ЗАНДАН-ЖУУ

Бишу-Гармын бэлигээр

Бэелхэдэжэ мүндэлһэн,

Уддаянын зарлигаар

Замбу тибдэ морилһон,

Холын холоһоо домогтой

Хоморой шухаг Зандан-Жуу


Шэгэмүниин дүрыен

Шэнгээхэдэжэ харуулаа.

Хайраар дүүрэн шарайень

Хамаг зондоо танюулаа.

Гальбарваасын санзайтай

Гайхамшагта Зандан-Жуу.


Гомбын Найданай сэсэндэ

Нюуса замаар ходорбол,

Хасаг сэрэгэй түргэндэ

Хатуу хилэ гаталбал.

Цанид-хамбын бэшэгтэй

Сохом сэнтэй Зандан-Жуу.


Эрдэни-соржын эдэбхеэр

Эгэтын дасан заларанхай,

Сэбдэг хойто хизаараар

Этигэл түхээн жэгнэнхэй.

Нигүүлэсхын аршаантай

Нангин шүтээн Зандан-Жуу.


Сэбэр арюун хоймортоо

Сэдьхэл заһан оршонол.

Тэбхэр сайхан ордондоо

Тодхор саран зогсонол.

Жабтын хүсэтэ адистай

Жабхаланта Зандан-Жуу.


Оройн шэмэг эрдэни,

Отол шамдаа зальбарһуу.

Оршолон аца гэтэлгэ,

Олдохоёош бэрхэ Зандан-Жуу!


Цырен-Ханда ДАРИБАЗАРОВА

Эгэтын дасан, 2009 он. Гэрэл зураг: Галсан Гармаев


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>