БАЙГААЛИИН ТЭМДЭГ

Һайн тэмдэгүүд:

Сэбэр уһан соо тамаржа зүүдэлбэл, баяр болохо.

«Горхон – баяртай мэдээсэл дуулаха» (Г-Д. Дамбаев)

Далай, нуур хаража зүүдэлбэл, алдар солотой, баян болохо.


Муу тэмдэгүүд:

Харин булангиртай уһа харабал, уйлаха.

Гал, түймэр зүүдэн соо харагдабал, муу, үбшэ уряална гэхэ.

Утаан – аюул, тодхор.

Гол мүрэ хаража зүүдэлбэл, хоб-жэб дуулаха.

Газарай хүдэлөөн – ондоо орон нютаг руу зөөхэ.

Һолонго – дэмы айха.


Сэсэгма Цыбикова


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>