УРГАМАЛ, МОДОНОЙ ТЭМДЭГ

Гэрэл зураг: Ася Лыгденова

Һайн тэмдэгүүд:

Ургажа байһан модон гал гуламта, амгалан байдал тэмдэглэнэ гэнэ.

Ургажа байһан ногоотой тала хаража зүүдэлбэл, ехэ баяр хүлеэгдэхэ.

Сэсэг түүжэ зүүдэлбэл, магтуулха.

Улаан бургааһа харабал, ажалдаа амжалта туйлахат.


Муу тэмдэгүүд:

Модон унабал – муу.

Хухарһан, хатанхай модон үзэгдэбэл, зохидгүй, таагүй юумэн тохёолдохо.

Харанхы бүглүү ой үзэгдэбэл, зоболон хүлеэгдэхэ.

Жэмэс, һамар суглуулбал, уйлаха.


Сэсэгма ЦЫБИКОВА


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>