ХУБИ ЗАЯАНШНИ ХААГУУР ХАБ?

Хура уһанай уларил

Февралиин 19-һөө мартын 4 хүрэтэр үргэлжэлнэ

Энэ хугасаанда Наран шара замай Загаһан гэрэй эхинэй хахадые тулан үнгэрнэ. Энэ уларилда эхэһээ мүндэлһэн хүнүүд маша шударгы, ажалдаа ба хамтын ажалда үнэншэ, ажалдаа харюусалга ехэтэй, хэтэдээ бадарангы сэдьхэлтэй хүнүүд байхань олон тохёолдодог.

Эм найруулга, болбосоруулга, химиин түрэл бүриин һорилго, туршалга шудалха ажал гүйсэдхэдэг һалбарида мэргэжэл шэлэжэ абабал, үлүү зохимжотой, үрэ бүтээлтэй байха үндэһэтэй. Баһа зүжэгшэн, хүгжэмшэн, түүхын, удха зохёолой, багшын ажал мэргэжэл һунгажа абабал, алдуу хэхэгүй байха.

Эшээндэ хэбтэгшэдэй хүдэлхэ уларил

Мартын 5-һаа 19 болотор үргэлжэлхэ

Энэ хугасаанда Наран шара замай Загаһан гэрэй хоёрдохи хахадые үнгэрнэ.

Энэ уларилда түрэһэн хүнүүд ехэнхидээ ухаатай, тодо сэдьхэлтэй, уранаар зүгнэжэ шададаг, алтан гартай, ухаагаараа шэнжэлхэ оролдоходоо дуратай байна. Бага, залуу наһандаа тэдэнэй ажалай амжалта гол түлэб сэдьхэл һанаанай байдалһаань шалтагаалха. Зүгөөр наһанайнгаа тогтохо тума үйлэ ажалаа тодорхойлжо, болбосоруулжа, яб-таб болгохо, ажалайнгаа шадабари бэелүүлнэ. Харин таараагүй ажалда үрэ дүнгынь муу, бүтэмжэгүй байдаг. Шэнэ, сэбэр агаартай нүхэсэл байдалда байбал, ямаршье ажал хэхэдэнь, шадабари ехэтэй байдаг.

Мэдэрэлэй эмшэн, хирургын мэргэжэл шэлэжэ абагшад, ехэ амжалтада хүрэһэн хүнүүд энэ уларилда түрэгшэдэй дунда олон байдаг.

Тиимэһээ эмшэнэй ажал мэргэжэл шэлэгшэд алдуу хэхэгүй байха.

Хабарай хугасаагай уларил

Мартын 20-һоо апрелиин 3 болотор үргэлжэлнэ

Энэ хугасаанда Наран шара замай Хонин гэрэй эхинэй хахадые тулан үнгэрхэ.

Энэ уларилда түрэгшэд гол түлэб өөһэдтөө этигэлтэй, бусадһаа дулдыдахагүй, сүлөөтэ байдалда дуратай, зоригтой, шиидэмгэй, сэдьхэлэй ульһатай, ударидан зохёон байгуулха ажалда абьяастай, түргэн сэдьхэн бодохо шадабаритай, энерги хүсэ ехэтэй, ядуу тулюур хүнүүдые хайрладаг, үгэлигэ үгэдэг, дарлагшадые үзэн ядадаг, хүнүүдэй хэрэг мэдэрэлые һайн ойлгодог, хүндэ бэрхэшээлэй үедэ тон түрүүн ажаллан туһалжа шададаг. Энээгээрээ тэдэ хүнүүдэй этигэл, хайра, хүндэлэл хүреэлэл оложо шададаг байна.

Сэрэгшэ, сагдаа, тагнуул, шэнжэлэгшэ, эмшэн, хирург зэргын ажал мэргэжэл шэлэбэл, үлүү зохимжотой.

Хабарай дундахи уларил

Апрелиин 4 — 19-дэ үргэлжэлнэ

Энэ хугасаанда Наран шара замай Хонин гэрэй хоёрдохи хахадта оршоно.

