ЗҮҮДЭ ТАЙЛБАРИЛХА НОМҺОО

Гэрэл зураг: Алена Цыденова

• Олон үхибүүдые зүүдэлбэл, мүнгэ ехэтэй болохо.

• Хүүгэдые хүхүүлжэ байнаб гэжэ зүүдэлбэл, бэе, сэдьхэл элүүржэхэ.

• Хүүгэдые сохижо байнаб гэжэ зүүдэлбэл, таарамжагүй хэрэг болохо.

• Хүүгэд таалажа байна гэжэ зүүдэлбэл, амжалта олохо, хүг баяр болохо.

• Дарһа (архи) зүүдэлбэл, хии морин һэргэжэ, аза тохёолдохо.

• Хара хилээмэ зүүдэлбэл, һайн хүнтэй нүхэрлэхэ, ядарһан сагташни хүн туһалха.

• Холынгоо түрэлые зүүдэлбэл, бэе, сэдьхэл амаржаха.

• Эсэгэ, эхэеэ зүүдэлбэл, туһаламжа хүртэхэ.

• Эхэеэ зүүдэлхэдэ, аза тохёолдохо.

• Эсэгэтэеэ арсалдажа байнаб гэжэ зүүдэлбэл, ажал хэрэг һамарха.

• Үхэһэн хүнһөө юумэ абажа байнаб гэжэ зүүдэлбэл, буян хэшэг арьбажаха, эд мал дэлгэрхэ.

• Наадажа байһан үхибүүдые зүүдэлбэл, хүсэл, сэдьхэл ханажа, досоо амар болохо.

• Һайхан басагадые зүүдэлбэл, таараха хүнтэй танилсаха.


“Толон” һонин


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>