ШЭРХИ УНАА

Тэмээн хамбы

Тэмээн урданай буряадай унаагай нэгэн байhан. Тэмээгээр ажал хэхэдэ, унаа болгон унахада, илангаяа тала нютагтай зондо, тон таарамжатай юм. Үбэлэй сагта үбhэн, уhан хэрэггүй, уhанай орондо саhа эдеэд, үбhэнэй орондо хагда эдеэд лэ, хүйтэн шуургануудта даарахагүй, ямаршье хорёо, халхабшагүй газарта уяад орхиходо ядадаггүй. Хэбтэhэн газартань саhан хайлашаhан, тархи бэе дээрэнь хүнгэрэг тогтошоhон, бүхыдөө саhанда булуулшаhан, гансал амилhан хамарайнь, аманайнь нүхэнүүд харагдажа хэбтэхэ.

Хоёр үдэр соо эдеэлэнгүй байхадаа ядахагүй гэхэ мэтээр тэмээнэй шэрхииень тоолохо болоо hаа, олон байха. Тон бага тэжээлээр, бэлшээрихэнээр лэ бүхэли үбэлөө дабажа шадаха, бэень өөртөө байhан өөхөөрөө, бүхэнгүүдээрээ нилээд удаан амидаржа ябаха. Намарай тарган тэмээнүүдэй бүхэнгүүдынь бодонги, сорогор үндэрнүүд байдаг, хабар турахадаа, тэдэнь хоюулаа унажа, бэе дээрээ хэбтэшэдэг.

А. САНЖАЕВА

Б-М. Зыдрабынай зураг


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>