Энэ уларилда түрэһэн хүнүүд бага, залуудаа зоримгой, арга залитай, дайсан, үзэл, һанаан бусалжа байха, аза талаангаа туршаха дуратай байдаг. Гэбэшье бодолго муутайхан, яаруугаар хэһэндээ үлүү гаран алдаха, бүтэмжэгүй ябадалдаа хашаржа, тогтонижорон туршажа, болгоомжотой боложо, алибаа зүйлые бодожо үзэдэг болохо. Элдэб ажалда зохихын урда эсэлтэ сусалтагүйгөөр ажалладаг, ажал зохёон байгуулха шадабари һайтай. Ажалайнгаа үрэ дүнгые үзөөд, ехэтэ баярлан зоригжодог зантай байха.

Тоологшо, физик, астроном, биолог, эмшэн, сэрэгшэ, сагдаагай (милиционерэй) ажал, мэргэжэл шэлэжэ абабал, үлүү зохимжотой ба бүтээл һайтай байха.

Таряаланай хура орохо уларил

Апрелиин 20-һоо майн 4 хүрэтэр үргэлжэлхэ

Энэ хугасаанда Наран шара замай Үхэр гэрэй эхинэй хахадаар үнгэрнэ.

Энэ уларилда эхэһээ мүндэлһэн хүнүүд өөрын абьяас шадабаритай, хүсэ, арга боломжоороо бүрин этигэлтэй, үнгэрһэн үеһөө уламжалан ерэһэн дэбжэлтэтэй, һайн зүйлнүүдые абаха, хэрэглэхэдээ дуратай, аза талаан туршаһан ажал үйлэ хэхэ дуратай байдаг. Ажахы ба зохёон байгуулха ажалда абьяастай болобошье, һайн дарга, ноён, ударидагша боложо шадахагүй, шиидэмгэй бэшэ, ямар нэгэн шиидхэбэри гаргахадаа, маша удаан бододог. Наһанайнгаа ошохо тума, уһан ундатай болодог зантай байна.

Хүдөө ажахы, барилга, банк, урлалга, уран һайхан, техник зэргын түрэлэй ажалые, оло дахин дабтан хэдэг ажал, мэргэжэл шэлэжэ абабал, тон зүб. Иимэ хүнүүд ямар нэгэн ажалые автомат мэтээр хэхэдээ дуратай, харин ажал, мэргэжэл һэлгэхэ дурагүй байдаг.

Зунай сагта орохо уларил

Майн 5-һаа майн 20 хүрэтэр үргэлжэлнэ

Энэ хугасаанда Наран шара замай Үхэр гэрэй хоёрдохи хахадаар үнгэрнэ.

Энэ уларилда түрэһэн хүнүүд бусадые һайн ойлгодог, нилээд үргэн мэдэсэтэй, яряа хөөрөө һайтай, ёһорхуу, ажалдаа үнэншэ, албан тушаал эзэлхын түлөө тэмсэдэггүй, бүхы юумэндэ бодото байгаа байдалаарнь хандадаг. Мүнгэ һайтай ажал хэжэ, гэр ороноо бэхижүүлхын түлөө шударгы ажалладаг. Аза талаан туршан ажал, үйлэ хэхэ дурагүй, һанаашалха арга зали муутайхан байдаг.

Геологи, хүдөө ажахы, мүнгэн сангай ажал, мэргэжэл һунгажа абабал, үлүү зохимжотой ба бүтээл һайтай байха.

Халта дүүрэн уларил

Майн 21-һээ июниин 4 хүрэтэр үргэлжэлнэ

Энэ хугасаанда Наран шара замай хамтадхаха гэрэй эхинэй хахадаар дайран үнгэрнэ.

