ХҮНЭЙ ЯБАДАЛ БОЛОН,
БЭЕ МАХАБАДТАЙ ХОЛБООТОЙ ЗҮҮДЭН

Гэрэл зураг: Ася Лыгденова

Һайн тэмдэгүүд:

Дүтэ байһан түрэл саданараа харабал, тэдэнэр шамай һанаба гээшэ. Холо байһан түрэл үзэгдэбэл, тэдэнһээ һураг дуулдаха.

Эхэ эсэгэеэ хаража зүүдэлбэл, тэдээнһээ туһа абаха. Эхэеэ хаража зүүдэлбэл, ямар нэгэ аза талаан тудаха.

Наһа бараһан түрэл саданараа, анда нүхэдөө үзэжэ зүүдэлбэл, туһаламжа, харин тэдээнһээ юумэ абажа байнаб гэжэ зүүдэлбэл, буян хэшэг олохо, юумэниинь бүтэмжэтэй байха.

Хүхүүли үхибүү хаража зүүдэлбэл, ехэ гайхал болохо, баярлаха, амжалта туйлаха.

Үхэл – ута наһа наһалха.

Орон тэнгэриин эзэд, бурхадые үзэжэ зүүдэлбэл, буян хэшэг таһархагүй.

Сэхэ харгы хаража зүүдэлбэл, амжалта.

Гал гуламта носоохо, нюур бэеэ сүршэхэ, сагаан хубсаһа үмдэхэдэ, олзотой баян байха.

Сай шанаха – айлшан ерэхэ.


Муу тэмдэгүүд:

Наһанһаа нүгшэһэн хүндэ юумэ үгэжэ, хоолложо, мүнгэ үгэжэ байнаб гэжэ зүүдэлбэл, удаан үбшэлхэ, наһа дүүрэжэ болохын тэмдэг, тэдээндэ дуудуулжа, хүтэлүүлжэ ябанаб гэһэн зүүдэн ехэ үбшэндэ дайрагдахын тэмдэг.

Ондоо хүнэй хүхөөр үхибүү харабал, хоб-жэб болохо.

Нюсэгэн үхибүүн зүүдэндэ оробол, урбаха, арсаха ябадал болоно.

Ехээр баярлажа зүүдэлхэ – гуниг, уйдхар үзэхэ.

Муу харгы – үгырхэ.

Шэнэ гэр барибал, үбшэлхэт.

Шүдэн унабал – муу зүүдэн. Үбшэлхэ, үгы гэбэл, үхэлэй үүдэн нээгдээ. Түргэн заһал хүүлэгты.


Сэсэгма ЦЫБИКОВА


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>