ХУБИ ЗАЯАГАА АРБАН ХОЁР ЖЭЛ СОО
УРИДШАЛАН МЭДЭХЭ ТУХАЙ

ХУЛГАНА ЖЭЛТЭЙ ХҮН

2006 – Өөрынгөө һанагшаар бэшэ, харин ажал хэжэ ябаа һаа, энэ жэлдэ һайн байха.

2007 – Бүхы юумэниинь һайн байха, ерээдүйнгээ түсэбүүдые табиха.

2008 – Жаргалтай һайн һууха. Ажалдаа, инаглалда амжалта туйлаха. Хэрбээ роман бэшээ һаа, тэрэнээ энэ жэлэй дүүрэтэр номой хэблэлдэ абаашажа тушааг.

2009 – Үнгэрһэн жэлнүүдтэ нөөсэлһэн нөөсөөрөө ажаһууха, энэ жэлдэ ажаллахаяа балай оролдохогүй, юумэ хэхэеэ залхуурдаг болохо.

2010 – Дуратай ажалаа хээд лэ байбалынь болоо, баалажа, дурагүй ажалынь хүүлэһэнэй хэрэггүй.

2011 – Бэеэ ехэл наринаар абажа, ехэл болгоомжотой ябаха шухала. Гэнтын аюул тодхор боложо магад.

2012 – Өөрынь һайн жэл. Номгон даруугаар һайн үйлэ хэрэг эрхилэг.

2013 – Ажал хэрэгүүд урагшагүйдэхэ, тиимэһээ ажалгүй миин байхын орондо энэ тэрэ юумэн тухай бэшэг, үгы гэбэл бага сагын ажал хээ боложо, сагаа үнгэргэг.

2014 – Хулгана жэлтэй хүндэ ехэл муу, хатуу жэл. Үри шэрэдэ, гарзада орохо.

2015 – Дахин дээшээ үндыжэ эхилхэ, искусствада бэеэ зорюулаа һаа, амжалта туйлаха.

2016 – Элдэб ая аашаар һонирхохо. Эсэсэй эсэстэ ерээдүйнгээ хуби заяае шүүмжэлэн бодожо үзэхэдөө, өөртөө ба бусадта туһатай юумэ хэжэ болохо.

2017 – Өөртэнь хамаг бүхы юумэн һайн лэ байһан шэнги байха. Элдэб хубилалтанууд, үйлэ хэрэгүүд һонирхуулхагүй, харин иимэ жэлтэй хүн яажаб даа сэнгэхэеэ һанаха, оролдохо.

ҮХЭР ЖЭЛТЭЙ ХҮН

2006 – Ямаршье юумэндэ баярлахагүй, али нэгэ юумэн дутаһан шэнги ябаха, бүхы үйлэ хэрэгынь һанагшаарынь огто бүтэхэгүй, ерээдүйнь хуби заяан оёоргүй харанхы нүхэн шэнгеэр һанагдаха, залуу үетэндэ дураа гутаха, амынь татаа һаа гэжэ һанаха...

2007 – Һайн жэл байжа магадгүй, гэбэшье ажал хүдэлмэридөө дарагдаха, зүгөөр оролдолгын лэ хүсөөр хамагай урда гараха.

2008 – Энэ жэлдэ алта мүнгэ нөөсэлхэдэ, мүн бусад ажал хэрэг эрхилхэдэ ехэ һайн жэлынь.

2009 – Һайн жэл. Һайнаар ажаллаһанайнгаа түлөө үндэр шагналда хүртэхэ. Хэрбээ гэр бүлэ болоогүй һаа, һамга абаг.

2010 – Энэ жэлдэ һанаагаа зобохо, уур сухалда дарагдаха, аюул тодхорто, усалда орожо болохо. Һайн сагай ерэхые хүлеэгээд һуубалынь дээртэхэ.

2011 – Барагтайшаг байха. Номгон даруугаар ажаллаг.

