МОРИ УРИЛДААН

Сагаан һарын урилдаан Монголдо

Буряад зон гээшэ үни холын сагһаа адуун hүрэг үдхэжэ, мориной тамир шэнжэ hайнаар мэдэхэ болоhон байна. Ажалша зоной үри хүүгэд хүлдэ орожо, хүлөө шоройдохоhоо эхилээд гэхээр мориной нюрганда мордожо, дүрөө дүрөөлжэ, мориной ама залажа hурадаг байгаа

Урдань гүйгөөшэ моритой хүн обоо тахилгаhаа hураггүй урид мориёо заhажа эхилдэг байгаа. Мори заhадаг тусгаар хүн байдаг hэн. Хэдынhээ эхилжэ заhахаб, юу эдюулхэб, хаана, хэды шэнээн саг соо уяхаб, хэды шэнээн уhа адхахаб гэхэ мэтэ тусгаар гуримтай байгаа. Гүйгөөшые заhаhан хүн найрта мориёо хүтэлжэ асараад, тэрэнээ табихаяа хилэ дээрэ ошолсодог байгаа. Гүйгөөшэ моридые 11- 12 наhанай хүнгэхэн бэетэй хүбүүд унадаг байгаа.

Тэдэнэр моринойнгоо зан абаритай танилсахын тулада урид хэдэн дахин һорилгодо хабааралдадаг, мориёо гүйлгэжэ үзэдэг байhан. Мориной урилдаан гурбан янза байдаг: хатараар, hайбар жороогоор, оодороор. Хилэ дээрэ тусхай хүн дохёо үгэжэ, табигдаhан моридой пашагархай, ташагархай табилдан урагшаа харайлдаан, хүбүүдэйнь “гииг” гэлдэн хуугайлалдаан дуулдадаг hэн. Гүйгөөшын фиништэ хүрэжэ ерэхэдэнь, угтагшад хажуу тээhээнь хасардан орожо, гүйдэл дундань жолоодожо абаад, ябадалынь намдуугаар аалидхадаг байгаа.


А. САНЖАЕВА

Урилдаанай урда

Дээдэ Онгостойн ипподром дээрэ

Р-Н. Базаровай гэрэл зурагууд<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>