АРБАН ХОЁР ЖЭЛЭЙ ТАЙЛБАРИ

12 жэлнүүд

ХУЛГАНА ЖЭЛ

Юумэеэ нөөсэлэн гамнагты. Энэ жэлдэ эдеэ хоолой зүйлнүүдые сонгоолходо, консервэлхэдэ, урьһаар мүнгэ абажа, эд бараа абахада, мүнгөө түрисэтэйгөөр сберкассада хадагалхада һайн. Энэ жэлдэ алта мүнгэнэй талаар һайн байгаашье һаань, удаадахи жэлнүүдтэ үгырэл ерэжэ магадгүй. Политикын талаар энэ жэлдэ гэмнэлгэ, буруушаалга боложо магадгүй. Энэ жэл уран зохёол бэшэлгэдэ һайн жэл. Хэрбээ хулгана жэлэй зун үхибүүтэй болоо һаатнай, үхибүүнтнай бүхы наһандаа жаргалтай ябаха.

ХУЛГАНА ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ бүхы хэрэгынь бүтэсэтэй, инаг дураниинь урагшатай байха. Хэрбээ иимэ жэлтэй хүн роман бэшээ һаа, энэ жэлэй эсэс хүрэтэр тэрэнээ хэблэлдэ тушаахадань һайн.

ҮХЭР ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ алта мүнгэеэ суглуулха, арьбадхаха ёһотой. Иимэ жэлтэй хүндэ энэ жэлдэ алишье талаар бүхы хэрэгынь бүтэсэтэй байха.

БАР ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ ерээдүйнгөө хуби заяан, хэрэгүүд тухай ухаагаа гүйлгэн, түсэб табиха. Юундэб гэхэдэ, энэ жэл иимэ жэлтэй хүндэ ямаршье амжалта асархагүй. Тиимэһээ тэрээндэ хулгана жэл уйдхартай байха.

ТУУЛАЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – хулгана жэлдэ бүхы хэрэгүүдээ бодомжотойгоор ба болгоомжотойгоор бэелүүлхэ шухала. Өөрынгөө али бүхы хэрэг танилдаа, нүхэдтөө даалгажа болохогүй. Тиимэһээ хулгана жэл туулай жэлтэй хүндэ муу жэл юм.

ЛУУ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ һайн байха. Энэ жэлдэ иимэ жэлтэй хүн түсэблэһэн, һанаһан хэрэгүүдээ жэлэй эсэс хүрэтэр дүүргэн бэелүүлхые оролдохо ёһотой. Иимэ жэлтэй хүн хулгана жэлтэй хүнтэй хуби заяагаа ниилүүлбэл ехэ һайн.

МОГОЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ һанаа үнөөндэ абтаха. Энэ жэлдэ тэрэнэй хэрэг бүтэсэгүй байха.

МОРИН ЖЭЛТЭЙ ХҮНДЭ – хулгана жэл муу байха. Тиимэһээ али бүхы хэрэгээ ба инаглалаа бодомжотойгоор, болгоомжотойгоор бүтээхэ, бэеэ һайнаар абажа ябаха шухала.

ХОНИН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ хэрэгэйнгээ бүтэсэгүй байхада, түрэл гаралайнгаа, танилайнгаа, нүхэдэйнгөө тэдхэмжэ доро, хүнэй туһаламжаар байха.

БИШЭН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ ехэ һайн байха. Һанаһан хэрэгынь бүтэсэтэй, амжалтатай байха. Хэрбээ хулгана жэлтэй хүнтэй хуби заяагаа ниилүүлээ һаа, үетэн нүхэд соогоо эгээ ехэ жаргалтай ажаһууха.

ТАХЯА ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ болгоомжотойгоор хэрэгээ бүтээхэ, бэеэ нарин нягтаар абажа ябаха ёһотой.

НОХОЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ алта мүнгөөр дуталдаха, тон ехээр ядалдаа һаа гү, али эрмэлзээ һаа, мүнгэ алта оложо болохо. Иимэ жэлтэй хүн хулгана жэлдэ хэрэгэйнгээ бүтэхэгүйдэ уйдаха, ажалдаа амжалта туйлахагүй.

ГАХАЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – хулгана жэлдэ амжалта туйлаха, бүхы хэрэгынь бүтэсэтэй, урагшатай байха. Инаг дураашье олохо.

ҮХЭР ЖЭЛ

Энэ жэлдэ бүхы зон эсэтэрээ ажаллаха, һанаһандаа хүрэжэ, һарбайһанаа абаха гэжэ оролдохо. Зуһалан гү, али байха гэр барихада, заһабарилхада һайн, политикын ба гүрэн түрые хүтэлбэрилгэдэ хатуу жэл. Хүдөө ажахыда һайн жэл. Энэ жэлдэ мүндэр орохогүй, ган гасуур болохогүй, хорхой шумуул ба таршаа хомор байха. Таряашадай зундаа амархада аятай зохид жэл. Үхэр жэлэй үбэл түрэһэн хүн али бүхы юумээр дутамаггүй ябаха. Тиимэһээ үхэр жэлэй ноябрь һараһаа март һара болотор үхибүүдтэй, ашанартай болохоёо оролдогты.

