ҮХЭҺЭД ДЭЭРЭ

Буряад монгол зондо эхэ газараа һэндээхэ гээшэ ехэ нүгэлдэ тоотой байһан. Үхэһэн хүнөө буряадууд газар доро табидаг болоходоошье, гүйхэндэ буладаг байгаа. Мэнэ һаяхан мэндэ ябаһан эхэ эсэгынгээ бэеые хара шоройгоор дараха дуратай ямар буряад байхаб даа.

Ушар тиимэһээ тэрэ булашыень шоно, нохойн малтажа эдихэ үзэгдэдэг байһан. Үхээриин газар дээрэ ошоходо, хүнэй хохимой толгой, яһанууд үмхиршэнхэй, сайбайлдажа хэбтэгшэ бэлэй. Бэеэ хүсэд хүсөөдүй хүнэй харахада, нилээд жэгшүүритэй байгша һааб даа. Үхэдэл, шүдхэр һанаандашни орохо. Тэрэнэй һүнэһэн бурханай орондо ошоогүй, шүдхэр болоо гэжэ нэгэнэй хэлэхые дуулаа һаа, бүри болигдоо. Тоомгүй заримад бэе бэеэ айлгажа аашалдаг һааб даа.

Мүнөө наһа барагшаяа хоёр метр доро зоодог болоходонь, үхээри дээрэ сэбэр, гуримтай болоо гэжэ һанагдагша.

Нүгөө талаһаа харахада, Буддын шажанай дэлгэрхэ бүри дасангуудта һуудаг жоодшо ламанар олошоржо эхилһэн. Тэдэнэр үхэдэл, шүдхэрнүүдые дараха, хада уула, газар дайда, гол горхонуудые арюудхаха, эзэдыень тахиха талаар мэргэжэһэн ехэ номтой ламанар байха юм.

Тэдэнэй аша габьяагаар тойрожо байгаа бүхы байгаалимнай, үнгэрхэдөө үхэһэд соошье арюун, сэбэр болоһон гэбэл, ехэ алдуу болохогүй.


Тимофей НИМБУЕВ


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>