ЯМААНАЙ ЗҮҺЭНҮҮД

Элдэб зүһэтэй ямаан һүрэг

Ямаанай зүһэнүүд яһала олон юм. Жэшээ болгон, үнөөхил Хоца Намсараевай «Тэршээхэн унаган» гэһэн ном сооһоо нэгэ хэһэг дурадхая:


Хара тэхэеэ хаража абыт,

Хараһаар байтар харайхань харатайл.

Хүхэ ямаагаа хүл жорхой гэнэ гүт,

Хүнэй ямаа дахуулаад зайнал.

Улаан һэрхэмнай урдаһаамни хараад,

Урда хүлөө дэбһээд абанал.

Сагаан ямаамнай саһа малтаад,

Хагда гаргажа, харамнан бархирнал.

Эреэн ямаамнай энэ жэлдэ

Эхирлэжэ, гурбан эшэгэ гаргаа.

Орог һэрхэмнай ойгоор зайжа,

Налхи намаа түүжэ эдинэл.

Алаг тэхэ юундэ табинат,

Алаг эреэн һүрэг юунэй гоёб?

Шара ямаан шашхаа ехэтэй,

Шаргал тэхэ бабанаа ехэтэй,


– гэһэн хэһэг соо ямаанай хара, хүхэ, улаан, сагаан, эреэн, орог, алаг, шара, шаргал гэхэ мэтэ зүһэнүүд тоологдоно. Үхибүүд! Ямаанай ямар зүһэтэй байдагые хадуужа абагты.


Б. Лхасарановай гэрэл зурагууд<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>