ХУЛГАНА ЖЭЛТЭЙ ХҮН – үнгэрһэн жэлдэ нөөсэтэй байһан тула үхэр жэлдэ балай ехээр ажаллахаяа, алта мүнгэтэй болохоёо оролдохогүй.

ҮХЭР ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ һайн байха. Ажал дээрээ амжалта туйлажа, шагналда хүртэхэ. Һамга абаагүй эрэшүүл энэ жэлдэ һамга абабал, жаргалтай һайн һууха.

БАР ЖЭЛТЭЙ ХҮНДЭ – энэ жэл ехэ муу байха. Энэ жэлдэ бар жэлтэй хүн алта мүнгэнэй, зөөриин хойноһоо ябангүй, бэеэ нарин нягтаар, болгоомжотойгоор абажа ябаха шухала.

ТУУЛАЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ даруу номгон, хэрүүл уруул гаргангүй, муу юумэнһээ холодожо, ехэл болгоомжотой ябаха шухала.

ЛУУ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ бүхы юумэ өөр дээрээ абабал, һанаан үнөөндэ абтабал, ехэл муу байха. Гэбэшье, али бүхы хэрэгтэ хэрэггүй юумэндэ оролсоошье һаа, бүрин бүтэн гаралсаха.

МОГОЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ али бүхы хэрэг бүтээхэеэ залхуурха, хэһэн хэрэгынь урагшагүйдэхэ. Тиимэһээ удаадахи жэлэй гарахые хүлеэг.

МОРИН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ һамга абабал, ехэл һайн һууха. Ажал ба хэрэгынь бүтэсэтэй байха.

ХОНИН ЖЭЛТЭЙ ХҮНДЭ – энэ жэл ехэл муу байха. Һанаан сэдьхэлынь хүдөө нютаг руу татаха.

БИШЭН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ зууршалгын аша туһаар хүшэр хүндэ байдалһаа гараха, ажал хэрэгынь бүтэсэтэй ябаха.

ТАХЯА ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ жаргалтай, баяртай хүхюун ябаха. Ажал хэжэ шадахашье һаа, үлүү ехээр ажаллаһанай хэрэггүй, бэе тамиртань муу байжа болохо.

НОХОЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮНДЭ – энэ жэл ехэл хатуу жэл байха. Муу юумэнһээ холуур ябахые оролдохо ёһотой. Юундэб гэхэдэ, нохой жэлтэй хүн өөрөөшье мэдэнгүй, хүнэй үгэдэ гү, али тухиралгада орожо, ноёдтой тэмсэжэ, буһалгаа хэжэ, засаг түрын урдаһаа бодожо магад.

ГАХАЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ хэн нэгэниие гү, али ноёд һайдые шүүмжэлхэ шадабаритайшье һаа, ухаагаараа бэеэ барижа, бүхы юумэндэ оролсонгүй ябабалынь дээртэхэ.

БАР ЖЭЛ

Бар жэлдэ амгалан тайбан байдал байдаггүй. Ажабайдалдахи шэнэлэн хубилалтануудай болоходо, бэеэ абаад, ехэл болгоомжотой, бодомжотой ябабал дээрэ. Политикын талаар ехэ хубилалтанууд: хубисхал, дайн дажар, буһалгаан боложо магад. Хэрбээ үглөөнэй ба үдэшын улаан наранай хоорондо үхибүүтэй болоо һаатнай, тэрэнииетнай аршалан абарагшань наран болохо.

ХУЛГАНА ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ аюул тодхорто орожо магадгүй, тиимэһээ хамаг бүхы юумэндэ оролсожо ябаһанай хэрэггүй.

ҮХЭР ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ даруу номгон бэшэ, харин сухалтай ябажа, аюул тодхор үүсхэжэ болохо. Тиимэһээ ухаагаараа бэеэ барижа, һайн үдэрнүүдэй ерэхые хүлеэжэ, даруу номгон байбалынь дээрэ.

БАР ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ юу һанаашалаа, түсэблөө һэм, тэрэнээ бүтээг. Ажал хэрэгынь аргагүй урагшатай, бүтэсэтэй байха. Агууехэ хэрэг бүтээхэеэ гү, али эрдэм һургуулияа дээшэлүүлхэеэ оролдог. Тиигэбэл һанаашалһан, түсэблэһэн хэрэгэйнгээ эсэстэ хүрэхэ.

ТУУЛАЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ болоһон үйлэ хэрэгүүдтэ ба шэнэдхэн хубилалтануудта дурагүй байха. Тиимэһээ урданайнгаа байдалаар байхые хүсэхэ.

ЛУУ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ болоһон үйлэ хэрэгүүдтэ ба шэнэдхэн хэһэн хубилалтануудта дуратай байха. Энэ жэлдэ болоһон үйлэ хэрэгүүдтэ хабаадабал, үндэр амжалта туйлажа, магтаал болон үнэтэй шагналда хүртэжэ магадгүй.

МОГОЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ болоһон үйлэ хэрэгүүдһээ эсэхэ, гэбэшье ухаа орохо.

МОРИН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ гэртэхинһээ, гэр бүлэһөө арилан ошожо, наһанайнгаа нүхэрһөө һалажа магадгүй. Үгы гэбэл ямар нэгэ аюул тодхорто орожо, аялан ошожо болохо. Иимэ жэлтэй хүн абари зангаа хубилгажа болохо.

