ЗҮҮДЭН, ЗҮН БЭЛИГ

Зүүдэн. Зураг: Г. Пүрэвбат.

Эртэ дээрэ үеһөө эрдэмтэн мэргэшүүл зүүдэн тухай олон арадай таамаглал гаргажа, асуудал дэбшүүлжэ байһан болобошье, мүнөө болотор нюусань тайлбарилагдаагүй мүнхэ зандаа. Энээнэй талаар шудалалга хэгдэһээр байна.

Харин манай элинсэгүүд зүүдэнэй зүн бэлигые амидаралда болон ерээдүйдэ болохоо байгаа үйлэ ябадалтай харисуулан үндэр магадлалтайгаар тайлбарилһан байна. Иигэжэ хүнэй сэдьхэл һанаан, бэе хёморхо, амидаралда таагүй ябадал тохёолдохые ажаглажа тогтооһон байна. Зүүдэн гээшые зүб тайлбарилжа, алибаа муу үйлэһөө һэримжэлжэ заһаха арга домыешье баһа олоһон байха. Иимэһээ «Мунхагай харанхые гиигүүлэгшэ зула» гэхэ һударһаа танай бэе сэдьхэлдэтнай туһа дэм болохоор, үндэр магадлалтайгаар тайлбарилагдажа байһан зүүдэн, зүн бэлиг, тайлбари, дом аргые заһалтайнь түүжэ бэшэбэбди.

Уншагша таанар зүүдэлбэл, үглөөгүүр бодоһоор энээхэн номые ашаглажа, арга заһалаа хэбэл, сэдьхэл һанаан түбшэн тэнюун, амидаралдатнай лабтай туһа болоно.

ЗҮҮДЭНЭЙ ТАЙЛБАРИ, АРГА ЗАһАЛ

1. Ой модо, сэсэгтэй нуга, одон, шоно, гулабхаа, шаазгай, зүгын үүр, мүнгэ, нугаһан, сонхо, алшуур, һахал, үһэ ургаха, зошон айлшан, шуһа гаража урдаха, юумэ олохо, уйлаха, гашуудаха, хүн үхэжэ байна гэхэ зэргээр зүүдэлбэл: һайн хүнтэй ушарха, хэлэ сураг сонсохо, олзо омог олохо, баяжаха, заяанай ханитай ушарха, худа ураг болохо, аха дүү ба хүндэтэй айлшан ерэхэ, ута наһа наһалха, ажал үйлэ өөдөө хүгжэн байха зэргые бэлгэдэжэ байдаг.

Иимэ зүүдэ зүүдэлбэл, үглөөгүүр бодоод, Бурханда мүргэжэ: «Ум гама дивани рагчаа хум пад» гэжэ 21-дахин уншаад, “Хурай” гэжэ 3 дахин , хурайлха.

2. Ехээр энеэхэ, соорхой һонгино, ногоо, сэсэг таһалха, жэмэс, горох, кукуруза, намагтай газар зүүдэлбэл, уйлажа гашуудахын нюуртай гэдэг.

Иимэ зүүдэ зүүдэлбэл, үглөөгүүр наран руу хаража зогсоод «Ум марзияа нам суухаа» гэжэ 21-дахи уншаад, шүлһөө залгина.

3. Хатаһан шэргэһэн худаг, намаг, архи уужа байха, гашуун зүйл эдихэ, һахал үһөө абуулха, жаахан басаган, һогтуу хүниие зүүдэлбэл: гарзадаха, ядууржа зоболонгууд тохёогдожо болохо.

Тиимэһээ, «Ум агаани нигаани набила мандали мае суухаа» гэжэ 21-дахин уншаад, хүсэтэйгөөр хоёр альгаараа таша.

4. Уһанда унаха, ехэ уһан, саһан бороо зэргые зүүдэлбэл, үбшэн ба гай зоболон ерэжэ болзошгүй.

