ДАСАНАЙ ДЭРГЭДЭ ЯБАХА ЁҺО

Дасанай дэргэдэ, дасан соошье ябахадаа, хододоо нара зүб гороолон ябаха ёһотой. Дасанай хашаа соо ороод, сэхэ дасан руу шэглэжэ болохогүй. Мааниин хүрдэнүүдые эрьюулэн нэгэ, али гурба дахин гороо хэхэ шухала.

Дасан урда зүгһөө гурбан үүдэтэй. Мүргэлшэд зүүн гар тээхи үүдээрнь орожо, нара зүб гороолон мүргөөд, баруун гар тээхи үүдээрнь гарадаг. Дундахи үүдээрнь юрын зон ородоггүй, ехэд, гэгээнүүдые угтадаг.

Уншалга, номой болоходо хожомдоходо муу. Бэе бэетэеэ түрисэлдэжэ, дуу гаралсажа болохогүй. Дабшалжа һуугаад, номой дуу шагнаха ёһотой.

Жабдан дээгүүр һуубал, лама, бурхан тээшэ хүлөө жиижэ гү, али гараа ала хоорондоо табяад һуубал, хэндэшье аягүй, баһаһан тэмдэг.

Уншалгын дүүрэхэдэ, ламанарһаа адиста хүртэдэг. Мүргэлшэнэй дүтэлөөд, наманшалан тонгойходонь, лама бурханай ном толгойдонь хүргэдэг.

Адиста хүртэһэнэй удаа аршаан хүртэдэг. Аршаан хүртэхэдөө, зүүн гарайнгаа альга тодожо, тэрэнээ багаханаар гурба дахин балгадаг. Удаань нойтон гараа нюуртаа, толгойдоо хүргэдэг. Тиихэдээ бэе, сэдьхэл, хэлэн гурбаяа арюудхаһан болонобди.

Олонхи хүнүүд уншалгын удха шанар ойлгодоггүй дээрэһээ ямар нэгэн ном уншуулха захил хэжэ, үргэлөө үргөөд, гэртээ ябашадаг. Энэ тон буруу ябадал. Гансал өөрынгөө түрэлхид гаралхидайнгаа түлөө бэшэ, эхэ зургаан зүйл хамаг амитанай туһын тулада буян хэжэ, һайхан сэдьхэл сэдьхэжэ ябаха ёһотой.

Тимофей НИМБУЕВ


"Информ-Полис" һониной архивһаа гэрэл зурагууд<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>