ХОНИН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ хүн зондо, дүтынгөө нүхэдтэ тоогдохоёо болижо, уйдхар гунигта абтаха, тиимэһээ бэеэ наринаар абажа ябаха хэрэгтэй.

БИШЭН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлэй үйлэ хэрэгүүдтэ хабаадалсангүй, бэеэ абаад, юун бологшо ааб гэжэ адаглан хаража байха. Энэ жэлдэ боложо байһан үйлэ хэрэгүүдые хэрэгтэй гү, али ехэ шухала юумэн гэжэ огто тоолохогүй.

ТАХЯА ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ хубилалтада орожо, хүшэр хүндэ байдал амасаха. Иимэ жэлтэй хүндэ энэ жэл ехэл хатуу жэл байха.

НОХОЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ бүгэдэ зоной түлөө ами наһаяа үгэхөөр бэлэн байха. Шэнэдхэн хубилалгын үйлэ хэрэгүүдтэ сэдьхэлээ ханажа, жаргалтай һууха.

ГАХАЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ шэнэдхэн хубилалтада түргэн дадаха. Доһолгоонуудые, хубилалтануудые тэсэбэритэйгээр, энэрхыгээр тэсэжэ гараха.

ТУУЛАЙ ЖЭЛ

Энэ жэлдэ бүхы юумэн амгалан тайбан байха. Ерэхэеэ байһан удаадахи хатуу жэлдэ бэеэ бэлдэжэ амарагты, бэе бэедээ айлшалалсагты, галай хажууда дулаасагты, ном уншагты. Элшэн сайдта ехэ амжалтатай жэл, мүн баһа хуули засаг баридаг хүнүүдтэ һайн жэл. Туулай жэлэй зун түрэһэн үхибүүн жаргалтай ба даруу номгон байха.

ХУЛГАНА ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ ехэл болгоомжотой, нарин нягта ябаха шухала. Элдэб аюул тодхорто орожо магадгүй.

ҮХЭР ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ тон һайн бэшэ, харин дунда жиирхэн байха. Даруу номгоноор ажаллаха шухала.

БАР ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ ехэ юумэ бүтээнгүй амараг. Энэ жэлдэ ажал хэрэгынь яһала бараг ябаха.

ТУУЛАЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮНЭЙ – өөрынь жэл, тиимэһээ ямаршье юумээр дутамаггүй, нүхэдэйнгөө дунда хүндэтэй ябаха. Һайн һайхан хэрэгүүдэй түлөө оролдохо хэрэгтэй.

ЛУУ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ али бүхы һанаһан, хүсэһэн хэрэгүүдтээ амжалта туйлаха, һайн ябаха.

МОГОЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ амаржа жаргаха! Инаг дуран тухай бодохо, тэрээндээ амжалта туйлаха...

МОРИН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ һайн һууха. Инаглалда, ажалдаа, албанай хэрэгтэ, политикада амжалта туйлаха.

ХОНИН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ хүн зондо хүндэлүүлхэ, үндэр магтаалда хүртэхэ, эндэ тэндэ урюулха. Энэ жэл хонин жэлтэй хүндэ аргагүй һайн байха.

БИШЭН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ агууехэ хэрэгүүдые бүтээхэ, үндэр амжалта туйлаха.

ТАХЯА ЖЭЛТЭЙ ХҮН – үнгэрэгшэ жэлдэ муушаг байһан тула энэ жэлдэ ехэл болгоомжотой, нарин нягтаар бэеэ абажа ябахаһаа гадуур, ямаршье юумэндэ һанаа үнөөн болонгүй, олзын хойноһоо оролдонгүй ябаг.

НОХОЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ энхэ амгалан, баяр жаргалтай һууха. Энэ жэлдэ һамга абаа һаа гү, али гэр бүлэ болоо һаа, ехэ һайн байха.

ГАХАЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ сагай уларилай үбэлдөө дулааржа, зундаа хүйтэржэ, бороо хурын таһалдажа, ган гасуурай болоогүй һаа, һайн байха.

ЛУУ ЖЭЛ

Энэ жэлдэ шударгы, шуран бэрхээр урагшаа дабшахые оролдогты. Хүн зоной тамир тэнхээгээ алдаха, амжалта туйлаха жэл. Амжалтань гэхэдэ баяр жаргал, ехэ найр наадан гү, али тэнхээгээ алдалга, доошоо уналга болоно. Галай аюулаа һэргылэгты. Дайн дажарта гү, али ондоо юумэндэ, жэшээнь, политикада агууехэ амжалта туйлажа болоно. Гэбэшье эдэ амжалтануудай ехэнхинь бүтэхэгүй. Хэрбээ луу жэлдэ үхибүүтэй болоо һаа, тэрээндээ һанаагаа зоболтогүй. Хэрбээ сахилгаатай, тэнгэриин дуутай үдэр түрэбэлынь хододоо бэеэ наринаар абажа, болгоомжотой ябаарай гэжэ үхибүүндээ захиха, хэлэхэ хэрэгтэй.

ХУЛГАНА ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ энхэ амгалан байха. Һайн хэрэгэй түлөө оролдохо, номгон даруугаар ажаллаха хэрэгтэй.

