ЗУЛА ШЭНЖЭЛХЭДЭ

• Зула сэсэглэн бадаржа, удаан нособол, эзэн баясхалантай байха болоно. Үүрэй сайтар иигэбэл, табан үдэр баясхалантай.

• Сэсэгэйнь газаашаа шэглэбэл, ехэ хүнһөө бэшэг абаха.

• Долоон хоног иигэбэл, ноён хүн зэргэ тушаал нэмэдэг, юрын хүн хэшэг буян нэмэгдэдэг.

• Дүлэнэйнь хоёр хэсэг һалаалжа бадарбал, ехэ найр болохо.

• Сэсэгэйнь эршэлэн унтарбал, гэрэй эзэн холо газар ябаха.

• Сэсэгэйнь үндэр ехэ, дүүрэн байбал, үглөөдэр айлшад ерэхэ.

• Ташаганаса шэмээ гаргажа, гэрэл гэнтэ бадарбал, холоһоо һураг ерэхэ.


“Толон” һонин, 2010 оной августын 27


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>