Энэ уларилда түрэһэн хүнүүд маша һонюуша зантай байдаг. Энэ һонюуша зангынь эрдэм шэнжэлгын ажалтан болохо, тэрээгээрээ барагхан шэнэ зүйл нээлгэхэдэ хүргэхэнь үсөөн бэшэ байдаг. Олон юумээр һонирходог ушар — ямар нэгэн тодорхой зүйл дээрэ анхаралаа, хүсэеэ тогтоохонь (хандуулхань) хэсүү байдаг. Ямаршье ажалые эхилэн хэхэдээ, эдэбхитэй, һонирхолтой байһан аад, саашаа ябан, бэрхэшээл һаад ушархадань, тэрэнээ орхёод, ондоо юумээр һонирхоод ябадагынь үсөөн бэшэ байдаг гэжэ ажаглагдана. Зүгөөр тэдэ эсэстээ эсэжэ, элдэб мэдээ суглуулан гуримшуулха ушарһаань, тэдэнэртэ һэжэг болгоомжолхоор, хүндэ үедэ этигэхэнь бэрхэтэй байдаг. Ажал түрэлынь бүтэмжэ муутай болохо ба шахалта хашалтада орохо үедөө бэрхэшээлһээ зүрхэсэжэ, жагсаалһаа гарадаг. Зүгөөр ажалаа үндэһэлэн, нэгэ жэгдээр ухаалан ябуулха шадабари муутай байдаг. Ехэ дээдэ һургуули, эрдэм шэнжэлгэ, мэдээсэл, хэблэл, радио, телевидени, номой дэлгүүр, аяншалга, түмэр замда ажал, мэргэжэл шэлэжэ абабал, зохисотой.

Таряанай болбосорхо уларил

Июниин 5-һаа июниин 20 хүрэтэр үргэлжэлнэ

Энэ хугасаанда Наран шара замай хамтадхаха гэрэй хоёрдохи хахадые дайран үнгэрнэ.

Энэ уларилда түрэгшэд багадаа ехэ дурагүй, тогтоборигүй, юумэн бүгэдэдэ оролсохо зантай байха. Ябан энэ ааша зангынь, үзэл бодолынь тогтууритай боложо, мүн ажабайдалайнгаа шанарые ойлгожо, мүнгэ алтаяа зүбөөр гаргашалжа һураха. Наһанайнгаа тогтохо үедэ ехэнхидээ хуушан юумэеэ баримталха үзэлтэй болодог. Тэдэнэр ямар нэгэ харюусалгаһаа шэмээгүйхэнөөр, хэлэ амагүйгөөр зайлажа гарадаг. Гүймэл хурса ухаатай, алтан гартай, арга мэхэтэй байна. Хэтэрхэй хүжүүн, зүрюу, шулуун зангынь, тогтууригүй байдалынь заримдаа ажалдань, ажабайдалдань һаад, бэрхэшээл ушаруулна. Ноён дарга, ударидагшын ажал хэжэ шадахагүй, бусадтай муудалдан, бүдүүлиг үгэ хэлэхэнь үсөөн бэшэ болобошье, һүүлээрнь хүнүүдтэй үгэеэ ойлголсохые эрмэлзэнэ.

Ашаа тээлгын, хүн зониие хангалгын, һурган хүмүүжүүлхэ, хэблэлэй ажал мэргэжэл шэлэбэл, үлүү таарамжатай болохо.

Наранай бусаха уларил

Июниин 21-һээ июлиин 6 хүрэтэр үргэлжэлнэ

Энэ хугасаанда Наран шара замай Мэлхэйн гэрэй эхинэй хахадаар дайран үнгэрнэ.

Энэ уларилда эхэһээ мүндэлһэн хүнүүд үгэ дууламгай, хуули гурим баримталдаг, ажалдаа үнэншэ, хамгын (ниигэмэй) үзэлтэй байна. Бусадые өөр тээшээ татаха шадабаритай. Өөрын талаһаа анхарал һанамжатай, үнэн сэдьхэлһээ ажалдаа хүсөө үгэдэг. Аймхай, зориггүй ба мэхэтэй, хүнһөө ехэ айдаг, шууяатай, дуу шэмээ ехэтэй газарта ажаллахадаа ехэ муу. Мэдээсэл ба харилсаа холбоогүйгөөр амидарха, ажаллаха аргагүй гэһэн бодолтой. Тоо ухаанай шухала ажалда дурагүй, абьяасгүй хүнүүд байхань олон.

Архив, һургуулиин газарта ажаллаха мэргэжэл шэлэбэл, зохимжотой байха.

Бага халуун уларил

Июлиин 7-һоо июлиин 21 хүрэтэр үргэлжэлнэ

Энэ хугасаанда Наран шара замай Мэлхэйн ордоной хоёрдохи хахадые дайран үнгэрнэ.

