ЗУЛТА БАСАГАНАЙ ҮРГЭЛ

Зургаан жэл соо Сиддхартха Гаутама бэеэ тон шангаар барижа, үлэн хооһоор шахуу һууһан байна. Тиихэдэнь тамир тэнхээнь барагдажа, сэдьхэлдэнь нүлөөлэн, һүр һүлдэнь һуларһан юм. Нэгэтэ Зулта гэжэ нэрэтэй басаганай табагтай барайгар барихадань, абаба. Юундэб гэхэдэ, ходо масаглажа, хооһоор байбал, үнэниие мэдэдэг болохомни бэрхэтэй гэжэ ойлгоо бшуу. Тэрэ табагтай сагаан барайгар Сиддхартхада «Алтан тэнсүүри» гэһэн жама ёһо нээхэдэнь туһалһан юм. Тиимэһээ буддын шажантан барайгарые нангин «Сагаан эдеэн» гэжэ тоолодог.

Саашадаа Сиддхартха бэеэ тамалжа үнэниие олохо гэдэг буруу зам гэжэ, тэрээнһээ арсаһан юм. Энээнэйнь түлөө тэрэниие табан шабинарынь хаяад ошоһон байна.

<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>