ЗҮҮДЭНЭЙ ТАРНИНУУД


Муу зүүдэ зүүдэлбэл, уншаха тарнинууд:

• «Дэчир дэнжэн рэгва, дэний да ан даваа таадог жодвар жид».

• «Ум мази, мази самаадий суухаа».

• «Ум жили, жили, баали, баали басу вани, басу вани баха ха, баха ха, базар ваани суухаа».

•   «Чанцал Лха ей цогном жамбу,

     Лхадан мэлан жияа дима,

     Гүни гочий гэва минжий

     Зодан милам амбаа сэлмаа. (7 дахин)

• Ум дарэ дударэ дүрэ, можан дарэ суухаа. (21 дахин)


“Шэдитэ тарниин сан”,
Улаан-Баатар, 2003 он


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>