Энэ уларилда түрэһэн хүнүүд ба эжы, аха дүүһээ уламжалан абаһан ёһо заншал, һургаал, эд хүрэнгэ зэргые нангинаар сахижа, бусадтай хэрүүл амагүй, зүршэл тэмсэлгүйгөөр амар мэндэ амидархые хүсэдэг.

Олоной дунда нэрэ хүндөө алдадаггүй. Ямар нэгэн зүйлдэ хинамжатай, болгоомжотойгоор хандадаг, сэдьхэл дүүрэн амидаралые хүсэдэг. Олоной дунда ямар байра һуури эзэлхэеэ һайн шэлэдэг. Саг үедэ хэрэгтэй гэжэ бодоһон ажалдаа, үргэһэ нойргүй, эдихэ хоолгүй зүдхэжэ бүтээдэг, тиигээд туһалха һанаатай, гай зоболоной тохёолдоһон үедэ хүндэ ехэ туһалдаг. Техникэдэ һонирхол муутайхан, ударидаха ажалда хэтэрхы зөөлэн. Бусадай зүбшэл, хүмүүжэлэлдэ дуратай бэшэ. Ажалай амжалтада сэдьхэл һанаанһаа хамаардаг байна.

Хэблэл урлал, уран һайхан, хамтын шэнжэлхэ ухаанай һалбарида ажаллаха мэргэжэл шэлэбэл, үлүү зохимжотой. Гэбэшье ямаршье ажал хэжэ шадаха шадабаритай байдаг.

Ехэ халуун уларил

Июлиин 22-һоо августын 6 хүрэтэр үргэлжэлнэ

Наран шара замай Арсаланай ордоной эхинэй хахадые дайран үнгэрнэ.

Энэ хугасаанда түрэһэн хүнүүд хүнэй доро орохогүй, бусадһаа дутахагүй гэһэн хатуу бодолдо тэгүүлдэг. Алибаа юумые бодожо үзөөд, хэхэ дуратай. Имагтал магтуулжа байхые хүсэдэг. Габьяа байгуулжа, алдар нэрэеэ сууряатуулжа байха газарта ажаллаха дуратай. Уян зөөлэн бэшэ, ажал мэргэжэлдээ маргаха ашатай, эбтэй зохилдуулжа шададаггүй хүнүүд байдаг. Тэдэ хүсэтэй хатуу гар ба ухаан бодол гол түлэб болгоһон газарта ажаллахадаа, тэрэ үеынгөө эрхэ байдалда таараха арга хэмжээ зохёон байгуулха абьяастай. Тиимэһээ һайн дарга-ноён, ударидагшашье байха арга боломжотой.

Үйлэдбэри, спорт, урлал, кино ба театрай ажал мэргэжэл зохимжотой.

Намарай сагта орохо уларил

Августын 7-һоо августын 22 хүрэтэр үргэлжэлнэ

Энэ хугасаанда Наран шара замай Арсалан гэрэй хоёрдугаар хахадые тулан үнгэрнэ. Энэ уларилда мүндэлһэн хүнүүд амидаралай баяр баясхалантай өөһэдтөө найданги, сүлөөтэ байдалые эрхим гэжэ бододог, засаг түрые хүндэлдэг, саг хугасаае сахингүй ажаллажа шададаг, өөрыень хүндэлжэ харилсадаг хүндэ, мүн тиимээр лэ хандадаг, хүндэлдэг. Ехэ хёрхо, тон өөртөө этигэнги байхадаа, амжалта олохын үндэһэн гэжэ батаар ойлгодог байна. Бусадһаа һургаал, зүбшэл, шүүмжэлэл абаха дурагүй. Багахан зүйл дээрэ һанаагаа зүрилдүүлбэл, эрхэ хүүгэд мэтэ зан гаргахань имагтал ажаглагдана, нарин тоосоотой (бухгалтер-экономист) ажал, техникын һалбари, ударидаха, зохёон байгуулха даргын (ноёной, хүтэлбэрилэгшын) ажал, мэргэжэл шэлэбэл, үлүү зохимжотой байха.

