БУРЯАД-МОНГОЛОЙ ДАСАНГУУД

 


Тамшын дасан 1741 ондо баригдаа