2012 – Һайн саг намда ерэбэ гэжэ һанаа сэдьхэлээ тэгшэлхэ, гэбэшье тиигэжэ һанангүйгөөр хэһэн ажалаа хэжэл байг.

2013 – Гэр бүлэ соо шиидхэгдээгүй асуудалнууд гараха. Уур сухал, хэрэлдээнһээ холуур ябаг! Энэ могой жэлдэ һамга абажа, хадамда гаража болохогүй.

2014 – Бүхы юумэн һайн тээшээ. Ажал хэжэ олзо олохо, тиимэһээ энэ жэлдэ һайнаар ажаллаг.

2015 – Муу жэл. Энэ жэлдэ һанаа үнөөндэ абтажа, баршагтай, уйдхартай ябаха.

2016 – Ехэл муу жэл! Хамаг бүхы юумэнһээ айха, заналта, зангалта уридшалан мэдэхэ, хүлеэгдээгүй юумэ үзэн ядаха.

2017— Одоошье һанаагаа амарха... Урма зоригтой боложо, дахяад эршэмтэйгээр ажаллажа эхилхэ.

БАР ЖЭЛТЭЙ ХҮН

2006 – Үшөөл урма зориггүй ябаха, гэбэшье ажаллаха хүсэлэнтэй болохо. Тиимэһээ агууехэ үйлэ хэрэг эхилхэдэнь болохо.

2007 – Үйлэ хэрэгынь һайн, хубидаа олзотой ябаха. Энэ жэлдэ тиимээр лэ ажаллаг.

2008 – Гансал ерээдүйнгээ хуби заяан тухай бодохо. Энэ жэлдэ олзогүй ябахаб гэжэ уйдаха, голхорхо.

2009 – Ехэл муу, хатуу жэл! Ехэ юумэ эхилһэнэй хэрэггүй.

2010 – Юу хэхэ дуратайб, тэрэнээ хэг. Хэрбээ урагшатай, бүтэсэтэй байбалынь, тэрэнээ үргэлжэлүүлэг.

2011 – Энэ жэлдэ үлүүсэ ехээр ажаллангүй, амараг. Гэбэшье энэ жэл бар жэлтэй хүндэ муу юумэ хэхэгүй.

2012 – Энэ жэлдэ тухашаржа, ялас гэмэ, үндэр амжалта туйлаха.

2013 – Юушье хэхэ һожоргүй болоод байхадаа, муу нүхэдһөө холодожо, аяншалгада гарабал һайн.

2014 – Ямар нэгэ ажал хэжэ бэеэ һамааруулха. Энхэ элүүр байха.

2015 – Дахяад аяншалгада гараг.

2016 – Бүхы хүсөө зангидажа ажаллахадаа, шэнэ үйлэ хэрэгүүдтэ амжалта туйлаха сагни ерээ гэжэ этигэг. Гэбэшье бишэн жэлтэй хүн тэрээндэ һаалта хэжэ магад.

2017 – Урма зоригоо хухаржа, аза талаангүйдэхэ. Энэ жэлдэ ямар нэгэ юумэнһээ уураа ехээр хүрэхэ.

ТУУЛАЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН

2006 – Энэ жэлэй үйлэ хэрэгүүдһээ холуур өөрыгөө аршалха гэжэ һэргэмжэтэй, болгоомжотой ябахаһаа гадуур, бага сага политическэ асуудал һонирхон шудалха.

2007 – Энэ жэлдэ һанаагаа амаранги байхадаа, шэнэ шэнэ нүхэдтэй болохо. Ажал хэрэгынь урагшатай, бүтэмжэтэй ябаха, ямаршье юумэнһээ айхагүй.

2008 – Энэ жэлдэ хэхэ үйлэ хэрэгээ нүхэдтөө ба хүнүүдтэ бү даалгаг, ехэл нарин нягта, болгоомжотой байг. Энэ жэл соо нүхэдынь ба танилнуудынь урбалта хэжэ, тэрээндэ муу юумэ хэжэ магад.