Һэрюу орохо уларил

Авустын 23-һаа сентябриин 6 хүрэтэр үргэлжэлнэ

Энэ хугасаанда Наран шара замай Үхин гэрэй эхинэй хахадаар дамжан үнгэрнэ.

Тус уларилда түрэһэн хүнүүд хурса ухаатай, уран гартай, нарин тоосоотой, тоогой машина шэнги алдуу багатайгаар ажалладаг. Ударидажа байгаа бүхы хүнүүдые автомат мэтэ байхаар заатагүйдэ тоолодог. Ямаршье ажалые амидаралай баяр баясхалан гэжэ үзэдэг, тэрээнээ үнэн сэдьхэлһээ хэдэг. Мүнгэ ба алдар габьяас түрүү зэргэдэ табидаггүй. Ажабайдалдаа байра һуурияа зүб шэлэжэ шададаг. Бусадай хэрэгтэ оролсохо дурагүй. Өөрынгөө замаар амар ажаллажа ябахые дээдын жаргал гэжэ тоолодог. Улас түрын ажалшан болбол зүжэгшэн бэшэ, харин ажал хэрэгые бүтээгшэ хүн байха ёһотой гэһэн үзэл бодолтой байна.

Ажахы, ажахын бага һалбари, хүнгэн үйлэдбэри, техникэ, больницын газарта ажаллаха мэргэжэл шэлэбэл, үлүү таарамжатай байха талатай.

Сагаан хюруу унаха уларил

Сентябриин 7-һоо 22 хүрэтэр үргэлжэлнэ

Энэ хугасаанда Наран шара замай Үхин гэрэй хоёрдохи хахадаар үнгэрнэ. Энэ уларилда түрэһэн хүнүүд имагтал ажалайнгаа түлөө һанаагаа зобожо ябадаг. Бусадай анхарал татамгай. Хэрэгтэй гэжэ бодоһон үедөө өөрынгөө оюун ухаан, бэе бэлдэрэйнгээ бүхы хүсэ шадалые үгэжэ ажаллажа шададаг. Ямаршье юумэнэй гол үндэһэн, ушар удхые ойлгохые оролдожо, зорижо ябадаг. Ойлгоһон юумэеэ бусадта дамжуулхадаа, бэрхэ байдаг. Ударидажа байгаа хүнүүдтээ ехэ ойртодоггүй (дүтэлдэггүй). Зүгнэжэ бодохо, сэдьхэхэ шадабаринь ханамжагүй байдаг. Зүгөөр тон хёрхо, нарин шэриин юумые ажаглан ойлгохо абьяастай байдаг.

Нарин тоосоотой, юумэ болбосоруулан бүтээхэ ажал, мэргэжэл шэлэжэ абабал, таарамжатай ба үрэ дүнтэй байха.

Намарай хугасаагай уларил

Сентябриин 23-һаа октябриин 7 хүрэтэр үргэлжэлнэ

Наран шара замай Шэгнүүр гэрэй эхинэй хахадаар дамжан үнгэрнэ. Энэ уларилда түрэһэн хүнүүд урлал, амта, үнгэ, газар оронойнгоо хэлбэриие мэдэрхэ шадабари һайтай, ямаршье үе сагта ушараа ойлголсожо шадаха хүниие олохо абьяастай. Оршон тойроо хүнүүдтэ таатай сэдьхэл түрүүлхэ гэжэ оролдожо ябадаг. Бусадтай тэршэлдэхэһээ зайлажа ябахаһаа гадна, эсэргүү тэмсэлтэй хүнүүдые бэе бэедэнь ойртуулан эблүүлжэ ябадаг, ямаршье үедэ, ямаршье юумэндэ алтан дундахииень барижа ябаха эрмэлзэлтэй байна. Байн ямар нэгэн юумэндэ шиидэмгэй бэшэ байхань ажаглагдана.

Урлал, уран һайхан, тайзанай шэмэглэл, дипломат, оёдол нэхэмэлэй шэглэлтэй ажал, мэргэжэл шэлэжэ абабал, үлүү үрэ дүнтэй байха.

