Манай ээрын урда 623/564 – 544/483 онуудаар, тэрэ үеын Энэдхэгтэ ажаһууһан Сиддхартха Гаутама тайжые Будда гээд нэрлэдэг байһан юм.

Энэл Будда гэжэ нэрээрээ дэлхэйн шажануудай горитойхон нэгые байгуулагша боложо, түүхэдэ мүнхэрһэн байна.

ЗҮГНЭҺЭН ЗҮҮДЭН

Нэгэтэ хаанай хатан Майя Гаутама хэлэшэгүй һайхан, томо гэгшын Сагаан зааниие зүүдэндээ үзэжэ, гайхаба, гэлыбэ.

Зүүдэ тайлбарилдаг хүнүүдтэ үзүүлхэдэнь, иигэжэ айладхабад: һаяын сагта энэ хатан юрэ бусын хүбүүтэй болохонь. Тэрэнь ехэ үнэниие нээхэһээ гадна, буянта һайхан олон хэрэгүүдые үйлэдэхэ юм.Зүгөөр үнэнэй зам гээшые олохынгоо урда өөрөө ехээр зобохо.

Тиимэ хүбүүтэй болохо тухай абарал дуулахадаа, тэрэнэй ерээдүй эсэгэнь, Шакья гэжэ угсаатанай хаан ехээр баярлаһан гэхэ.

<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>