2009 – Үгөө ойлголсожо, зулгы зохидоор хөөрэлдэжэ шадаа һаа, хэсүү хүндэ байдалһаа бүрин бүтэн гаралсаха.

2010 – Амгалан тайбан ажаһууһан байдалдань хубилалтын болоходо дураа ехээр гутаха.

2011 – Энэ жэлдэ нүхэдэйнгөө дунда ба дулаахан гэр соогоо һуухадаа, шиидхэн бэелүүлхэ асуудалгүй байха. Тиихэдээ һайн һайхан хэрэгүүдые хэхэдэнь болохо.

2012 – Боложо байһан бүхы үйлэ хэрэгүүдые һонирхон адаглаха. Тиихэдээ эдэ үйлэ хэрэгүүдтэ хабаадалсангүй, хубиингаа хэрэг бүтээг.

2013 — Һайн жэл. Һамгантаяа хэрэлдээтэй, арсалдаатай гү, али һаланхай байгаашье һаа, гэр бүлынгөө байдал тухай һанаа үнөөндэ абтангүй, ухаан бодолоо гүйлгэжэ, саашадаа яажа ажаһууха тухайгаа бодожо үзэхэ ба юумэ бэшэхэ жэлынь ерээ гээшэ.

2014 – Энэ жэлдэ амгалан тайбан һууха.

2015 – Энэ жэлдэ багахан уршагта ябадалда орохо, гэбэшье энэнь бэе тамиртань муу нүлөө үгэхэгүй, яһала жаргалтай ябаха.

2016 – Энэ жэлэй үйлэ хэрэгүүдтэ хэмһээ үлүүгээр һанаата болонгүй, һайн сагай хүрэжэ ерэхые хүлеэг.

2017 — Тэрэ зүрхэ сэдьхэлээ хүлгүүлэн, энэ жэлэй үйлэ хэрэгүүдые наада бариха. Урданай (үмсын) ажабайдалда дурагүй тэрээндэ энэ жэл муушаг байха.

ЛУУ ЖЭЛТЭЙ ХҮН

2006 – Бүхы юумэ хэжэ, бүтээжэ ядадаггүй, уужам даруу сэдьхэлтэй, шуран солбон луу жэлтэй хүн үйлэ хэрэгтэ хододоо бэлэн, гэбэшье энэ жэлдэ марган тулгардаха.

2007 – Ялас гэмэ үндэр амжалта туйлаха. Хэзээдэшье алта мүнгөөр дутамаггүй ябадаг луу жэлтэй хүн илангаяа энэ жэлдэ бүри һайнаар ажаллабал, бүри ехэ алта мүнгэ олохо.

2008 – Һайн жэл. Тиимэһээ алта мүнгэ нөөсэлбэлынь болохо. Хэрбээ хулгана жэлтэй эхэнэртэй хамтараа һаа, ехэл һайн һууха.

2009 – Үндэр этигэмжэдэ хүртэдэг луу жэлтэй хүн энэ жэлдэ өөрыгөө доройтоһондо тоолохо, гэбэшье амжалта туйлаха арга боломжо олохо.

2010 – Өөрынгөө хэһэн ажалые үндэрөөр сэгнэхэгүй. Ялас гэмэ амжалта туйлаха арга боломжо олохо, үндэр шагналда хүртэхэ.

2011 – Энэ туулай жэл луу жэлтэй хүнэй амжалта туйлахада һаалта хэхэгүй, харин туһа хүргэхэ.

2012 – Уһан соо тамарһан загаһан шэнгеэр жаргаха, баярлаха, үндэр амжалта туйлаха!

2013 – Бүхы ажал хэрэгынь һайн ябаха. Энэ могой жэлдэ үндэр амжалта туйлажа, нэрээ нэрлүүлхэ, суурхуулха.

2014 – Эрдэм һургуулияа, тушаалаа дээшэлүүлхэдэ таатай зохид, эгээл һайн жэл.

2015 – Мэдэхэ шадахагүй юумэнүүдтээ оролсонгүй, бэеэ абаад, амарбал һайн жэл.