Хүйтэн шүүдэр унаха уларил

Октябриин 8-һаа 22 хүрэтэр үргэлжэлнэ

Энэ хугасаанда Наран шара замай Шэгнүүр гэрэй хоёрдохи хахадые тулажа үнгэрнэ.

Тус уларилда түрэһэн хүнүүд бусадые энеэлгэхэ, хүхеэхэ, өөһэд тээшээ татаха, зүжэглэхэ абьяастай. Хэрэгтэй үедэ харилсахадаа сухарижа, буулта хэжэ шададаг. Шударгы, хатуу гурим журамда дуратай, хэһэн юумэнэйнгээ үрэ дүнгые үзэхэдөө, урма зоригынь улам бадардаг. Наһанайнгаа ошохо тума, ямар нэгэн юумэндэ гү, али хүндэ хэтэрхы шүтэмгэй болодог, залхуубтар, һула байхань олон.

Хамтын хангамжа, гостиница, столово болон ундаа харяаха газарта, аяншалагшадай ажал эрхилхэ газарта ажаллаха мэргэжэл шэлэбэл, таарамжатай ба бүтээл ехэтэй байха.

Хюруу унаха уларил

Октябриин 23-һаа ноябриин 6 хүрэтэр үргэлжэлнэ

Энэ хугасаа соо Наран шэнэ замай Хилэнсэтэ гэрэй эхинэй хахадые тулажа үнгэрнэ.

Тус уларилда түрэһэн хүнүүд өөһэдынгөө үзэл бодолдо, журам заршамдаа үнэншэ, мүнгэн ба алдар габьяагаар ехэ һонирходоггүй юм. Харин ажалые заабол хэхэ ёһотой гээшые амидаралай һалашагүй шухала хэрэг гэжэ тоолодог. Ямаршье хүндэ байдалһаа олониие абаржа шадаха абьяас бэлигтэй дарга — ударидагша байжа шадана. Өөрынь ударидажа байгаа хүнүүдэй муугаар хандабал, харилсабал, тон ехээр дураа гутадаг. Ударидажа байгаа хүнүүдэйнгээ аяг аашые тааруулан харилсахадаа муу, бардам, дайсандаа хайра гамгүй байдаг.

Шэнжэлхэ ухаанай, хүндэ ба машинын үйлэдбэри, эрдэм ухаанай, һурган хүмүүжүүлхэ ухаанай һалбарида, эритэ мэсэ заһагша, инженер, багшын ажал мэргэжэл һунган абабал, тон зохимжотой, бүтээлтэй байха.

Үбэлэй сагта орохо уларил

Ноябриин 7-һоо 21 хүрэтэр үргэлжэлнэ

Энэ хугасаа соо Наран шара замай Хилэнсэтэ гэрэй хоёрдохи хахадые тулажа үнгэрнэ.

Энэ уларилда түрэһэн хүнүүд өөһэдынгөөл үзэл бодолые зүб гэжэ тоолодог, бусадай үзэл бодолые, зүбшэлые хайхаржа тоодоггүй. Ажалда тон яаруу, өөрынгөө абьяас шадабариие, үлүү һайн талаяа бусадта харуулхые эрмэлзэжэ ябадаг. Хэрэгтэй гэжэ һанабал, сүхэртэрөө ажаллажа шададаг. Ямар нэгэн тодорхой юумэндэ анхаралаа һайнаар, гол болгон хандуулдаг, юунһээшье айжа хэмшээрхэдэггүй байхань олон. Тэсэбэритэй, шударгы һайн дарга, ударидагша боложо шадаха үндэһэтэй. Сэдьхэлэйнгээ нюуса юумые элирүүлхэ дурагүй, сэдьхэл һанаандаа зүрилдөөтэй байдаг тула, ажабайдалдаа, албан тушаалдаа, ажал дээрээ һаад ушаруулхань үсөөн бэшэ байдаг гэжэ ажаглагдана.

Һургуули, больница, банк, арми, сэрэг, сагдаа (милиционер), газар дорохи ажалтай холбоотой мэргэжэл үлүү таарамжатай, үрэ дүнтэй байха үндэһэтэй.