ҮХЭР ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ урдань хэхэ гэһэн хэрэгүүдээ бэелүүлхэ, дүүргэхэ, хэхэ гэжэ үлүүсэ ехээр оролдонгүй, үдэр бүхэндэ хэдэг ажалаа хээд лэ байбалынь дээртэхэ.

БАР ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ хэмһээ үлүү ехээр ажаллаг. Тиигээ һаа, энэ жэлдэ амжалта туйлаха, һанаһан хэрэгүүдээ бэелүүлхэ.

ТУУЛАЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ бэеэ абаад лэ, үйлэ хэрэгтэ оролсонгүйгөөр, өөрынгөө ажал хэрэг бүтээхэһээ дээрэ юумэн үгы.

ЛУУ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ амжалта туйлаха. Ажал хэрэгүүдынь урагшатай, бүтэсэтэй байха.

МОГОЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ үймөөн хөөрсэгэнөөндэ оролсонгүй байбалынь, һайн байха. Ерэхэ жэлэйнгээ түсэб табижа, хэдэг ажалаа хэжэ байбалынь һайн.

МОРИН ЖЭЛТЭЙ ХҮНДЭ – энэ жэл муу бэшэ жэл. Найр наадан ба һайндэрнүүд тэрэнэй һанаа сэдьхэлые тэгшэлхэ. Гуниглажа, уйдажа ябангүй, зон соо ябаха ёһотой.

ХОНИН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ багахан амжалта туйлаха, тэрээгээрээ һанаагаа дүүргэхэ.

БИШЭН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ жаргаха. Иимэ жэлтэй хүн нүхэдэйнгөө дунда, хүн зоной дунда нэрэеэ нэрлүүлхэ, хүндэлүүлхэ, тиимэһээ баяр жаргалтай ябаха.

ТАХЯА ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ һайн һууха. Илангаяа инаглалганда амжалта туйлаха, тиимэһээ һамга абабалынь, гэр бүлэ болоболынь ехэ һайн жэл.

НОХОЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮНДЭ – энэ жэл муушаг байха. Ажал хэрэгынь урагшагүйдэхэ, тиихэдэнь уйдхар гунигта абтаха, гансаардаха.

ГАХАЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ юумэнэй, эд зөөриин хойноһоо ехээр оролдохо хэрэггүй. Эд зөөриин түлөө ябаһаар осол тодхорто орожо, гарзада орожо магадгүй. Гэбэшье, эдихэ эдеэтэй байха. Үлүү ехээр эдеэлбэл, таргалжа бэе тамиртань муушье байжа болохо.

МОГОЙ ЖЭЛ

Бодол һанаанда абтагты... Энэ жэл һаяхан гэр бүлэ болоһон залуу айлда һайн. Энэ жэлые хэрэглэжэ залуу айл һайнаар ажаллаха, эрдэм һургуулияа дээшэлүүлхэ шухала. Засаг хуули баригшадта муу ба амжалтагүй жэл. Политикада сэсэн ухаа гаргаха хэрэгтэй. Бүхы шиидхэгдээгүй асуудалнуудые ба хэрэгүүдые бүтээн бэелүүлжэ болохо. Ухаагаа гүйлгэн ажалладаг зохёохы ажалтай зон амжалта туйлаха. Эгээлэй юрын хүнүүд зохёохы ажалтай зоной үгынь дуулаха, хэлэһэн, бэшэһэн юумэнүүдынь һонирхон уншаха. Могой жэлэй зунай халуун үдэр түрэһэн үхибүүн бүхы наһандаа жаргалтай байха.

ХУЛГАНА ЖЭЛТЭЙ ХҮНЭЙ – бүхы хэрэгынь энэ жэлдэ бүтэсэгүй байха. Тиимэһээ гансал юумэ бэшэбэлынь, дээртэхэ.

ҮХЭР ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ гэр бүлэ соогоо хани нүхэртэеэ хамта һуухадаа орёо хүшэр шиидхэгдээгүй асуудалнуудтай дайралдаха. Эдэ асуудалнуудаа эбээрээ, үгөөрөө хэлсэжэ ойлголсобол дээрэ байха. Үхэр жэлтэй хүн могой жэлтэй хүнтэй энэ жэлдэ хамтаржа огто болохогүй.

БАР ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ ажал хэнгүй, миин һууха дуратай болохо. Миин байнхаараа аян замда гарабалынь һайн байха.

ТУУЛАЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ һайн һууха. Ухаагаа гүйлгэдэг зохёохы ажалда амжалта туйлаха.

ЛУУ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ һайн һууха. Ажал хэрэгынь бүтэсэтэй, амжалтатай ябаха.

МОГОЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮНЭЙ – өөрынь жэл. Һанаһан, хүсэһэн, түсэблэһэн бүхы хэрэгүүдээ бэрхэшээлһээ болон элдэб аюулһаа һэргылэн, айнгүйгөөр бэелүүлхэдэнь, бүтээхэдэнь болохо.

МОРИН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ нүхэрһөө һалажа магадгүй. Теэд могой жэлдэ – энэ жэл дурлаһан инаг дураниинь удаан бэшэ, бата бэхи бэшэ, ойро зуурын байха.

ХОНИН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ олон юумээр һонирхохо, хоб-жэбтэ дуратай болохо.

