ТҮГЭСХЭЛЭЙ ҮГЭ

Хүн гээшэ газар дэлхэйдэ хэдэ дахин эрьежэ түрэдэг юм гээд шажанай һургаалнууд соо байдаг. Хэдэ эрьеһэн түрэлэйнгөө нэгэнэй эсэстэ Нирваанда ошожо түрөөл һаа, дахин энэ дэлхэйдэ бусажа түрэдэггүй, тэндээ байраар үлэдэг юм ха. Эндэһээнь сэхэ Нирваанда орохын түлөө һүүлшынхиеэ дэлхэйдэ түрэхэдөө, Будда Түшэтэ тэнгэриһээ эндэ мүндэлһэн юм байха. Тэрэ Түшэтэ тэнгэри гээшэнь одоол жаргалай орон юм гээд хэлэгдэнэ. Тэндэ энэ мүнөө байгаа һургаал зонхилһон Будда Шакьямунитай суг ерээдүйн будда болохо Майдаришье байлсаһан, сагайнгаа ерэхые хүлеэжэ, мүнөөшье тэндээ байдаг юм ха.

<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>