Багахан саһанай орохо уларил

Ноябриин 22-һоо декабриин 6 хүрэтэр үргэлжэлнэ

Энэ хугасаанда Наран шара замай Номо гэрэй эхинэй хахадаар дамжан үнгэрнэ. Энэ уларилда түрэһэн хүнүүд сүлөөтэ байдалда шүтэдэг, өөһэдынгөө шэлэжэ абаһан замаар ябаха дуратай, аза талаан туршаһан, амидаралай түлөө ажал хэхэһээ арсадаггүй, нэрэ хүндэ оложо абахаяа мүнгэнһөө үнэтэйдэ тоолодог. Ажабайдалдаа батаар байра һуурияа олоходоо, алдуу гаргадаггүй, уран гоё үгөөрөө бусадые татаха абьяастай байдаг. Гэбэшье туйлалтагүй, ажалайнгаа үрэ дүнгые үзэнгүй орхихо, өөнтэгшэ, олон зан гаргахань үсөөн бэшэ гэжэ ажаглагдадаг. Тэдэнэрэй толгойдо ямар нэгэ һанаа бодол ходо эрьелдэжэ байдаг ушарһаа шэнэ арга, технологи хэрэглэхэ, өөһэдыгөө һайхашааһан ажал мэргэжэл шэлэбэл, тон таарамжатай байха.

Ехэ саһанай орохо уларил

Декабриин 7-һоо 20 хүрэтэр үргэлжэлнэ

Энэ хугасаада Наран шара замай Номо гэрэй хоёрдохи хахадые түбшэн даруу, өөһэдтөө этигэдэг, сүлөөтэ байдалые эрхим гэжэ тоолодог. Өөһэдынгөө шэлэһэн мэргэжэл, ажалда бүхы хүсэл, абьяасаа зорюулжа ябадаг. Ажал гээшэ хүндэ шэнэ хүсэ, энерги үгэдэг тон хэрэгтэй юумэн гэжэ тоолодог туһамарша, һонюуша, шэнэ юумэндэ дуратай. Зүгөөр дарга ударидагша байжа шадахагүйнь олондо тохёолдодог. Харин тэдэнэй хэтэрхы зөөлэн, сагаан сэдьхэлынь заримандаа таагүй, аягүй байдалда оруулдаг. Тэдээндэ дахин дабтагдадаггүй, ерээдүйдэ зорюулагдаһан тоосоо һайтай, аша үрэ ехэтэй, хододоо һэлгэгдэжэ байдаг ямаршье ажал мэргэжэл зохимжотой.

Үбэлэй эсэсэй (Наранай бусаха) уларил

Декабриин 21-һээ январиин 4 хүрэтэр үргэлжэлнэ

Энэ хугасаанда Наран шара замай Матар гэрэй эхинэй хахадаар дамжан үнгэрнэ. Энэ уларилда түрэһэн хүнүүд ажабайдалдаа бодото байдалһаа хандадаг. Хуушанай соёл, шэнжэлхэ ухаанай ёһые мүнөө үеынхитэй тон шадамараар зэргэсүүлэн ашаглажа шададаг, бүри бага наһанһаа урдаа тодорхой зорилго табижа, тэрэнээ бэелүүлдэг. Аза талаан туршаһан юумэ хэдэггүй. Тон болгоомжотой, эмхи гуримтай, элдэб аргаар ажалаа зохилдуулхые эрмэлзэдэг тула эрхим дарга, ударидагша боложо шадаха үндэһэтэй. Гэбэшье өөрынгөө дутуу дундые зүбшөөхэ дурагүй, дээшээ дэбжэхэдээ (гарахадаа) найза нүхэдэйнгөө туһа хүсые ашаглан хэрэглэдэг. Юумые уридшалан тухайлха (зүгнэхэ), мүн юумые дэбжүүлэн бодохо сэдьхэлынь ехэ хүгжэлтэгүй байхаа һанадаг.

Үйлэдбэри, һургуули, сэрэг, техникын ажал мэргэжэл зохимжотой.

Бага хүйтэн уларил

Январиин 5-һаа 21 хүрэтэр үргэлжэлнэ

Энэ хугасаада Наран шара замай Матар гэрэй хоёрдохи хахадаар үнгэрнэ.