БИШЭН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ һайн һууха. Ноён болохоёо, эрдэм бэлиг шудалхаяа һанабалынь, амжалтатай байха.

ТАХЯА ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ элдэб юумээр һонирхохо. Гэр бүлэтэеэ гү, али хани нүхэртэеэ саашадаа һууха, һуухагүй гэһэн асуудал гаража магад.

НОХОЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ ухаагаа гүйлгэжэ юумэ бэшээ һаа, нээлтэ, амжалта туйлаха.

ГАХАЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ алта мүнгөөр баяжаха, инаглалай талаар урагшагүйдэхэ. Энэ жэлдэ баярлалган үсөөн, һанаа үнөөндэ абталгань олон байха.

МОРИН ЖЭЛ

Энэ жэлдэ хүн бүхэн ажаллаха, өөр тухайгаа бодохо ёһотой. Спорт ба политикаар бэеэ һоригты, суглаан, митингнүүдтэ хабаадалсагты. Һүбэлгэн бэрхэеэ харуулаа һаа гү, али алишье юумэндэ арга хургаяа гаргаа һаа, амжалта туйлахат. Хэрбээ нюуса хэлсээ хэбэл, сэдьхэлээ доһолгохот, хэрүүл арсалдаанда орожо, ажалһаа гаргагдажа магадгүйт. Энэ жэлэй үбэл түрэһэн үхибүүн жаргалтай байха.

ХУЛГАНА ЖЭЛТЭЙ ХҮНДЭ – энэ жэлдэ ажал хэрэгүүдынь бүтэсэгүй, гарза ба үридэ орожо болохо.

ҮХЭР ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ һайн һууха. Ажалдаа амжалта туйлажа, олзо дохоодтой байха. Тиимэһээ энэ жэлдэ һайнаар ажаллахые оролдохо ёһотой.

БАР ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ ямар нэгэ юумэ гэхэ гү, али ехэ захатые эхилэг. Иимэ жэлтэй хүн энэ жэлдэ ажал хэнгүй байжа болохогүй. Энэ жэлдэ амин бэедэнь аюулгүй байха.

ТУУЛАЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ амгалан тайбан, энхэ элүүр байха.

ЛУУ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлые хэрэглэжэ, эршэмтэйгээр ажаллажа урагшаа дабшаг.

МОГОЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ болгоомжотой ябаг, илангаяа инаглалай талаар муу юумэндэ орожо магад. Энэ жэл могой жэлтэй хүндэ дошхон байха, тиимэһээ бүхы бэрхэшээл дабажа гарахын тула ухаан бодолоо гүйлгэжэ, өөртөө туһатай сэсэн бодол гаргаха шухала.

МОРИН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ муушаг байха. Хэрбээ гал морин жэл байбалынь, уйдхар гашуудалда, осол тодхорто орожо магад, тиимэһээ бэеэ нарин нягтаар абажа, ехэл болгоомжотой ябаха шухала.

ХОНИН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ һайн һууха. Һанаһан хэрэгынь, ажалынь бүтэсэтэй ябаха.

БИШЭН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлэй үйлэ хэрэгүүдтэ һаналаа табингүй, өөртөө бариишатай ажал бэдэржэ олог.

ТАХЯА ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ һайн һууха. Уршагтай бэрхэшээлнүүдээр һонирхоһоор, өөрөө өөртөө хэрэгтэй юумэ олохо, абаха.

НОХОЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ сухалаа хүрэхэ, хэрүүл хэхэ, һанаа сэдьхэлынь дутуу дунда ябаха. Энэ жэлдэ болоһон үйлын амжалтада этигэхэгүй.

ГАХАЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ бэеэ шагнаха, мэдэрэлэй ба бэе тамирай талаар муушаг байха.

ХОНИН ЖЭЛ

Һайтайшье, муутайшье жэл. Хүдөө гаража, нүхэдэйнгөө дунда ябабал һайн. Шуран солбон хүнүүд мүнгэн һангай ба политикын талаар сүйдтэ орожо магад... Гэбэшье бодомжотой, һайн мэдэсэтэй ябабал, мүнгэ һанган булташье бэшэ һаа, тэхэрихэ, доройтожо унаһан байдал дээшэлхэ. Энэ жэлдэ наада энеэдэ, шог зугаа дэлгэдэг артистнууд һайн ябаха. Хонин жэлдэ бороотой үдэр түрэһэн хүнүүд энэ жэлдэ һайн ябаха.

ХУЛГАНА ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ урагшатай, амжалтатай ябаха, илангаяа искусствада хабаадагшад амжалта туйлаха.

ҮХЭР ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ һанаа сэдьхэлынь дунда ябаха... гуниглаха... халаглаха.

БАР ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ аян замда гараа һаа, һайн ябаха. Ехэшье бэшэ һаа, багахан амжалта туйлаха.

ТУУЛАЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ заа-зуу муушаг байдалда орохо, гэбэшье барагтайгаар гаралсажа, жаргалтай һууха.

ЛУУ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлэй үйлэ хэрэгүүдтэ оролсонгүй, хүсэ шадалаа гаргангүй амараг.

МОГОЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ сэсэн ухаагаараа туйлаа һаа, бодолгүй, урагшагүй ябадалһаа гараха.

