БУРЯАД-МОНГОЛОЙ ДАСАНГУУД

 


Мөөрөөшын Балдан-Брэйбүн дасан