МОРИНОЙ ХЭРЭГСЭЛНҮҮД

Б-М. Зыдрабынай зураг

Буряад хүн гээшэ морин эрдэниеэ хани нүхэр мэтэ һанажа, тэрэнээ шэмэглэн гоёодог бэлэй. Тиигэжэ тэдэнэр моринойнгоо хазаар, эмээл, хударга, дүрөөбшэ гэхэ мэтэнүүдые мүнгэн угалзануудаар, үнэтэ шулуунуудаар гоёодог байгаа, харин гуулин дүрөөнүүдынь гоё угалзаар шэмэглэгдэдэг һэн.

Малша буряад араднай моринойнгоо ута болотороо ургаһан һүүл, дэлһыень тайража, тэрээгээрнь элдэб уяануудые хэдэг, модон хүнэгэй барюулнуудые томодог байгаа.

Мүн эхэнэрнүүд мориной хилгааһаар элдэб хибэсүүдые нэхэдэг һэн.


Ц. Сампиловай зураг

<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>