ГОЁ ҺАЙХАН БАЙДАЛАА ОРХИЖО ОШОЛГО

Сиддхартхын хаан эсэгэнь абаралшадай хэлэһэнэй ёһоор хүбүүмни ехээр зобохо ёһотой гэжэ мартаагүй. Тиин тэрэнээ гасалан зоболонгһоо зайсуулхын тулада үндэр гэгшын хашаатай саад соо умбаһан үзэсхэлэн гоё ордондо байлгадаг һэн. Үнгэрхэдөө Сиддхартха хүбүүхэнэй байдаг ордондо хатан Майяшье орожо шадахагүй байгаа.

Гэбэшье Сиддхарта энэ элбэг баян, элдин сэнгүү байдал соо сэдьхэлээ ханан һуужа шадаагүй. Нэгэтэ ордонһоо гараад, гудамжаар ябаһан Сиддхартада юрын лэ гурбан уулзалга бүхы байдалыень хубилгаһан байха юм.

Эдэнь ямар уулзалганууд байгааб гэхэдэ: эдэгэхээр бэшэ үбшэнтэй хүн; үтэлжэ, үндэр наһатай болоһон хүн; хүдөө гаргагдажа ябаһан үхэһэн хүн; тиихэдэ лама хүнөөр уулзалганууд. Яахадаа иимэ байха ёһотой юм? Эдэ бүгэдын эхин, үндэһэн хаана гээшэб?

Эдэ асуудалнуудта тайлбари, харюу бэдэржэ, Сиддхарта 29 наһатайдаа нэгэ зарасаяа дахуулан, ордонһоо нюусаар гаража, тэрьедэн ошоһон гэдэг. Тиихэдээ газар дэлхэйе үзэн мэдэжэ, хүнэй юу хэхэеэ түрэдэгыень ойлгохо гэһэн байгаа.


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>