Тиимэһээ, хахархай аягада хара уһа хээд, «Ум базар гүрү бадмаа сэдий хум пад» гэжэ 21-дахин уншаад, уһанда гурба дахин үлеэгээд, өөрын муу зүгтөө саса.

5. Ямар нэгэн байдалаар могой, могойн зулзага зүүдэлбэл, газар уһанай эзэдэй – сабдагуудай ба лусуудай хорлолтой гэдэг.

Хүжэ арса уталга ууюулжа, эдеэ, таряа будаа бэлдээд, «Ум базар вани хум пад» гэжэ 21-дахи уншаад, өөрын нютагай онгон уула, уһа, обоо тахилгаяа дотороо бодожо, таряа будаа эдеэнэй дээжэ үргэ.

6. Шүдөө унаха, шуһатай мяхатай оройлдоод, унажа байна гэжэ зүүдэлбэл: гай баршад, оһол эндэл, Эрлигэй хаанай элшын муу нюуртай тула, Бурханда зальбаржа, зула барижа, арса ууюулжа, «Намо багабади варазана барамидаей. Ум намо Татхагата, илиши илиши, милиши милиши, бинаяна бинаяна. Намо багади баради даям варада ириди ириди, мириди мириди, шүриди шүриди, буюей буюуей суухаа» гэжэ 21-108-дахи уншаха.

7. Тэмээн, ямаан, улаан мяхан, мяха эдихэ, зүү, хутага, хурса үзүүртэй юумэ, толи зүүдэлбэл, шулмасын талаһаа хорлолтой.

Тиимэһээ, 9 хара шулуу абаад, 21 дахин «Ум хаса дива хум пад» гэжэ уншаад, тэрэ шулуунуудаа 3-дахин үлеэгээд, 8 зүг ба нэгыень өөдэнь огторгой руу хаяха хэрэгтэй.

8. Хара нохой, нохойдо намнуулха, нохойдо зуулгабаб гэжэ зүүдэлбэл, тэнгэриин гарагуудай зүгһөө хорлолтой.

Иимэһээ саарһан дээрэ нохойн толгой зураад, тэрэ саарһаяа жэжэхэнээр шуулаад, 21 дахин «Ум ха дон дог» гэжэ уншаад, тэрэ саарһануудаа зүүн-хойто зүг руу хаяха хэрэгтэй.

9. Ехээр эдихэ, өөхэ эдихэ, яра шарха зэргые зүүдэлбэл, алибаа юумэнһээ бузартахын нюуртай ушар. Тиимэһээ, аяга соо уһа хээд, «Нама шизанада гордаяа хулу хулу, дишта дишта, банда банда хана хана аа маради хум пад» гэжэ 21-дахи уншаад, уһаа үлеэжэ аршаан болгоод, амаа зайлаад, нюур гараа угаажа хорлолын зүгтэ саса. (Муу зүгөө ламаһаа асууха).

10. Турлааг, тоншуул, үндэгэн, хүдэһэн дэгэл, үһэтэй дэгэл, нюсэгэн эхэнэрые зүүдэлбэл, хэрүүл, хэлэ ама ерэхын нюуртай гэхэ. «Ум асидада бадриа аварзэди сарва дихана дасаяа дасаяа хана хана друм друм хум хум пад пад суухаа» гэжэ 21-дахи уншаарай!

11. Наһа нүгшэһэн эсэгэ, эхэ, аха дүү, танил хүнүүдтэй уулзажа, ушаржа байнаб гэжэ зүүдэлбэл, буян нэхэжэ байна гэдэг.

Тиимэһээ, 3 хоногой туршада зула бадараажа орой бүри «Ум маа ни бад мэ хум» гэжэ арга боломжоороо олон дахин уншаарай! Эхэнэр хүн бурханай номдо жанша оёхо! Үхибүүд нохой эдеэлүүлхэ. Хурал номын газарта юрөөл абхуула, «Сундуй» уншуула.

Эндэ дурдагдаагүй бэшэ зүүдэнүүд болбол сагаан зүүдэн гэдэг.
Үлзы хутуг оршохо болтугай!


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>