2016 – Урагшаа дабшаха жэл. Луу жэлтэй хүн хүнэй заабари һургаал хэлэхэдэ гү, али наада барихада дурагүй байха.

2017 – Хододоо туйладаг ялас гэмэ амжалта гү, али нэрээ нэрлүүлэн дурдуулмаар ушар олохо... Гэбэшье, энэ жэлдэ һанал бодолоо досоогоо баряад ябабал һайн.

МОГОЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН

2006 – Энэ жэлдэ ехэл хүлгөөтэй байха. Могой жэлтэй хүн ухаан бодолоороо сэдьхэл доторойнгоо мэдэрэлые буруушаажа, муу ябадалһаа алгасажа ябангүй боложо магад. Һайн һайхан хэрэгэй түлөө оролдохоо залхуурха.

2007 – Энэ жэлдэ һайн юумэн болохогүй, энээндэ этигэһэн могой жэлтэй хүн ухаагаа гүйлгэн, сэмүүн сагай ерэхые хүлеэхэ.

2008 – Иимэ жэлтэй хүндэ даншье һаа дошхон, һайн бэшэ жэл. Болгоомжотой ябаха хэрэгтэй.

2009 – Энэ үхэр жэлдэ ажаллахаяа залхуурха. Үхэр жэлэй үнгэртэр амараг.

2010 – Энэ жэл эсэбэритэй байха жэл. Гэбэшье, могой жэлтэй хүн энэ жэлэй үйлэ хэрэгһээ ухаа орохо, һургаал заабари абаха.

2011 – Амаран сэнгэхэ, инаг дуран тухай бодохо, амжалта туйлаха.

2012 – Хүлгөөтэ үйлэ хэрэгүүдһээ сэсэн ухаагаараа бэеэ абажа ябаг. Ажал хэрэгынь булта һайн байха. Баяр жаргалан ерэхэ гэжэ этигэн найдаг.

2013 – Өөрынь жэл! Ямаршье юумэ хэхэдэнь хамаагүй, аюул тодхорһоо аршалагдаха. Гоё һайханаар инаглалай оршон соо орожо, тэдэ ушарһаа, тэдэнтэй хахасалгаһаа уйдаха.

2014 – Инаглалай уршагта ябадалда орохогүйнь түлөө болгоомжотой ябаха хэрэгтэй. Муу гү, али аягүй байдалда орохогүйн түлөө ухаан бодолоороо бэеэ барибал дээрэ.

2015 – Сэсэн ухаагаараа тэрэ уйдхар гуниглалай далайһаа гарахые оролдохо...

2016 – Сэдьхэл бодолоо асатажа, һоригонохо, элдэб юумэ һэжэглэхэ, наада барин энеэбхилхэ... Гэбэшье үйлэ хэрэгтэ хабаадалсажа, ямар нэгэ юумэ харахаб гэжэ оролдохо, һонирхохо.

2017 – Хатуу жэл! Энэ жэлдэ ехэл залхуу, юумэ хэхэ дурагүй болоошье һаа, ажамидархын түлөө бэеэ баалажа хүдэлхэ.

МОРИН ЖЭЛТЭЙ ХҮН

2006 – Хара амияа хараад, хамаг юумэндэ оролсонгүй, гансал өөрынгөө талые хаража ябаг. Өөрынгөө һайн байхын түлөө эсэхэ сусахые мэдэнгүйгөөр ажаллаг.

2007 – Мүнгэ алтатай боложо, үри шэрэһээ гаража, үнинһөө хойшо сэдьхэлдээ һанаһан һанал бодолоо бэелүүлжэ, гэр байратай, машинатай болохо.

2008 – Муу жэл! Энэ хулгана жэлдэ гэр бүлэһөө һалажа һандаржа, ажалһаа гаргагдажа магадгүй. Тиимэһээ ехэл болгоомжотой, нарин нягта, һэргэмжэтэй, болгоомжотой ябаха шухала.

