ҮДЭРЭЙ ҺАЙНИИЕ МЭДЭЕ

Хүхэ хулгана үдэр ном уншажа, буян үйлэдэн, үгэлигэ үгэбэл, тэрэ хүнэй буян хэшэг нэмэжэ, эсэгэ, эхэ, аша үри бүхэндэнь энхэ амгалан болохо.

Хүхэгшэн үхэр, улаан бар үдэрнүүдтэ буян үйлэдэжэ, үгэлигэ үгэбэл, ехэ һайн нэгэ ном уншабал, хамаг ном уншаһантай адли хии морин дэлгэржэ, эд зөөри элбэг болохо.

Сагаан морин үдэр малай буян хэшэг сугларха. Алибаа юумэнэй бүтэхэ һайн үдэр.

Хүхэ бишэн, хүхэгшэн тахяа, улаан нохой үдэрнүүдтэ бурханай ном соо элдэб һайн үйлэ сугларха. Аша үрэнь дэлгэржэ, ами наһанда үлзытэй Дүрбэн Лусын хаанай үйлэ бүтээхэ.

Сагаагшан үхэр үдэр галай эзэнэй, бүхы хүнэй һайн, муу үйлэ хэрэгые тэгшэлхэ өөдэргэн үлзытэй үдэр.

Хара луу үдэр Ананда бурхан амитанда туһалха. Хүбүүгүй хүн хүбүүтэй болохо. Эд, мал олошорхо, таряа будаа ехэ ургаха үлзытэй.

Хара бишэн, хүхэгшэн хонин, улаан бишэн, улаагшан тахяа, шара нохой, шарагшан гахай, сагаан хулгана үдэрнүүдтэ Манзаширэ бурхан хамаг амитанда туһалдаг. Мүн һанаһан, зориһон юумэн хуу һайн бүтэхэ, үлзы түгэс байдаг.

Хара бар, харагшан туулай удэрнүүдтэ мянган гарта хубилгаан морилон залардаг. Һайн үйлэ ябадалай дэлгэрхэ үдэр юм. Энэ үдэр танайда үхин, хүбүүн түрэбэл, эрдэм түгэс хүн болохо. Хүн наһа барабал, арюун газарта түрэхэ жаматай.

Шара бишэн, шарагшан тахяа үдэрнүүдтэ бурхан замби түбиин амитанда буян нэмэжэ, хэшэг хайрладаг. Баһа эдэ үдэрнүүдтэ ном уншабал, түмэн ном уншаһан мэтэ һайн үйлэ болохо. Эрэ, эмэ малай эдеэ шэмэ нэмэхэ үлзытэй.

Сагаан нохой, сагаагшан гахай үдэрнүүдтэ бурхан тэнгэришүүл амитаниие тэдхэдэг. Эдэ үдэрнүүдтэ тоо томшогүй һайн үйлэ хэрэг, ябадал сугларан дэлгэрхэ хубитай бэлэй.

Сагаан бишэн, сагаагшан тахяа үдэрнүүдтэ Шэгэмүүни бурханай ном номноһон үлзытэй үдэрнүүд гээшэ.


“Толон” һонин,
2010 оной августын 27


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>