ОРШОЛОН ЮРТЭМСЫН ТЭМДЭГ

Һайн тэмдэгүүд:

Наран хүнэй гар дээрэ байна гэжэ зүүдэлхэдэ, ехэ үндэр түрэлтэй хүн ерэжэ түрэхэ гэжэ хуушан монголһоо Б. Дашиевай оршуулһан «Зүүдэнэй тайлбари» гэжэ ном соо олобобди. Энэ һанаае «Священный Байкал» гэһэн һэдхүүл соо бэшэһэн мүрнүүдээр баталнабди: «Дандарон Бидиядарын эжын нүхэр һамганиинь, наран тэнгэриһээ унаад, гартань орошобо гэжэ зүүдэлбэ. Тиигээд зүүдэн соогоо тэрэ нарые хани Балжимадаа үгөө бэлэй. Удангүй Бидиядара гэдэг хүбүүтэй болоо һэн».

Наран орохо – хуби заяандатнай ехэ жаргалтай хубилалта болохо.

Одо мүшэ харабал, түрэлтэёо уулзаха, һайн мэдээсэл дуулаха.

Һара – хэн нэгэндэ дурлаха.

Сахилгаан – гэнтэ баярлаха.


Муу тэмдэгүүд:

Тэнгэри дуугаржа байна гэжэ зүүдэлбэл, зоболон болохо.

Үүлэн – ажалдаа дарагдаха.


Сэсэгма Цыбикова


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>