2009 – Гэр бүлэ болоходо морин жэлтэй хүндэ энэ жэл ехэл һайн. Мүн ажал хэрэгынь бүтэсэтэй, урагшатай ябаха.

2010 – Энэ жэл гэртэхидһээ гаража ошохо, һамганһаа (үбгэнһөө) һалаха. Үгы гэбэл, хуби заяандань хубилалта болохо.

2011 – Һайн жэл! Инаглалгада, ажаллажа байһан хүдэлмэридөө ба политическэ ажалда амжалта туйлаха.

2012 – Энэ жэл дан муу жэл бэшэ байха. Энэ жэлдэ сэнгэхэ, хүхихэ, найрлаха, инаглаха гэһэн хүсэл бодолтой болохо.

2013 – Нюусаар һамгадаар (үбгэдөөр) гүйлдэжэ, гэр бүлөө мартаха. Гэбэшье, энэнь миин лэ сэнгэлгэн боложо, бата бэхи бэшэ, харин ойро зуурын инаглал байха.

2014 – Муу жэл! Илангаяа гал морин жэлтэй хүн аюул тодхорто орожо магадгүй, тиимэһээ бэеэ нарин нягтаар, ехэл болгоомжотойгоор абажа ябаг.

2015 – Бүхы юумэнэйнгээ булта муу тээшээ байгаашье һаа, үсэд нэтэрүүгээр урагшаа дабшабалынь, һайн байха.

2016 – Хамаг бүхы юумэндэ һанаата болохо, һонирхохо. Гэбэшье өөрынгөө ажабайдалые аршалһан асуудалда хамаг һаналаа табибалынь, үлүү дээрэ байха.

2017 – Өөрынгөө гэр бүлэ, ажабайдал һайжаруулан бэхижүүлээд, ажал хүдэлмэридөө оролдосотойгоор ажаллабал, һайн һууха. Тиигэбэлынь бүхы хэрэгынь урагшатай ябаха.

ХОНИН ЖЭЛТЭЙ ХҮН

2006 – Муу жэл! Хонин жэлтэй нүхэрөө нүхэдынь, танилнуудынь мартажархёод, өөр өөрынгөө ажал хэрэгтэ анхаралаа хандуулха. Тиихэдэнь тэрэ гансаардаһанаа ойлгон мэдэржэ уйдаха, гуниглаха.

2007 – Бусадһаа һайнаар ажаллабал, баяр жаргал олохо, гэбэшье ехэл болгоомжотой, нарин нягта байха хэрэгтэй. Теэд иимэ ябадалые тоонгүй ябажа магад.

2008 – Хүдөө тосхондо, нүхэдэйнгөө гү, али түрэл гаралайнгаа тэдхэмжэ доро ажаллажа, тэдэнэйнгээ ажалда хамһалсажа ябабалынь, һураггүй дээртэхэ.

2009 – Ехэл муу жэл! Хүдөө тосхондо байхаяа һанаба гэлэй, теэд тэндэхи ажал хэрэгтэ ехэ оролсон, хабаадалсангүй ябабал, һайн байха.

2010 – Оршолонто юртэмсын засаг түрые, үйлэ хэрэгые, хуулиие ондоо болгон хубилгахын түлөө бүхы зон оролдоходоо, энэ жэлдэ хонин жэлтэй хүниие тоохогүй. Тиихэдэнь тэрээнээ жэл соо гансаардалгада орожо, хуби заяаниинь түгэсэһэн шэнги мэдэрэлдэ абтаад, гуниглаха.

2011 – Энэ жэлдэ хонин жэлтэйшүүл одоошье хүнүүдтэ тоолгожо, гэртээ ба түрэ наранда, найр нааданда уригдадаг, хүндэлүүлдэг, бэлиг шадабарияа харуулжа, хүн зондо, сэгнүүлдэг боложо эхилхэ. Энэ жэлдэ һайн һууха.

