ЗҮҮДЭНЭЙ ТАЙЛБАРИ

Гэрэл зураг: Ася Лыгденова

Буддын шажан мүргэлтэй хүнүүд, илангаяа манай буряад зон, ямар нэгэ муу зүүдэ хараа һаа, түргэхэн үзэлшэ, мэргэшүүлдэ ошожо, шалгуулдаг ха юм. Мэргэшүүл юун гэжэ хэлэнэб, тэдэнэй хэлэһээр арга заһал хүүлэжэ, арюун сэбэр болодог байна. Хэрбэеэ ямар нэгэ муу зүүдэ, ёро хараад, тоонгүй ябаа һаа, усал, гэнтын аюул тохёолдожо болохо гэдэг. Харин зарима зон хэлэдэг гээшэ ааб даа: «Ёһо мэдэхэгүй хүндэ ёро халдахагүй». Тиигэбэшье юумэ мэдээд ябабал, һайн гэжэ һананабди.

Тон элеэр тодоор үзэгдэһэн зүүдэн юумэ зүгнэһэн зүүдэн боложо, заабарилна, заһал, мүргэл, үргэл хэхын дохёо боложо үгэдэг. Зүүдэн тухай ном соо уншаһанаа, хүн зонһоо мэдэжэ абаһанаа эндэ согсолон оруулжа, 6 хуби болгон зүүдэнэй тайлбари хубаанабди.


Сэсэгма Цыбикова


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>