БУРХАНАЙ ХУТАГ ОЛОЛГО

Сиддхартха Гаутама Бодх-Гайя гэжэ газарта гансааран үлөөд, гүнзэгы бодол бисалган һууба ха. Нангин модон дээрэнь аятай зохид һүүдэр болон һаглайна. Тиигэжэ хан тайжа Сиддхартха нэгэшье бодожо хүдэлэнгүй, эдеэ хоол барингүй, зургаан үдэр, зургаан һүни үнгэргэһэн байна.Тэрэнэй ухаанай харасада элдэбын шолмосууд бии болодог, һаалта хэхэ гэжэ оролдодог бэлэй. Харин Сиддхартха хамаг бүхы ухаан бодолоо нэгэ юумэндэ шэглүүлжэ шадаһанайнгаа ашаар тэдэниие илаһан юм. Тиигээд зургаадахи һүниин эсэстэ үүрэй солбоной зүүн зүгтэ бии болоходонь, Сиддхартха Гаутамын ухаан айхабтар һаруул һонор болоод, одоол үнэн гээшэ юун бэ, тэрээндэ абаашаха зам ямар бэ гэжэ ойлгоо.

Тиихэһээ хойшо тэрэ хадаа Будда гэхэ гү, али Бурханай хутаг ологшо гэжэ алдаршаһан юм.


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>