АРБАН САГААН БУЯН

Санжай-Цыбик Цыбиковэй бүтээһэн бурхан. 1878 он.

  • Алтан дэлхэйн амитанай ами абаржа ябаа һаа – буян.
  • Ядаһан, тулиһан, үбшэн үлбэр хүнүүдтэ туһалжа үгэли (юумэ) үгэжэ ябаа һаа – буян.
  • Буруу хурисал юумэ хэнгүй, һальхайрангүй, арюун сэбэрээр ябабал – буян.
  • Зоной дунда худал хуурмаг үгэ хэлэнгүй ябабал – буян.
  • Хоёр хүнэй хоорондо хоб хэлэнгүй ябабал – буян.
  • Зальхай үгые тэбшээд, номой үгөөр үгүүлжэ ябабал – буян.
  • Хорото сэдьхэлээ орхижо, хүндэ туһалха сэдьхэлтэй ябабал – буян.
  • Хомхой хобдог сэдьхэлээ орхижо хүртэһэн хубияа хараад ябабал – буян.
  • Буруу буса үзэлтэй болонгүй, Буддын шажанай зарлиг һургаалаар ябабал – буян.

Бурханай урда буян хэжэ, Бурхан багшын һургаалые этигэн дүүргэжэ, арбан сагаан буян хэшээжэ, һайн һанаатай, һайхан сэдьхэлтэй ябаһан хүн наһан соогоо жаргалтай, юумэн урагшатай, хойтын түрэлдэ гурбан муу заяандаа унангүй, бурханай боди хутаг боложо түрэхэнь дамжаггүй. Бурхан шажанда һүзэгөө алдаһан, Бурхан багшын һургаал этигэн ядаһан, хомхой хобдог, худалша, хулгайша, хобууша, муу һанаатай, мушхуу сэдьхэлтэй ябаһан хүн арбан хара нүгэлэй харгыда орожо, арад зондоо хүндэгүй боложо, хойтын түрэлдэ гурбан муу заяанда унаха жэшээтэй болоно.

С. Конечныхын, "Информ-Полис" һониной гэрэл зурагууд<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>