй тула алагша бэшэ гээшэ.


828

Урдын хорлоһоной харюу абахын тула

Бусадта хэзээшье бү хорлохо.

Зуу дахин хорлоһоной харюу харюулһан болбошье,

Өөрөө шэнэ хилэнсэ хуряаха.


829

Амиды амитанние хүлөөрөө гэшхэхэ ба

Сохихо тэрэгүүтэнииешье сээрлэжэ яба.

Алаһан бүгэдын аминай харюуешье

Өөрын амяар түлэхэ бэзэ, эдээр бэшэ.


830

Уула ба шугы тэдэндэ мэдэһээр байжа,

Гал бү таби.

Хэды шэнээн амитан галдуулһанай тоогоор

Өөрөө галдуулха.


831

Амитантайнь суг уһа ба модо тэдэниие

Залихайгаар бусалгаха ба галдахые бү үйлэдэ,

Тэрээндэшье амитан хэды үхэһэнэй тоогоор

Өөрөө үни удаан галдуулхаш.


832

Бөөһэтэй хубсаһашье хүйтэн жабарта хаяха ба

Угааха тэдые бү үйлэд.

Бэеыеш зуун хэһэгтэ хахалдаг

Хүйтэн тамада түрэхэ гэжэ номнонхой.


833

Хоротой амитад гэжэ шоно ба могой

Тэдэниие бү ала.

Хүн ба нохойшье бусадые хорлодог тула

Тэдэ бүгэдые алаха болоно аал.


834

Эли бэшэ далдаһаа

Арга мэхээр бусадые хорлолгодо бү оролдо.

Буян, хилэнсэ өөрөө үлэ дүүрэхэ,

Нюдэтэй ба шэхэтэй мэтэ мүн бэлэй.


835

Тобшолходо, өөрөө үлэ дурладаг

Тэрэ үйлэдөө бусадые бү ушаруула.

Хэрбээ өөрөө тэрээнтэй ушараа һаа,

Ямар мэтэ болохо гээшэб гэжэ һанаха хэрэгтэй.


836

Бусад хилэнсэтэ үйлэдэ тухирагшье,

Тэрээндэнь нохой мэтэ оролсон бү үйлэдэ.

Энэ амтатай гэжэ үгүүлэмсээр

Бусалһан шэрэм хэн нэгэн ууха аал.


837

Хүсэ ехэтэн хилэнсэтэ үйлэдэ захирагшье,

Харбаһан һомон мэтэ бү орогты.

Хүнэй зэмэлхэһээ айжа,

Тамын галта нүхэндэ хэн орохоб.


838

Хилэнсэ ба нүгэл гарахын

Шэнэ журамшье гарган бү үйлэд.

Тэрээндэ орогшодой хэзээ мултарха хүрэтэр

Өөрөө мултарха сүлөө саг үгы гээшэ.


839

Энэ хадаа хилэнсэтэй болохо гэжэ мэдээ һаа,

Али тэрэ үйлые бү үйлэд.

Найруулһан хорон мүн гэжэ мэдэһээр байтараа

Тэрэниие эдихэ болоо һаа, тэрэ хүн бэшэ гээшэ.


840

Мэдэһээр байжа үйлэдэһэн хилэнсэнүүд

Маша арилхагүй, хүндэ бэрхэ гэжэ һанагты.

Мэдэһээр үйлэдэһэн гэм хадаа

Хаанайшье зарлиг заршамдашье хүндэ мүн.


841

Олон хүнэй хамтын эд хулгайлһаншье

Маша арилхагүй, бэрхэ хүндэ гэжэ һанагты.

Зуун хүнэй эд хулгайлаа һаа, зуун үри,

Мянганай эд хулгайлаа һаа, мянган үри гараха.


842

Бусадай хилэнсэ үйлэдэхэ сагта

Ангуушанай хүбүүн мэтэ баясан бү үйлэд.

Нэгэ үмхэ эдеэшье үлэ олохо байгаад,

Тэды шэнээн ехэ хилэнсэ хуряажа юу хэхэб.


843

Өөрынгөө муу сэдьхэлнүүдтэшье

Мүнөө юу һанажа байнаб гэжэ харуул үйлэд.

Мэдэнэ үгыб гэжэ хэлэхэ ба үлэ дуу гараха мэтээр

Алахые ба хулгайлхые үйлэдэхэшье бии.


844

Үлэ хүсэхэ зоболонгой ерэхэ сагта

Бусадай уршаг гэжэ бү сэдьхэ.

Дайсанай дэлэдэһэншье тамын һахюулшан мэтэ,

Өөрөө хилэнсэш болбосороо гээшэ.