Энэ уларилда түрэһэн хүнүүд ажалдаа харюусалгатай, мэдэгдээгүй холын ямар нэгэн нюуса юумэ хэхэ дурагүй. Туршалга практика гээшые шухала юумэн гэжэ тоолодог. Тодорхой гуримтай, заабаритай, хэмжээтэй бүхы ажалда дуратай. Ажал хэрэгтээ ходо һанаагаа зобожо ябадаг, тэрээндээ бүхы хүсэ шадалаа, оюун бэлигээ зорюулдаг. Олон зонтой худхалдан, хамта ажаллаха дуратай. Олон зоной хүндэлэлгэ, хүреэлгые бэлэхэнээр оложо абадаг шадабаритай байхань олон. Зүбхэн ажал түрэлөө олоод, тэрэ оршомдо эрьелдээд байдагынь, заримдаа алас холые зүб хараха, ерээдүйнгөө хуби заяа зүб шиидхэхэдэнь зохимжогүй нүлөө үзүүлдэг байна. Бусад зониие өөрынгөө зорилгодо, һонирхолдо ашаглаха гэжэ эрмэлзэжэ, һанажа ябадагынь үсөөн бэшэ гээд ажаглагдана.

Дарга (ноён) ударидагша, шэнжэлхэ ухаанай, техникын, үйлэдбэрилгын, урлалай ба уран һайханай зэргын олон янзын һалбарида ажаллаха ажал мэргэжэл шэлэбэл, тон таарамжатай байха.

Ехэ хүйтэн уларил

Январиин 22-һоо февралиин 4 хүрэтэр

Энэ хугасаанда Наран шара замай Хумхын гэрэй нэгэдэхи хахадаар үнгэрнэ. Энэ уларилда түрэһэн хүнүүд хүндэ үзэл суртал, хүсэ хэрэглэхэ ябадал, хуушанай үзэл, албаталгые үзэн ядадаг, хүүгэд ба залуушуулай түлөө һанаагаа зобожо ябадаг, томоотой, мүр сараа үлөөхэ ажал хэхэ дуратай. Саг хугасаа, абьяас бэлигээ арад түмэндөө зорюулха ёһотой гэһэн хамтын үзэлтэй, хёрхо, юумые дэбжүүлэн бодохо шадабари һайтай, шиидэмгэй, зоригтой хүнүүдтэй ажаллаха дуратай байдаг.

Электронико, техникэ, агаарай ба замбуулинай ниидэлгын, мэдээсэлэй, радио, телевидениин ажал мэргэжэл шэлэжэ абабал, үлүү зохимжотой, бүтээл ехэтэй байха.

Хабарай сагта орохо уларил

Февралиин 4-һөө февралиин 18 хүрэтэр үргэлжэлнэ

Энэ хугасаанда Наран шара замай Хумхын гэрэй хоёрдохи хахадые тулан үнгэрнэ.

Тус уларилда түрэһэн хүнүүд хамгын (ниилэгшэ) үзэлтэй, энэрхы сэдьхэлтэй, абьяас шадабаритай, ажалайнгаа үрэ дүнгые үзүүлэн харуулхые ямаршье алдар габьяаһаа үлүү гэжэ һанадаг.

Орон нютагтаа, улад зондоо, хамта олондо хэрэгтэй гэжэ бодобол, ямаршье хүндэ ажалые хэдышье сагта жүдхэн ажаллажа шададаг, тон һайн гүйсэдхэгшэ байхань олон. Тэдэ түргэн ухаатай, сэдьхэл һайтай, ямар нэгэн зүйлые гү, али нэгэн асуудалые хамагай гол үндэһэн гэжэ илган ойлгохо шадабаритай, гарһаа үлүү толгойгоороо, ухаагаараа ажалладаг, техникэдэ ехэ һонирхолтой ба абьяастай байдаг. Харин ямар нэгэн асуудалда шиидхэбэри гаргахадаа, ядалсахань үсөөн бэшэ байдаг байна.

Социологи, психологи, хуули ба техникын һалбарида ажал мэргэжэл шэлэжэ абабал, үлүү ашагтай ба үрэ дүнтэй байха.


Ц-Х. ЖАМЬЯНОВА монгол литэһээ буряадшалаа


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>