ТҮРҮҮШЫН НОМНОЛ

Үнэниие, тэрээндэ абаашаха замые ойлгон мэдэһэн Будда Бенарес хото ошожо, урдынгаа табан шабинарые тэндэ олобо. Тиигээд Будда тэдээндээ хандан, шэнэ һургаалай түрүүшын номнол хэбэ. Тиихэдээ ажамидаралай ушар удха тухай, Һайн ба Муугай, Гэрэл ба Харанхын, Эрдэм мэдэсын ба Мунхагай тэнсүүри тухай номноһон юм.

Энэ хадаа «Алтан тэнсүүри» гэһэн жама ёһоной хүрдын түрүүшын эрьелгэ байгаа.

Будда өөрынгөө һургаалые дүшэн табан жэл соо хүн зондо номноо. Тиин тэрэнииень шагнаһан, юрэ Бурхан багшатай золгоһон хүн бүхэнэй сэдьхэл жэгтэй уужам боложо, уушхардаг бэлэй. Тэрэ сагһаа хойшо хоёр хахад мянган жэл соо дэлхэй дээрэ Будда бурханай номнол даган баримталагшадай тоо үсөөрдэггүй юм.


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>