ДИВААЖАНАЙ БА ТАМЫН ОРОН

Сухавади орон. XIX зуун жэл

Баруун Сухавади. XIX зуун жэл

Буддын шажанай ёһоор Диваажанай орон ба тамын орон гэжэ бии юм. Буян ехэ хэһэн буянтай хүн Диваажанай орондо, дээдын түрэлдэ түрэжэ болоно. Нүгэл ехэ хэһэн хүн гурбан муу заяанда унаха юм гэдэг. Гурбан муу заяан юун гээшэб гэбэл: адагуусан боложо түрэлгэ, тамада уналга, бэрид боложо түрэлгэ.

Арбан найман тама бии юм гэдэг: найман халуун, найман хүйтэн. Ошор тама ба бэрид боложо түрэлгые мүнхэ тама гэдэг. Энэ тамада унаһан хүндэ галаб эрьетэр ондоо ямаршье түрэл гэжэ байхагүй. Халуун ба хүйтэн тамада унагшад халажа, хүлдэжэ, зобожо, хэһэн нүгэлөө арилгаад, ондоо түрэл һэлгэн түрэжэ болоно.

Буян нүгэл хоёрой илгаае һайнаар ойлгожо абаха гээшэ Буддын шажанда һүзэгтэй Бурхан багшын шабинарай энэ наһанай хэрэг болоно. Мүнөө үе сагай Бурхан багшын шабинарай арбан сагаан буян алдангүй арьбадхажа, арбан хара нүгэлэй харгыда оронгүй, бэеэ арюудхан сэбэрлэжэ ябахань болтогой!

Молон тойн тамын оронһоо эхэеэ абаржа
бурхан болгоһон тухай туужаһаа зурагууд
<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>