ОРШОЛОН ДЭЛХЭЙДЭ МҮНДЭЛЭЛГЭ

Тиигээд тэрэ абаралынь хүсэлдэбэ ха: Майя хатан эсэгынгээ сэсэрлиг соо сэнгэн амаржа ябатараа, нангин зандан модоной гэшүүһэндэ гараараа хүрэһэнэйнгөө удаа хүбүү гаргажа, тэрэнээ Сиддхартха Гаутама гэжэ нэрлэбэ. Тэрэнэй эжынгээ хээлиһээ мүндэлхэдэ, зониие гайхуулһан элдэб олон бэлгэ тэмдэгүүд үзэгдэһэн байгаа. Тэдэнь юрын бэшэ, харин дээдын табисууртай хүбүүнэй түрэһые гэршэлээ бшуу. Жэшээнь, тэрээнһээ гэрэл туяаржа, толгой дээрэнь хүрэг бадаржа байгаа һэн.

Һая мүндэлһэн хүбүүн хэлэһэн ха: «Би дээдэ тэнгэридэшье, энэ газар дэлхэйдэшье гансаараа үнэн сэхэ хүн гээшэб».

Сиддхартха Гаутамын түрэһэн хотонь мүнөө Руммидей гэжэ нэрэтэй.

<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>