2012 – Ажалдаа, ямаршье үйлэ хэрэгтэ бага багаханаар магтуулхадаа, өөрыгөө яһала һайн байһанда тоолохо.

2013 – Энэ жэлдэ олон юумээр һамаарха ба һонирхохо, тэрэ тоодо хоб-жэбтэ дуратай болохо.

2014 – Һайн жэл! Бүхы юумээр һамаарха, һайшааха.

2015 – Бүхы юумэниинь һайн. Гэбэшье, ерээдүй сагта жаргалангүйб гэжэ өөрыгөө тооложо ябаха. Хүн зондо хүндэлүүлхэ, тоолгохо.

2016 – Хүн зондо тоолгогдохоёо, хүндэлүүлхэеэ болижо эхилхэ, гэбэшье найр наадан дээрэ гү, али олон зон соо үшөөл хүндэтэй ябаха. Тиимэһээ найр нааданда, сэнгэн хүхидэг газарта ходол ябажа байг.

2017 – Энэ жэлдэ ажал хэхэ һожоргүй боложо, үдэр үдэрэйхиеэ хараад, дайралдаһан юумээ хээд лэ амидарха. Энэнь үни удаан үргэлжэлбэл, һайн байха.

БИШЭН ЖЭЛТЭЙ ХҮН

2006 – Аша үрэтэй хамаг юумэндэ үнэхөөр һанаата болохын түлөө сэсэн ухаагаа гаргангүй, энэ жэлэй үнгэрхые хүлеэхэ. Алта мүнгөөр заа-зуухан дуталдаха.

2007 – Үнгэрэгшэ жэлнүүдтэ ороһон муу байдалынь дүүрэжэ, урдань ажал хэрэгүүд тэрэниие уряалха. Тиимэһээ шударгы оролдосотойгоор ажаллаха хүсэлэндэ абтаг.

2008 – Ехэ һайн жэл! Ажал хэрэгынь урагшатайгаар бүтэхэ. Хэрбээ хулгана жэлтэй басагые һамга абаа һаа, хэмгүй ехэ жаргал олохо.

2009 – Бүхы хэрэгынь һайн ябаха. Зууршалагшын ажал хэрэглэжэ, бишэн жэлтэй хүн хэсүү хүндэ байдалһаа гараха. Үхэр жэлтэй хүнтэй энэ жэлдэ ханилжа нүхэсэбэлынь, ехэ һайн байха.

2010 – Энэ жэлдэ хара амяа хараад, бэеэ абаад, хамаг бүхы үйлэ хэрэгүүдые ажаглан хаража һууха. Эршэмтэйгээр ба оролдосотойгоор ажаллаха һожоргүй болохо...

2011 – Бүхы хэрэгынь аргагүй һайн бүтэсэтэй байха. Энэ жэлдэ алишье талаараа һайн ябаха.

2012 – Энэ жэлдэ олиггүйгөөр сэнгэхэ, хүхихэ дуратай боложо, наада зугаагай залуурынь болохо. Луу жэлтэй хүн бишэн жэлтэй тэрэниие өөр тээшээ татан нүхэсэхэ.

2013 – Хэхэ, хэжэ байһан ажалаа тон һайнаар мэдэхэ боложо, хаанашье хэрэгтэй хүн болохо. Дээгүүр тушаал, һайн салинтай ажал бэдэрхэ.

2014 – Өөртөө аша үрэтэй, олзо доходтой ажал бэдэржэ олохые оролдохо.

2014 – Худхалдаан хуймалдаанда орожо, хоёр тээшээ таталдаанда һамаарха.

2015 – Баярлаха, хажуу тээһээнь адаглаа һаа, үймөөн тэрэнэй анхарал татан һамааруулха.

2016 – Сэнгэн хүхихэ жэлынь дүүрээшье һаа, энэ тахяа жэлдэ бүри ехээр энэ жэлэй үймөөтэ үйлэ хэрэгээр һонирхохо.

ТАХЯА ЖЭЛТЭЙ ХҮН

2006 – Найр нааданиинь дүүрээ... Энэ жэлдэ байдалынь доошоо орожо, алта мүнгөөр дуталдаха, гарзада орохо.