МОРИН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ бүхы бэрхэшээлтэеэ тэмсэбэл, илалта, амжалта туйлаха.

ХОНИН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ һайн һууха. Ерээдүй сагта амжалта туйлаха, тиимэһээ энэ жэлые хэрэглэжэ, урагшатай габшагайгаар ажаллаг.

БИШЭН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ өөрыгөө хүн зондо һайрхаха, наада шог гаргаха хүсэлэндэ абтаха.

ТАХЯА ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ юушье хэхэ һожоргүй болохо. Өөртөө элдэб ажал хэрэг бии болгожо, һанаан бодолоо зобоохо.

НОХОЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ сухалаа хүрэлгэ, хэрүүл гаргалгаһаа сүхэрэлдэ орожо тулиха. Хэрбээ наһатай һаа, гансаардалгаһаа гарахые оролдог.

ГАХАЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ ерээдүйнгөө түсэб табиг. Гэбэшье түсэбөө ехэ юумэндэ тоололтогүй. Мүнгэн һангай талаар һайн аад, табиһан түсэбынь бэелүүлэгдэхэгүй.

БИШЭН ЖЭЛ

Энэ жэлдэ хүлеэгдээ һанагдаагүй үйлэ хэрэгүүд болохо. Талаан туршабалтнай, тэрэтнай бүтэсэтэй байха. Хубисхал, хубилалта боложо магадгүй. Энэ жэлдэ сагай уларил элдэб ааша харуулха, гүрэн түрэ, аймаг, нютаг, гэр бүлэ соо эмхи гурим алдагдажа болохо. Иимэ жэлэй зун түрэһэн үхибүүн жаргалтай байха.

ХУЛГАНА ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ одоошье ехэ жаргалтай һайн һууха. Ажал хэрэгынь бүтэсэтэй, амжалтатай ябаха.

ҮХЭР ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ ехэл муу һууха. Иимэ жэлтэй хүн энэ жэлдэ элдэб юумэнһээ айха, заналта ба заналгада орохоёо уридшалан мэдэхэ, хүлеэгдээгүй ушар үйлэ хэрэгүүдые үзэн ядаха.

БАР ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ бүхы хүсэ шадалаа гаргажа, шэнэ үйлэ хэрэгүүдтэ эршэмтэйгээр орохомни гэжэ найдаха. Гэбэшье энэ жэлэй үйлэ хэрэгүүд тэрээндэ һаалта хэжэ, һанаашалһан өөрын хүсэлэн, түсэб бэелүүлэгдэнгүй үлэжэ болохо.

ТУУЛАЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ хэмһээ үлүү ехээр ажаллахаяа бү оролдог. Энэ жэлдэ боложо гү, али болохоёо байһан үйлэ хэрэгүүдтэ оролсон хабаадалсангүй, бэеэ баряад, хара амяа хараад ябабалынь һайн байха.

ЛУУ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ эршэмтэйгээр ажаллажа, урагшаа дабшахаяа оролдохо. Тэрэниие хори, болишье хүнэй үгэ дуулахагүй. Хүнүүдэй ухаа заабал, һургаал заабари хэлэбэл, наада барибал, тэдээндэ сухалаа хүрэхэ, дураа гутаха.

МОГОЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлэй үйлэ хэрэгтэ муу һэжэг сэдьхэлдээ һанажа, наада барин энеэбхилхэ, нюураа уршылгаха... Гэбэшье энэ тэрэ юумэндэ һонирхоһон тула шэнэ хубилалта хараа, үзөө һаа гэжэ энэ жэлэй үйлэ хэрэгүүдтэ хабаадалсажа болохо.

МОРИН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ хамаг бүхы юумээр һонирхохо. Болгоомжотой, бодолтойгоор политикада хабаадалсахадань болохо.

ХОНИН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ гэр бүлэ соохи хэрэгүүдтээ оролсоходонь болохо, зүгөөр гэрһээ газаагуурхи үйлэ хэрэгүүдтэ оролсоһоной хэрэггүй.

БИШЭН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ альгаяа эмирэн байжа баярлаха, сэнгэхэ, хүхихэ, найр нааданда дуратай болохо. Ямаршье юумээр һонирхохогүй.

ТАХЯА ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ журам байгуулха гэжэ аймшагтай хэрзэгы зантай болохо. Хүнүүдтэ номнол һургаал хэлэхэ, теэд хэлэһэн үгэнь хооһон, хэншье дүүргэхэгүй. Өөрынгөө һанаашалһан хэрэгые бэелүүлхэ гэжэ амин бэеэ үгэхөөр бэлэн байха.

НОХОЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ боложо гү, али болохоёо байһан үйлэ хэрэгтэ бар жэлтэй хүнүүдтэл адляар этигээд, бушуу түргөөр шиидхэбэри абаха. Энэ жэлдэ нэрээ хухарха, гэбэшье эхилһэн үйлэ хэрэгээ дахин шэнээр эхилхэеэ оролдохо.

ГАХАЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ һайншье, муушье эдэбхи үүсхэл гаргаха. Өөрынгөөшье, мүн бусадайшье хэһэн хэрэгтэ һанаагаа амарха, тиимэһээ баяртай ябаха.

