МИНИИ ТАБАН НҮХЭД

ХУРЬГАН

Хун сагаахан хониной

Хурьган хөөрхэн болонхой.

Халуудаа хэбэртэй

Хургажа хэбтэнэ.

Гэнтэ бодоод хурьган

Гэжэгын аяг гарган,

Эгтээ дэбхэршэбэ,

Эжэлээ бэдэршэбэ.

Шэмхэлжэ үбһэ эдинэ,

Шэмэжэ уһа мэдэнэ –

Шадал олохонь,

Шамбай болохонь.

Үдэр бүри нооһониинь

Үдхэн ута болонол.

Үбэлдөө даарангүй

Ондо орохол.

ТУГАЛ

Бүлеэхэн һүмбэйгөө
Хүлеэхэнь хэсүү –
Улаан тугалнай
Удаан лэ тэсээ.

Ерэхэл даа эжынь –
Ехэл һүтэйхэн.
Сулхагар дэлэнгынь
Сумаа шэнгихэн.

… Танил мөөрөөн
Талаар тарашаба –
Хаалтаяа тугалнай
Харайжа гарашаба.


УНАГАН

Шарахан үнгэ зүһэтэй,

Харахан зөөлэн дэлһэтэй

Аляа нэгэ унаган

Аяг ааша гарган,

Һүүдэрһөө гэнтэ үргэжэ,

Һүүлээ хабшан харайна.

Һайхан дайды хэсэжэ,

Һэбшээ һалхинтай урилдана.

Заахан хурса туруугаар

Замбиин хүрьһэ хээлэнэ.

Талын үргэн нюруугаар

Тангаршаан гүйжэ дүүлинэ.

Хожом хазаарта орон,

Харгы замаа олохо.

Хүдэр хурдан морин –

Хүлэгэй дээжэ болохо.БОТОГОН

Энхэргэн мээхэй

Энгинһээ гараһан

Борохон хөөрхэй,

Ботогон багахан.

Ута хүзүүтэй,

Бута бүхэнтэй,

Тохигор хүлтэй,

Бохигор бэетэй.

Мүнөөдөөл жаахан

Мүндэли амитан,

Багашуулай наадан

Болоод байна даа.

Борохон борбоохой –

Ботогон удангүй

Буура болонхой

Буйлахал амаргүй.

Одоол тиихэдэ

Ороонойнь үедэ

Ойронь дүтэлэн

Ошохоёо айхат.ЭШЭГЭН

Үшөө ёдогор эбэргүй аад,

Үзэлсэхэ һанаатай –

Гэтэжэ хүлзэн хараад,

Гэнтэ өөдөө соройно.

Һахал юушье ургаагүй аад,

Һаахар дошхон зантай –

Тархияа мэнэ һэжэнэ,

Танилаа баһа нэшэнэ.

Толгойнь угаа зохолоо хаш –

Тоб гэсэ мүргэнэ.

Шүдэниинь ургажа эхилээ хаш –

Шүргэ хорёо мэрэнэ.

Малай олоной нэгэн –

Манай шуран эшэгэн

Үльгэрэй Бабана тэхэ

Үнэхөөрөө гэгдэхэ.

Бабанын хүбүүн турьяна,

Бабанажа, наадажа һурана,

Хүлөөрөө газар сабшана,

Хүхюутэй, хүгтэй, һүртэй…ТАБАН ХУШУУ МАЛАЙ ЗҮҺЭН

– Хурьган, хурьган, яагаад ши

Хундан сагаан болоо һэмши?

– Саһанай һүүлээр түрэһэн хадаа

Сагаан болоһон байгаа бэзэб даа.

– Эшэгэн, эшэгэн, яагаад ши

Эгтээ хүхэ болоо һэмши?

– Сэлмэг үглөө түрэһэн хадаа

Сэнхир болоһон байгаа бэзэб даа.

– Тугал, тугал, яагаад ши

Туйлай улаан болоо һэмши?

– Үглөөнэй наранаар түрэһэн хадаа

Улаан болоһон байгаа бэзэб даа.

– Унаган, унаган, яагаад ши

Угаа хара болоо һэмши?

– Харанхы һүни гараһан хадаа

Хара болоһон байгаа бэзэб даа.

– Ботогон, ботогон яагаад ши

Булай шара болоо һэмши?

– Шаргал губида түрэһэн хадаа

Шара болоһон байгаа бэзэб даа.


Ф. Балдаевай зурагууд

Ц-Ж. ЖИМБИЕВ оршуулба


<< гэдэргээ гаршагсаашаа >>