2007 – Энэ жэлдэ ехэ ажалтай байха. Оролдон ажаллаһанайнгаа хүсөөр алта мүнгэтэй болохо. Хамаг бүхы юумээр һонирхохогүй.

2008 – Муу хэрэгүүдтэ хабаадангүй, болгоомжотой ябаха хэрэгтэй. Гэртээ олзо оруулхань бага, гарза хэхэнь ехэ байжа болохо.

2009 – Энэ жэлдэ баяр жаргалтай байхадаа, нүхэдөө, танилнуудаа шоо үзэн, наада бариха, шүүмжэлхэ.

2010 – Үнгэрэгшэ жэлдэ һайн байһанаа энэ жэлдэ муу байдалда орохо. Энэ жэл тэрээндэ ехэл муу байха.

2011 – Үнгэрэгшэ жэлдэ ороһон муу байдалһаа зүрхөө мүхөөд, болгоомжотой байжа, ямаршье шиидхэбэри абахагүй.

2012 – Энэ жэлдэ өөрыгөө һайрхахада, хүндэ һаймһархада хамаагүй, муу бэшэ жэл, һамга абахада, хадамда гарахада болохо.

2013 – Энэ жэлдэ гэр бүлэ соонь шиидхэгдээгүй асуудалнууд гараха.

2014 – Хамаг бүхы юумэниинь булта һайн байха. Гэбэшье, өөрынь толгой дээрэ муу юумэнэй тудалдаагүй һаа, бэрхэтэй ушаралда, мүн гэр бүлынгөө шиидхэхэ асуудалай ерээгүй һаа, гэр бүлэдөө һаналаа хандуулан табихагүй.

2015 – «Унтажа байнаб, һэрюулыт!» Иимэ байдалһаа гарахаяа оролдог. Өөрөө өөртөө һанаагаа зобог.

2016 – Хэрзэгы шэрүүн абари зантай боложо, журам байгуулхые оролдохо. Хэндэшье хэрэггүй заабари заршам хэлэжэ һалахагүй. Тиихэдээ тэрэ өөрынгөө ами наһые үгэхөөр эрэлхэг зоригтой болохо.

2017 – Саашадаа һайн ажаһуухада таатай зохид жэл. Энэ хүндэ хүшэр жэлээ дабажа гарахын түлөө ажаллаха хэрэгтэй. Аза талааниинь боложо, эмхи журам энэ жэлдэ сахигдажа, муу ябадалһаа холодохо.

НОХОЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН

2006 – Багахан амжалта туйлахадаа, тэрээндээ этигэжэ ядан баярлахагүй.

2007 – Энэ жэлдэ ажана амгалан ажаһуухын түлөө, гэр бүлынгөө түлөө бодожо үзэхэ хэрэгтэй.

2008 – Хэрбээ ехэ гү, али үнэтэй сэнтэй юумэ абаха түсэбгүй һаа, мүнгэ нөөсэлхэгүй, уйдхар гуниглалда абтаха.

2009 – Ехэ муу жэл! Буһалгаа, хэрэлдээ, арсалдаануудые гэхэ мэтэ муу ябадалнуудые эмхидхэхэ. Хэрэг гарабалынь, бүхы үйлэ хэрэг өөр дээрээ абажа, хубисхалда бэлдэхэ.

2010 – Энэ жэлдэ тэрэ урдахи жэлнүүдтэ бэлдэһэн үйлэ хэрэгэй түлөө ами бэеэ үгэжэ магад. Гэбэшье, тэрэ баяртай дорюун ябаха.

2011 – Энэ жэлдэ амарха, туулай жэлтэй хүнтэй ушарбал, жаргалангай захые үзэхэ. Тиимэһээ туулай жэлтэй хүнтэй гэр бүлэ болоо һаа, жаргалан эдлэжэ һууха.