ТАХЯА ЖЭЛ

Хатуу жэл... Ажамидархын тула бүхы зон ажаллаха. Талаан туршалганууд, ажалгүй үлэлгэнүүд, мүнгэ алтаар дутагдалга болохо. Тахяа журамгүй байлганда дурагүй амитан, тиимэһээ журамшуулха гэжэ орон дотор соо сэрэгэй хүсөөр хубилалтанууд, сэрэгэйнгээ хүсөөр журам байгуулжа магадгүй. Энэ жэл сэрэгэйхидэй дээдэ тушаалда ороходо, үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэхэдэ һайн жэл. Энэ жэлэй хабар түрэһэн хүбүүн аймшагтай хэрзэгы абари зантай, баатар зоригтой байха.

ХУЛГАНА ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ һайн һууха. Орон доторхи ба ниитэ зоной дундахи хубилалтануудта һанаагаа зобохогүй. Гэбэшье, али нэгэ юумээр хүниие зэмэлхэ дуратай болохо.

ҮХЭР ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ һанаа сэдьхэлээ амаруулан, амгалан тэнюун һууха. Энэ жэлдэ этигэл найдабари ерэжэ, ажаллахаяал ганса мэдэхэ.

БАР ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ урмаа хухарха, аюул тодхорто орожо болохо, зангаа хубилха тэмсэлдэ бодохо.

ТУУЛАЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ һанаагаа зобохо, энэ жэлэй үйлэ хэрэгүүдые, хубилалтануудые наада барин хараха. Урданайнгаа байдалые һайшаадаг, баримталдаг тэрээндэ энэ жэлэй шэнэ хубилалтанууд муу байха.

ЛУУ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэшье өөрыгөө харуулжа амжалта туйлаха. Гэбэшье, хүнэй үгэдэ орожо, хүнэй хэлэгшээр ажаллаха дурагүй байха.

МОГОЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮНДЭ – энэ жэл хатуу жэл. Иимэ жэлтэй хүн ажаллаха дурагүй боложо, гансал амидархын түлөө ажаһууха, үе-үе болоод лэ энэ тэрэ юумэнһээ урмаа хухарха.

МОРИН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ һайн һууха. Ажал хүдэлмэринь, һанаһан, түсэблэһэн хэрэгүүдынь бүтэсэтэй, урагшатай ябаха, эд зөөреэр, алта мүнгөөр дутамаггүй байха.

ХОНИН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ ажал хэхэеэ залхуурха, гэбэшье, хаа-яа энэ тэрэ ажал хэжэ хоолойгоо тэжээхэ.

БИШЭН ЖЭЛТЭЙ ХҮНЭЙ – энэ жэлдэ баярлаха, хүхихэ, сэнгэхэ үе хаһа дүүрэхэ. Тиихэдэнь оршон тойронхиёо һайнаар бодожо үзэхэ, хамаг юумээр һонирхожо эхилхэ.

ТАХЯА ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ элдэб юумэндэ амжалта туйлахадань һайн жэл. Тиигэхын тула энэ хатуу жэлэй үнгэртэр ажаллаха хэрэгтэй. Журам сахилган тэрээндэ аза талаан асарха.

НОХОЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ бар жэлтэй хүндэл адли урма зоригоо хухарха, зангаа хубилха, нюусаар тэмсэл хэхэ. Энэ жэл тэрээндэ ехэ хатуу жэл байха.

ГАХАЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ ажаллаха, амжалта, илалта туйлаха, һайн һууха...

НОХОЙ ЖЭЛ

Таанад ерээдүйнгээ байдалда һанаагаа зобохот, бүхы юумые муу тээшэнь абаашахат. Энэ жэлэй үйлэ хэрэгүүдһээ бэеэ абаад, һайн һанаатай байхые оролдохот. Энэ жэлэй һүни түрэһэн үхибүүн бүхы наһандаа харуулшан ябаха.

ХУЛГАНА ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ өөрынгөө һанагшаар, дура зоргондоо сэнгэжэ, хүхижэ бэшэ, харин хэрэг бүтээжэ ябаа һаа, ехэ һайн һууха.

ҮХЭР ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ ямар нэгэ юумэнһээ һанаа сэдьхэлынь дутуу дунда ябаха, ажал хэрэгынь бүтэсэгүй байха. Ерээдүйнгөө хүби заяае харанхы, оёоргүй нүхэн шэнгеэр һанаха.

БАР ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ эршэмтэйгээр ажаллаха хүсэлэнтэйшье һаа, али бүхы юумэндэ һанаа сэдьхэлээ зобоожо, урма зориггүй болохо. Гэбэшье, агууехэ хэрэг эхилбэл, захадань гараха.

ТУУЛАЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ али бүхы юумэндэ һанаагаа зобохо, энэ жэлэй үйлэ хэрэгүүдтэ болгоомжотойгоор хабаадалсаха, политикааршье бага сага һонирхохо.

ЛУУ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ юушье хэхээр бэлэн байха. Гэбэшье, энэ жэлдэ амжалта туйлажашье, туйлангүйшье байжа болохо.

МОГОЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ амгалан тайбан һуухагүй, өөрынгөө урид һанаашалһан, түсэблэһэн хэрэгтэшье этигэхэгүй. Түсэблэн табиһан хэрэгээ бүтээхэеэ, бэелүүлхэеэ залхуурха.

