БУЯН НҮГЭЛ ХОЁРОЙ ИЛГАА

Бүмбэрсэг дэлхэй дээрэ элдэб яһатан бүхэнэй шүтэн мүргэдэг бурхан шажангууд ондоо ха юм. Тиибэшье нүгэл ба буян бии юм гэжэ бүхы шажанай номнолдо тоолодог, буян нүгэл хоёрые онсолон илгадаг юм.

Манай шүтэдэг Буддын шажан мүнөө үеын шажангууд сооһоо тон эртэ мүндэлһэн юм. Энэ шажан 2500 холо гаран жэлэй саана гайхамшагта замбуулин түбиин урда зүгтэ оршодог үльгэртэ һайхан Энэдхэг орондо бии болоһон түүхэтэй. Буддын шажанай ёһоор, һургаалаар бүхы амиды амитад зургаан бүлэг боложо хубаардаг. Ямар амитад юм гэхэдэ:

1. Бурхадууд – хүнһөө һайн ажабайдалтай дээдэ шатын үндэр түрэлтэд.

2. Асари тэнгэриин асуурнууд – дээвэнүүд ба хүнүүдэй хоорондохи түрэлтэд.

3. Дэлхэй дээрэ түрэһэн хүн түрэлтэн.

4. Адагуусан түрэлтэд.

5. Нүгэл хэһэнэйнгээ түлөө тамада унагшад.

6. Урда түрэлдөө хомхой хобдог, худалша, хулгайша, хобууша, буруу буса муу зантай байһандаа дааша дабашагүй нүгэл хэжэ, бэрид боложо түрэгшэд.


Буддын шажанда һүзэглэн шүтэдэг хүн түрэлтэн буян хэхэ гээ һаа, зургаан зүйлэй эхэ бологсон амитад үбшэ зоболонһоо тонилжо, нүгэл хилэнсэгһээ зайлажа, дээшээ түрэжэ байха болтогой гэжэ зальбарха ёһотой. Минии үри үхибүүд, бил өөрөө һайн ябаһууб гэжэ һанажа болохогүй. Бүхы дэлхэйн амитад бултадаа һайн ябаха болтогой гэжэ мүргэхэ.

Буддын шажанда һүзэглэн шүтэдэг хүн түрэлтэн бултадаа Бурхан багшын шабинар байха ёһотой. Бүхы амитад бултадаа һайн һайхан байг гэжэ Бурхан багша бусадай түлөө оролдодог байгаа. Тиимэһээ Бурхан багшын һургаалые хүсэдөөр дүүргэжэ, алдангүй нарин сахижа ябаха хэрэгтэй.

Б. Баиновай, "Информ-Полис" һониной гэрэл зурагууд<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>