2012 – Эдэ бүгэдэ тэрэниие сүхэрэлгэндэ ерүүлжэ, һанаан бодолынь дунда, тэгшэ бэшэ байха. Хэрбээ иимэ оршон байдалда ороо һаа, һанаан бодолоо сэдьхэлдээ барижа ябаг.

2013 – Энэ жэлдэ ухаан бодолоо гүйлгэдэг зохёохы ажалаар һонирхохо. Теэд баяр жаргалантай амжалта туйлахагүй.

2014 – Энэ жэл сухалаа хүрэлгын жэл. Илалтада этигэдэггүй тула үйлэ хэрэгэй үүр гаргаһан гуламтаһаа холодохо хүсэлэндэ абтаха.

2015 – Өөрынгөө сухалһаа сүхэрэлгэдэ ерэхэ. Наһатай болоһон хүн һаа, гансаардалгаһаа гараха гэжэ туршалга хээд үзэг.

2016 – Яаба гээшэбиб гэжэ өөрыгөө шүүмжэлэн бодожо үзэхэ, тиигээд буруу зүбөө мэдэрээд, урагшаа шармайжа, шэнээр ажабайдалаа эхилхэеэ оролдохо.

2017 – Урмаа таһараад, сэдьхэл соогоо орьёлһон уур сухалтаяа тэмсэхэ. Энэ жэл тэрээндэ ехэл хэсүү хүндэ байха.

ГАХАЙ ЖЭЛТЭЙ ХҮН

2006 – Алта мүнгөөр элбэг баян болохо. Энхэ амгалан һууха үе саг ерэхэ. Нохой жэлтэй хүнтэй нүхэсэхэ, тэрэнь хамаг бүхы үйлэ хэрэгүүдтэнь балай ехээр хабаадалсахагүй.

2007 – Энэ жэлдэ һайн һууха. Инаглал ба ажал хэрэгынь бүтэсэтэй байжа, баярлаха. Угай зөөридэ гү, али ехэ мүнгэн олзодо хүртэжэ болохо.

2008 – Хэрэг ажалынь аймшагтай һайн ябаха. Энэ жэлдэ хубиингаа, наһанайнгаа хани нүхэртэй уулзаха.

2009 – Шүүмжэлхэ шадабаритай ухааниинь тэрэниие хамаг юумые оншолуулха. Тиимэһээ нюдэ балай, һүү-һай гэжэ уридшалан бү гүйг.

2010 – Абари зангаа хубилха... Гэбэшье, даруу номгон байбал, хамаг мууе дабажа гараха.

2011 – Муу муухай ябадалһаа холуур ябабалынь, һайн байха. Тиимэһээ муу ябадалтай хүнүүдтэй танилсаха, нүхэсэхэгүйе оролдог.

2012 – Алта мүнгэндэ обтонгүй, олзын хойноһоо оролдонгүй ябабалынь, дээртэхэ. Нүхэдэйнгөө дунда хамгаалгатай, эдеэ хоолтой ябаха, үлүү гаратараа таргалха...

2013 – Алта мүнгэн наашалха, инаг дуран бурууха. Могой энэ жэл тэрэниие хүлгүүлхэ, һанаа сэдьхэлынь зобоохо.

2014 – Бэеэ барижа шадабалынь һайн. Бэе махабадай мэдэрэлдэ инаглал муу нүлөө үгэхэ.

2015 – Этигэн найдалгын, энхэ элүүр болохын жэл. Алта мүнгэнэй талаар һайн тээшээ, харин бэе тамирай талаар муу тээшээ байха.

2016 – Ажал хэрэгынь, инаглалга һайн тээшээ боложо, сэдьхэлэй үбшэнгэй тамаһаа гаража, анханайнгаа баяр жаргаланта байдалаа үргэлжэлүүлжэ эхилхэ.

2017 – Энэ жэлдэ ажал тэрээндэ жаргал үгэхэ. Бүхы юумэн һайн тээшээ тэхэрихэ.


Г-Д. ДАМБАЕВ буряадшалба


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>