ХАДАГ ТУХАЙ

Хадаг архи хоёрые хадагалжа шадаһан хүндэ эд, мүнгэн тогтодог.

Монголнууд эртэ урдын сагһаа эхилжэ, табан үнгын хадагаар гэр бүлынгөө байдалда буян хэшэг буулгажа, гай гарзагүй, үнэр баян байдал тогтоожо болохо гэжэ этигэдэг.

1. Сэнхир хадаг – мүнхэ тэнгэриин үнгэтэй тула амгалан байдал оршуулдаг.

2. Улаан хадаг – гал гуламтые бадараан, һэргээдэг.

3. Сагаан хадаг — эхын һүнэй үнгэтэй һэн тула сэдьхэл, бодол арюудхадаг.

4. Шара хадаг — муу юумые зайлуулжа, бурхан шажанай һургаалнуудые һэргээдэг.

5. Ногоон хадаг — арьбан дэлгэр байдал үршөөдэг гэһэн удхатай.


“Толон” һонин, 2010 оной августын 27


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>