ХYНЭЙ НАҺА БАРАХАДА

Хүнэй һүнэһэн мүнхэ юм гэдэг. Хүнэй наһа барахада, мяхата бэень үхөөд, һүнэһэниинь үхэдэггүй, алуулдагшьегүй юм. Хүнэй һүнэһэн мүнхэ хадаа мүнхэ тамада унаагүй һаа, түрэл һэлгээд лэ түрэжэл байха номнол түүхэтэй. Тамын орондо ямаршье бурхан, гэрэл, дуран гэжэ байхагүй. Энэ газарые Иисус Христос бурхан харанхы уйлаан ёолооной орон гэжэ нэрлэһэн юм.

Хүнэй наһа барахада, хойтын шэнжээ гэжэ татуулдаг ха юм. Энэ шэнжээ соо юунһээ гайтажа наһа барааб, ямар түрэлдэ түрэхэб гэжэ бурханай сударта сэхэ заагдаһан байдаг. Шэнжээ татуулхадаа, ямар жэлтэйб, ямар сагта наһа барааб, тэрэнииень алдангүй хэлэхэ хэрэгтэй. Сагыень алдабал, шэнжээдэ хуу буруу гараха ха юм. Хүнэй наһа бараһан хойно хойшоо ямар заһалтайб, тэрээнииень ламанарта бүтээлгэхэ хэрэгтэй. Хүнэй наһа бараһан хойно намша уншуулха гэжэ байдаг. Тэрэ ямар удхатайб гэбэл, ши үхөөш, түрэлөө бэдэржэ, ондоо түрэлдэ түрэ гэжэ һүнэһэндэнь хэлэжэ, ойлгуулжа, һүнэһынь зорюулха удхатай ха юм. Урданай эрдэмтэй ламанар хүнэй наһа бараһан хойно , намшынь уншахадаа, би үхөөгүйб гэжэ һүнэһэнэйнь ябажа үгэнгүй байхада, туласалдажа байдаг һэн гэжэ хэлсэдэг бэлэй.

Буддын шажанай ёһоор наһа бараһан хүниие хадагалхадаа, хубсаһа үмэдхэжэ, хубсалуулжа болохогүй юм гэдэг. Хуряахадаа нюсэгэн бэеэрнь баруун гарынь баруун шэхэн доронь табижа, зүүн гарынь зүүн ташаа дээрэнь табяад, хоёр үбдэгынь бохиилгожо нугалаад, бүдөөр бүхы бэеынь орёодог заншалтай юм. Энээниие жаншалха гэжэ нэрлэдэг. Тангад ном (судар) хайшан гээд жаншалнаб, тэрээндэ адляар хүнэй бэе жаншалха ёһотой юм. Номой жанша абажа, номой жаншаар толгойень жаншалдаг байһан юм гэдэг.

Хүнэй наһа бараһан хойно 49 хоног соо зула таһалдуулангүй барижа байха ёһотой. Юундэ 49 хоног соо зула баридаг юм гэхэдэ, хүнэй һүнэһэн харанхы һүни зулын гэрэлээр ябадаг юм гэжэ хэлсэдэг. Хүнэй һүнэһэн 49 хоног соо түрэлөө олохо ёһотой юм. 49 хоногойнь хүсэхэдэ, юрөөлынь уншуулжа, угаажа, адисаар утажа, үхээрэй бузарһаа һалажа, сэбэр болобобди гэжэ тараал хэдэг заншалтай.

“ЯРУУНА” hонин, 1984 оной 8 hарын 19


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>