БУЯН ХЭХЭ ТУХАЙ

 • Сүмэ субарга бүтээхэдэ туһалбал гү, али бүтээлсэбэл – ехэ буян.

 • Бурхан буянгай зүг тээшэ шэглэн зорижо ябабал – буян.

 • Дайнда гэмэлтэһэн гү, али үбшэн үлбэр хүнүүдтэ туһалбал – буян.

 • Унаһан модо, шулуу абан хаяжа, харгы сэбэрлэбэл – буян.

 • Аба, эжын аша туһые хүсэд харюулжа шадабал – ехэ буян.

 • Арад зоноо амаршалха, хүндэлхэ – буян.

 • Дэлхэйн зондо амгаланиие хүсэжэ ябабал – буян.

 • Арьяа-Баала бурханай зүрхэн тарни уншажа ябабал – ехэ буян.

  Тарни: Ум маани бад май хум

  Тайлбаринь:

  УМ – тэнгэриин эгүүсхэхын зоболонһоо тонилхын тула.

  МАА – хүнэй үхэхэ, түрэхын зоболонһоо тонилхын тула.

  НИ – асариин хэрүүл тэмсэлэй зоболонһоо арилхын тула.

  БАД – адагуусанай зоболон гаталхын тула.

  МАЙ – бэридэй зоболон гаталхын тула.

  ХУМ – тамын амитанай зоболон гаталхын тула.

  Доншуур – 100 миллион маани уншажа, бурханай боди хутаг олохын түлөө хүн буян хэхэ ёһотой. Үдэртөө хэһэн нүгэлөө тэрэ үдэр соогоол арилгажа байха хэрэгтэй;


  Мааниһаа ехэ буян үгы,
  Манжаһаа ехэ хоол үгы,
  Этигэлһээ ехэ ном үгы,
  Эдеэнһээ ехэ хоол үгы.
  Мааниин зургаан үзэгые
  Мартан үгы уншая.
  Маша халуун тамые
  Мааниин ашаар гаталая!

  Эртэ урда сагһаа хойшо манай буряад зоной домог болгон хэлсэдэг сэсэн үгэнүүд хаанашье, хэзээшье орхигдоогүй, зүбөөр тудаһан лэ байдаг ха юм. Хүн түрэлтэн арбан сагаан буянгаа арьбадхаха гэбэл, һайн һанаатай, һайхан гүн сагаан сэдьхэлтэй ябаха зэргэтэй.

  "Информ-Полис" һониной гэрэл зурагууд  << гэдэргээ гаршагсаашаа >>