845

Үлэ хүсэдэг зоболон алин гарабашье,

Тэрэниие өөрым үйлэ гэжэ бисалга.

Бусад гүжэрдэжэ, хуулиин засагта оруулбашье,

Гэм үгыб гэжэ гуниглаха хэрэг үгы.


846

Хилэнсэтэ эдеэн ба эд эдлэхын сагта

Жаргалантайб гэжэ бү һана.

Тэрэ хадаа хахуулиин мяха эдигшэ

Загаһанай баясхалан мэтэ.


847

Хизагаар үгы галабта шануулха хилэнсые

Үдэр, һүни бүхэндэ наманшала.

Энээнһээ үлэмжэ үйлэдбэришье үгы,

Энээнһээ үлэмжэ һанахашье хэрэг үгы.


848

Галабта галдуулха хилэнсэ бии байтарнь

Имагта эдихэ унтахаар саг бү үнгэргэ.

Тэрэ хүн эдеэшье һаань, зоболон мүн,

Зуун жэлдэ амидарбашье, богони наһатай мүн.


849

Хилэнсэнүүд дотор орошоһоноо

Хурса хоро эдиһэн гэжэ мүн һана,

Хоро эдимсээрээ дуу дуулажа һууха сүлөө заб

Хэндэ байха бэлэй.


850

Эмээр доторой үбшэниие гаргадаг мэтэ,

Хилэнсэнүүдые хосорли үгы арилгахаа хэшээ.

Хилэнсын гэмһээ мултараа һаа,

Үхэхэ ба амиды байха алиндашье жаргалантай мүн.


851

Һэрэмжэ үгын эрхээр хилэнсэ үйлэдэбэшье,

Гэмшэн боохо сэдьхэлээр наманшала.

Наманшалаад юрэндэгтэ шүтөө һаа,

Үлэ арилдаг хилэнсэ алишье байхагүй.


852

Наманшалаад арилгажа шадаха би гэжэ

Баһамжалжа хилэнсэ бү үйлэд.

Мэдэһээр баһамжалан үйлэдэһэн хилэнсэ гээшэ

Хэзээшье арилхадаа маша бэрхэ мүн.


853

Хилэнсын аюулһаа абарагдахын тулада

Гурбан эрдэнидэ саг бүхэндэ этигэл ябуула.

Тэрээгээр хилэнсэ арилха болохо гү, али

Эсэ арилбашье, нимгэдэхэ болохо.


854

Бэе, зарлиг, сэдьхэлэй шүтөөн бүтээхэ ба,

Гун сударай аймагуудые унша.

Тэрэшье хилэнсын түлишье

Үнэһэн болотор галдаха галай дүлэн мүн.


855

Өөрөө судар уншахые үлэ мэдэхэ байгаа һаа,

Бусадта хүлһөөршье уншуула.

Үйлэдэһэн ба бусадта үйлэдүүлһэнэй үрэ адли тула,

Үйлын үри хэзээшье хуурмаг үгын ёһон мүн.


856

Хилэнсэ, тодхор арилгахын хатуужалда

Үдэр, һүни бүхэндэ хатуужал үйлэдэ.

Тонилхонь бэрхэ муу заяанай гинданһаа

Дутаахын арга хадаа имагта энэ мүн.


857

Хилэнсэтэ сэдьхэл түрэхын сагта

Дарын олзо ба аласай тиин болбосорол – алинайнь

ехые һанагты.

Олзо, гарзые бодон үгы, үйлэдбэринүүдтэ

Һанамжа үгы орохо хадаа яажа зохихо.


858

Хилэнсэтэ сэдьхэл хатуу хүсэтэй түрөө һаань,

Тэрэ олон тиин болбосоролые сэдьхэлдээ һана.

Галаб соо галдуулхын ёһо һанаа һаа,

Агшан зуурын амгаланһаа сэдьхэл буруутаха болохо.


859

Гэртэньшье шраманын дүрбэн ном

Анхаран аба.

Дүрбэн ном һайсар эдлээшье һаа,

Тэрэшье хилэнсын уһанай хаалта мүн.


860

Хилэнсэ наманшалһан дарыда ханангүй

Буян суглуулхаа үргэлжэ хэшээ.

Һабын хирэ арилгажа,

Тэрэнэй дотор шэмэ шудхаһан мэтэ мүн.


«Хоёр ёһоной абаха, орхихые үгүүлэгшэ Бэлигэй толиһоо» хилэнсэ тэбшэн үйлэдэхын долоодугаар бүлэг бэлэй.


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>