МОРИН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ алта мүнгөөр дуталдангүй, хара амяа хараад, бэеэ абаад ябаха. Өөрыгөө тэжээхын тула унаһан малгайгаа абангүйгөөр ажаллаха.

ХОНИН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ муу һууха. Тэрээндэ хэншье туһалхагүй, һанаагаа зобохогүй. Тиимэһээ хонин жэлтэй хүн гансаардалгада орожо, гуниглан уйдаха.

БИШЭН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ али бүхы юумэндэ һанаагаа зобон, үлүү ехээр хүнүүдтэ ухаархажа, энэ жэлэй дүүрэхые хүлеэхэ... Алта мүнгөөр дуталдаха.

ТАХЯА ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ сэнгэхэ хүхихэгүй, харин уйдхар гуниглалда абтаха. Энэ жэлдэ алта мүнгөөр хэзээ хэзээнэйхиһээ үлүү ехээр дуталдаха.

НОХОЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ ехээршье бэшэ һаа, багаханаар баярлаха. Энэ жэлдэ амжалта туйлахаяа этигэхэгүй, гэбэшье, һанаһан хүсэлэнгөө бэелүүлхэ.

ГАХАЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ алта мүнгөөр дуталдахагүй, гэбэшье жаргаха, баярлахагүй, даруу номгоноор энэ жэлээ үнгэргэхэеэ оролдохо. Иимэ жэлтэй хүн нохой жэлтэй хүнэй үгэдэнь орохо, үйлэ хэрэгыень дэмжэхэ, зүгөөр үйлэ хэрэгтэнь хабаадалсахагүй.

ГАХАЙ ЖЭЛ

Бүхы юумэн һайжарха тээшээ ябаха. Һайн һайхан хэрэгүүд бэелүүлэгдэхэ. Алта мүнгэн тэхэрихэ. Баяр жаргалшье үзэжэ болохот. Бүхы юумэн элбэгжэхэ! Ажал хүдэлмэри дээрэ муу юумэн боложо магад. Алта мүнгэ баригшад, интеллигенци энэ жэлдэ яһала бараг һууха. Сагаа һарын (хитадай сагаа һарын) гаратар энэ жэлдэ үхибүүтэй болохогүйе оролдогты. Садахаяа мэдэдэггүй гахай түүдэгтэрээ эдеэ хоол эдидэг, тиимэһээ нарай үхибүүд һагсаржа, наһа баража болохо.

ХУЛГАНА ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ һайн һууха. Иимэ жэлтэй хүн найрлажа, сэнгэжэ ябахадаа, ерээдүйнгээ түсэб табиха.

ҮХЭР ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ барагтайшаг ябаха. Гэбэшье ажалдаа дарагдаха, хэхэ бүхы ажалаа арай ёохон дүүргэхэ.

БАР ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ һайн ябаха. Бүхы үйлэ хэрэгүүдтэ оролсожо, алта мүнгэ олохо. Сагаа һарын ерэтэр энэл хэрэгээ үргэлжэлүүлхэдэнь болохо.

ТУУЛАЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ номгон даруу ябажа, олон шэнэ нүхэдтэй болохо. Ажал хэрэгынь урагшатай бүтэсэтэй байха.

ЛУУ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ һайн һууха. Иимэ жэлтэй хүн хэзээдэшье алта мүнгөөр дуталдажа үзөөгүй юм. Илангаяа энэ жэлдэ шадабаряа гаргаа һаа, үйлэ хэрэгынь хэзээ хэзээнэйхиһээ бүришье һайн ябаха.

МОГОЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ ухаагаа гүйлгэн, һайн сагай ерэхые хүлеэхэ. Тэрээндэ энэ жэл баярлахаар, хүхихөөр юумэ асархагүй.

МОРИН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ һанагдаа хүлеэгдээгүй алта мүнгэтэй боложо, үри шэрэһээ гараха, һанаһанаа хүсэлдүүлхэ, машинатай, зуһалантай, байратай болохо.

ХОНИН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ бусад ондоо жэлтэдһээ эгээ ехэ жаргалтай һайн һууха. Гэбэшье осол тодхорто, гэнтын аюулда орохогүйн тула бэеэ наринаар, болгоомжотойгоор абажа ябаха хэрэгтэй.

БИШЭН ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ үнгэрэгшэ жэлэйнь аза талаан дүүрэхэ. Урдань дахяад шэнэ үйлэ хэрэгүүд хүлеэхэ.

ТАХЯА ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ үлүүсэ ехээр ажаллажа, арай ёохон алта мүнгэтэй болохо. Анханайнгаа һанал бодолые, түсэблэһэн түсэбөө бэелүүлэнгүй, тэрэнээ сэдьхэлдээ хадагалан үлэхэ.

НОХОЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ яажа амидарха ба гэр бүлэ тухайгаа бодожо, ухаагаа урда урдынхиһаа ехээр гүйлгэхэ.

ГАХАЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН – энэ жэлдэ һайн һууха. Илангаяа инаглал ажал хоёрто амжалта туйлаха, угай зөөридэ хүртэжэ гү, али ехэ мүнгэ абажа болохо.


Г-Д. ДАМБАЕВ буряадшалба


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>