НИРВААН БОЛОЛГО

«Бүхы юумэн үнгэрдэг, ошодог» гэжэ Будда «Тогтууригүй тухай» гэһэн һургаал соогоо зааһан. Сагайнгаа ерэхэдэ, өөрөөшье нүгөө түби мордоһон байха юм. Үшөө мэндэ байхадаа: «Би өөрыгөө абарха зорилго табидаггүйб, тиигэжэ сэдьхэдэгшьегүйб», – гэжэ хэлэдэг һэн.

80 наһатайдаа аялхадаа захиһан ха: «Бүхы дэлхэйн абарагдажа, газар дээрэ хорото муу юумэн болон мунхагай һүнэхэдэнь лэ, бишье абарагдахаб», – гэһэн юм. Тагаалал болоходонь, уй хай болоһон олон тоото шабинар ба һургаалыень дагагшадынь тойрожо байһан юм.

<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>